کهریز؛ قطعه ای از بهشت

در مورد روستای کهریز ارومیه

عروسی ها در کهریز

 

سلام بر تمام دوستان و تمام پاک اندیشان نیک صیرت

در این قسمت تصمیم دارم اگر خدا بخواهد در زمینه رسم ورسومی که در عروسی ها وشادی های این قطعه از بهشت متداول است اشارکی کنم

جون بنای این وبلاگ، را بر حفظ رسم ورسوم اصیل سنتی روستا که همه بر پایه ارزش های اسلامی بود که متاسفانه رفته رفته به ورطه فراموشی سپرده می شوند گذاشته ایم سعی میکنم تا انجا که این مراسمات خاطرمان هست وحتی اگر شد از بزرگان کمک بگیریم تا این مراسم ها را که متاسفانه نوجوانان وفرزندان ما که با اینها غریبه هستند یاد بگیرند وحفظ کنند و بتوانیم برای اولین بار این مراسم اصیل کهریز را مستند سازی کنیم تا بعدها اینها بتواند منبعی برای فرزندان ما باشند وانها بتوانند به پدران خود به عنوان انسانهای پاک ومسلمان و متدین افتخار کنند

در این قطعه از بهشت هنوز شادی ها حرمت دارند ،هنوز در خوشی ها از خدا یاد می شود وخدا هم در این مراسم ها حضور دارد وغربیه نیست وقهر نمی کند وبرکت اش را جاری وساری می کند،

در کهریز در عروسی ها خبر از پارتی  وچشم چرانی ومزاحمت برای همدیگر نیست ،خبری از مشروبات الکلی ومستی وعربده کشی که امروزه یک پای ثابت عروسی های افراد به اصطلاح درجه یک وشهری و روشن بین شده است نیست،خبری از هزینه های ان چنانی ورقص های زننده وطنازی ها وعشوه گری ها وارایش های غلیظ نیست چون همه ساده اند همه با خدا عهد ازلی بستند اری د رعروسی های ما ایه های خدا تجلی می یابد اینجا انفاق وایثار معنی می شوند ،همه برای دستگیری از دو جوان که د رابتدا ی راهشان هستند حتی اگر چیزی در بساط نداشته باشند قرض می کنند تا به هر صورتی سهمی در تشکیل این زندگی وسرپا گرفتن یک زندگی واجرای این سنت الهی داشته باشند.

در کهریز (که یکی از دوستان  نمی دانم چرا اصرار داشت بگوید که چرا اصطلاح شهر یا شهرک را به کار نمی بری ولفظ روستای کهریز را به کار می بری؟با این که هم جمعیتش در حدشهر است وهم با توجه به موقعیت جغرافیااش وارتباطی اش ونقشی که در منطقه ایجاد می کند وبرای خود در منطقه وزنه ای است واینکه مردم ما فقط از روستا  کشاورزی را دارند ودیگر خبری از تنورهای همیشه داغ ونان های محلی ومرغ وگاو وکره وپنیر محلی نیست دیگر خبری از اش و ماجاشی ودیگر غذا های محلی نیست دیگر خبری از گله ها وبوی گوسفند نیست دیگر زنگوله ها بز شلوغ در کوچه ها به صدا در نمی اید دیگر خبری از داروهای گیاهی وعلف های کوهی که زن ها از کوه می اوردند نیست دیگر همه بوی عطر ها واتکلن های گران قیمت را می دهند کسی بوی گوسفند وگاو ،بوی زندگی ،بوی بزغاله ی که تازه به دنیا اماده ودارد اغوز می خورد نمی دهددیگر زنها برای دوشیدن شیر به چراگاهها نمی روند،دیگر تفریح بچه شده فوتبال وپلی استیشن وگیم های کامپیوتری ومثل سابق نیست که بچه ها سر بردن گاوها به مزارع ،سر شنا کردن د راستخر های چاهها،با چوب اسب سواری کردن ،یا تایر ماشین روندن یارفتن سر باغها و گردوها ی مردم که چیده بودند وچند تای باقی مانده بود را شوق وذوق تمیز کنند وبرای خودشان کتاب داستان بخرند ویا سر اینکه مرغ مون چند تا جوجه اورده دعوا می کردیم ویا اینکه امسال باید من هدیه فامیل را ببرم وتخم مرغ سرخ بگیرم دعوا می کردیم وحتی سر اینکه کدوممون اول دست پدر وماد روبزرگامونو ببوسیم دعوا می کردیم بایدویااینکه دیگر کسی پنیر در خاک نگه نمی دارد ودیگر کسی د رانبارش ترشی ا زتفاله انگور نمی گیردوکسی حتی میلاخ(انگور چیده شده ود رانبار برای زمستان اویزان می کنند)نیست  بگویم دوست من حق با شما ست وچه بهتر که مسولین حرفها ی ما را بشنوند ولی همه ترسم از ان است  بعد از این اسم های پوچ وبی معنی که زندگی همه را احاطه کردند ارزشها وباورهای اصیلمان را که با اسلام عجین شده اند وتمام افتخار ماست بواسطه به اصطلاح مدرن شدن وشهری شدن قربانی کنیم 

واما عروسی هایمان

از قدیم الایام در این قطعه دختر وپسری که از هم خوششان می امد به والدینشان ان هم نه مستقیم چون پدر ومادر ابهتی داشتند وحرمتی  داشت با واسطه به گوش پدر شان می رسانند ومثل رابطه ی  دختر های امروزی  با تلفن ونامه واین قرطی بازی های امروزی نبود

پسری دختر مورد دلخواه خود را براساس پارامتری های چون عفاف ،حجاب وزرنگ وکوشا وکارا انتخاب می کردند وزیبای و پول بابا و سن وغیره ملاک اصلی نبود وپس از انتخاب پدر ومادر برای خواستگاری به خانه دختر می روند وقرار ومدارها گذاشته می شوند وخبری از مهریه های انچنانی نیست وبا این وجود تا اینجا که یاد من هست شاید به اندازه انگشتان دست در این روستایی 5هزار نفری که سالانه 200و300 ازدواج رخ می دهدطلاق رخ نداده است.

در دوران نامزدی که کمتر از یکسال طول می کشد قدیم ها پسرها حق دیدن نامزدشان را نداشتند (راستی قدیم ها پسر ها بلاغ اوستی (سرچشمه) ویا عروسی ها دختر را انتخاب می کردند ویا اینکه در عروسی ها   پسری که  می تونست روسری دخترمورد دلخواه خود را که به هم علاقه داشتندرا از سرش بکشد کار تمام  بود واین دو برای هم که البته به هم علاقه هم داشتند برگزیده می شوندوبا اسب وقاطر ویا پیاده ویا حتی با خاور عروس را به خانه بخت می برند وعروسی ها چند روز طول می کشید وبزرگان روستا د راین چند رو ز انانی که صدای خوشی دارند وعاشیق می کفتند با ساز می خوانند راستی سن ازدواج معقول  ومناسب بود سر 20سال همه ازدواج می کردند ولی امروزه ما ها بی خودی چنان بر هم سخت گرفتیم والکی بهانه های بی خود ی اوردم که تازه 30 -35 سالگی می خواهد به فکر ازدواج باشد(دانشمندان می گویند بهترین سن ازدواج برای پسر20-24وبرای دختر 16-20سالگی است که اسلام هم برای حفظ جامعه این نظر را دارد) امروزه نیز بعد از طی این مراسم ودر دوران نامزدی نیز ارتباط این دو زوج کنترل شده است وبی بند وباری در ارتباط  وجود ندارد والبته گاهی به خاطر بعضی مسائل دختر وپسر باهم فرار می کنند که هنوز هم گاها در روستا رخ می دهد که این که این کار درستی است یا نه به نظرم بسته به شرایط دختر وپسر قابل بررسی است.عروسی امروزه 2روز است که در تالار می گیرند(تالار بهارستان یا گلستان که در ابتدا روستا قرار دارند)قبلا در خانه های روستا وبا طبل می گرفتند ولی امروزه در تالار با سیستم وارگ می گیرند وگاها یک روز وگاها خانواده عروس وداماد با هم می گیرند وشب اول را خنه گجئه سی(حنابندان می گویند که برای وعده شام دعوت می شوند )می گویندواز ساعت 7شب شروع می شود ورقص محلی مان که مردها وزنان محرم به صورت دایره وار دست هم را می گیرند وارام ومتین بر اساس نوع اهنگ که ترکی است می رقصند ویک نفر که بزرگ مراسم است دستمال به دست رقص را رهبری می کند ویک نفر کوچک جمع در اخر رقص دستمال دارد ومردم هنگام یپیوستن به جمع اندکی پول برای سر سلامتی بزرگ جمع وخانواده داماد وعروس به خواننده   می دهند    

رقص های چون جلمان،هر قاسو،یاسمن؛برزی برزی؛...است که جوانان روستا تبحر خاصی دارند وبعد از مراسم رقص، شام داده می شود وبعد از شام داماد را برای تزیین وپوشاندن لباس دامادی اش  پیش بزرگ جمع که بی (بزرگ )می گویند وعمدتا یک دسته گل بزرگ در مقابل او قرار می دهند می اورند ویک نفر که سر زبان است وبزرگ است با اجازه "بی" مسوول تزیین داماد که فقط کتش را می پوشانند است .در اینجا بی پس از پوشاندن کت که همراه با صلوات بر پیامبر است دونفر را "بی"به عنوان ساقدوش وسلدوش (افراد چپ وراست داماد)با نظر خانواده داماد تعیین می کند که این دونفر تا پایان عروسی همراه داماد هستند وبا داماد به حمام وگل فروشی می روند وموقع پرتاب سیب در پایان عروسی همراه داماد هستند که البته به نظرم امروزه این انتخاب ساقدوش وسلدوش ا زهدف اصلی خود  دور می شوند وبه حاشیه می روند که بزرگان روستا با یددر این زمینه چاره اندیشی کنند (قابل توجه د رروستای قولنجی که نزدیک روستا است 7الی 8 نفر را به عنوان ساقدوش وسولدوش انتخاب می کنند که نمی دانم حالا اسم اینها را چه می گذارند ومثل اینکه این درانجا نیز زیاد استقبال نشده ومشکلات ی از لحاظ هزینه زیادی بار اورده است!!)

وبعد از این مراسم مهمانها هدیه های خود را که بیشتر پول نقد است به صاحب مراسم می دهند تا به داماد داده شود وبعدمراسم با رقص های تند وسریع  خاتمه پیدا می کند وبعد مراسم تالار پایان میابد وفامیل های درجه یک به خانه داماد می روند وتا صاحب انجا حضور پیدا می کنند وبعد صبح ساقدوش وسولدوش وجمعی از جوانان به شهربرای استحمام داماد وتهیه ماشین عروس وگل زدن ان می روند وبرای نهار به روستا بر می گردند که   استقبال خاصی صورت می گیرد وبعد عصر جمعی از فامیل های داماد برای اوردن عروس به خانه عروس می روند ود راینجا نیز رسوم خاصی حاکم است:مثلا برادر کوچک داماد باید با یک سری رسوم خاص کمر عروس را با شالی بببند وبعد با سلام وصلوات وگذاشتن قران بر سر عروس وپخش شیرینی عروس را از خانه پدری خارج می کنند ودر اینجا رسم است پد رداماد ا زهمه خانواده عروس تشکر وقدردانی کند وبعد از اوردن عروس به خانه داماد ،قبل از پیاده شدن اصولا پدر دامادد به عروس که زیر لفظی می خواهد یک چیزی را تحت عنوان قربانی می دهد

وبعد عروس پیاده می شود وداماد با دوستان در پشت بام منتظر پیاده شدن است که با پیاده شدن داماد نقل وشیرینی وسکه جلوی پای عروس می ریزد وسه سیب سرخ به نشانه عشق پرتاب می کند که سیب اول را گاز می زند ودوتای دیگر را فقط پرتاب می کند که جوانان روستا سر گرفتن این سیب که ان را نشانه بازشدن  بخت خود می دانند رقابت می کنند

عروس با هدایت مادر زن با سلام وصلوات به طرف خونه بخت می رود که رسم است حین ورود به اتاق یک نعلبکی زیر پای عروس می گذارند تا عروس بشکند که من حکمت این را هم خودم نمی دانم

بعد داماد هم پیش عروس می اید ودراین قسمت یک بچه کوچک که غالبا پسر است به بغل عروس می دهند

بعد از گرفتن عکس عروسی تمام م یشود وچند روز بعد از عروسی خانواده عروس برای اوردن هدایا وپاگشایی به خونه عروس می روندکه از رسوم حسنه این قطعه از بهشت است.

این یک شمایل کلی از عروسی در روستای کهریز ارومیه است که جزییات بسیار زیبا وفراوانی دارد که انشاالله بعدا اشاره میکنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ساعت 0:29  توسط الف - ب  | 

روش های کود دهی

در این جلسه درباره انواع کودها مخصوصاً کودهای شیمیایی توضیحاتی را ارائه می‌دهیم. بطور کلی اصطلاح کود یا (Fertilizer) به هر نوع ماده معدنی یا آلی که دارای یک یا چند عنصر غذایی باشد اطلاق می‌گردد. کودها به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

  - شیمیایی - آلی - بیولوژیک کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی براساس نوع عنصر تقسیم‌بندی می‌شوند بعنوان مثال کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی دارای یک یا دو عنصر هستند ولی به کودی که همه عناصر را با هم دارد اصطلاحاً کود کامل می‌گویند.کودهای شیمیایی در کارخانجات کود سازی تهیه می‌شوند.  

  اساس تولید کودهای شیمیایی، واکنش زیر است:

 

واکنش هابر - بوش  

 

N2 از هوا و H2 از گاز متان CH4 تامین می‌شود. یعنی N2+3H2 در حضور دما و فشار و کاتالیزور مناسب تبدیل به دو ملکول NH3می‌شود. این واکنش اساس تولید کودهای ازتی را تشکیل می‌دهد. آمونیاکی که طی این واکنش تولید می‌شود یک کود ازت است. کود ازته با %۸۲ نیتروژن یا ازت. در خیلی از کشورها مستقیماً بعنوان کود در خاک تزریق می‌شود و در ایران متاسفانه امکان مصرف آن کم است. می‌توان آمونیاک را بعنوان ماده اولیه برای تولید سایر کودهای ازتی مورد استفاده قرار داد.اگر NH3 را با ملکول C02 ترکیب کنیم کود اوره تولید می‌شود که از پرمصرف‌ترین کودهای شیمیایی ازتی است . اگر NH3 با H2SO4ترکیب شود کود سولفات آمونیوم تولید می‌شود که از بهترین کودها برای شرایط خاک‌های قلیایی است. یعنی کودی است دارای خاصیت اسیدی و بسیار مطلوب و مناسب برای شرایط خاک ایران .

 

خواص کودهای شیمیایی ازتی- یکی از کودهای مصرفی، کود اوره است. کود اوره که به کود شکری نیز معروف است در سطح جهان از الف) پرمصرف ‌ترین و ارزان‌ترین کودهای شیمیایی ازتی است. ب) کود اوره %۴۶ ازت دارد. ج) حلالیتش در آب خیلی خوب است. به همین دلیل برای تهیه محلول‌های کودی و محلول‌پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است که کود اوره دارای مقداری ماده سمی بیوره باشد، که در هنگام محلول پاشی مقدار آن را باید کنترل کرد. مشکلی که در ارتباط با کود اوره وجود دارد اینست که براحتی از خاک شسته می‌شود. در صورتیکه آب آبیاری یا بارندگی زیاد و خاک شنی باشد براحتی این کود در خاک شسته می‌شود. 

  - کود مهم دیگر، کود سولفات آمونیوم است. این کود

الف) %۲۱ ازت و ب) %۲۴ گوگرد دارد و اسیدزا بوده و ج) بهترین کود برای شرایط خاک‌های ایران است. کود سولفات آمونیوم د) بدلیل بالا بودن درصد ازت آن نسبتاً گران است. 

  - کود نیترات آمونیوم، از کودهای مهم دیگر است که

الف) از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می‌شود. ویژگی دیگر این است که ب) دارای هر دو نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است.  

  یکی از معایب آن

الف) جذب رطوبت هوا است که باعث بهم چسبیدن دانه‌های کود و تشکیل کلوخ می‌باشد. و دیگر آنکه ب) اشتعال ‌زا است. با هر ضربه یا فشار به کود احتمال وقوع آتش‌سوزی می‌رود. - یکی دیگر از کودهای ازتی معروف کود اوره با پوشش گوگردی است. با توجه به اینکه حلالیت کود اوره بالاست و امکان شست و شوی آن زیاد می‌باشد، یک پوشش گوگردی بر روی دانه‌های کود اوره ایجاد می‌کنند. این کود را اصطلاحاً کُند حل می‌گویند. یعنی کود بتدریج ازت خود را آزاد می‌کند و شست و شو و تلفات کود کم می‌شود و بدین ترتیب به کود مناسب تبدیل می‌شود. ولی نسبت به کود اوره معمولی گران است و برای گیاهان زینتی و برای شرایطی که امکان آب شویی زیاد بوده یا محصولاتی که از نظر اقتصادی سودآورند، می‌تواند کود مناسب و مفیدی باشد. 

  کدام کود ازتی برای مصرف توصیه می‌شود؟

انتخاب کود ازتی به چند عامل وابسته است. الف) قیمت کود. کود اوره نسبت به کود سولفات آمونیوم خیلی کود ارزانتری است. کود اوره %۴۶ ازت و کود سولفات آمونیوم %۲۱ ازت دارد. ب) شرایط خاک. که عامل تعیین کننده‌ای برای انتخاب کود است. اگر خاک خیلی قلیایی و PH آن بالا باشد با مصرف کود سولفات آمونیوم تا حدودی می‌توان PH را پایین آورد. در بعضی از گیاهان کود نیترات آمونیوم کود مناسبی است البته از نظر تغذیه کودها با هم خیلی تفاوتی ندارند.جدول خواص کودهای شیمیایی ازتی مه

نام کود درصد ازت درصد مواد مهم دیگر توضیحات
سولفات آمونیوم 21 24% گوگرد اسید زا - مناسب خاک‌های آهکی- نسبتاً گران- کمی مقاوم به شست و شو
وره 46 - اسید زا - مناسب بیشتر خاک‌ها- ارزان- رایج‌ترین کود ازتی ایرانی
نیترات آمونیوم 24 - اسید زا نیست- مناسب چغندر قند- نسبتاً گران- حساس به شست و شو
فسفات آمونیوم 17 26% انیدرید فسفریک نسبتاً اسید زا - دو منظوره- قیمت مناسب - کمی مقاوم به شست و شو
اوره فرم 36 - نسبتاً اسیدزا - مناسب چمن – گران- خیلی مقاوم به شست و شو
اوره با پوشش گوگرد 35 35% گوگرد اسیدزا نیست - مناسب خاک‌های سبک- مقاوم به شست و شو - قیمت مناسب
 

 

جلسه هفدهم ترکیب کود و محاسبات کودی

مقدمه

در این جلسه در مورد ترکیب کود و محاسبات آن مطالبی عنوان می‌شود.  

  ترکیبات کودی

ترکیب کودی بصورت چند تا عدد دنبال هم معمولاً بر روی کیسه‌های کود، نوشته می‌شود. ترکیب کودی را بر حسب N و P2O5 و K 2O و از چپ به راست می‌نویسند. بعنوان مثال اگر ترکیب کودی بصورت 46-0-0 نوشته شده باشد به این معناست که این کود دارای 46 درصد ازت، اما صفر درصد پنتا اکسید فسفر و اکسید پتاسیم می‌باشد. یا اگر کودی بصورت 25-10-10 باشد یعنی کود %۲۵ نیتروژن، 10% فسفر و 10% پتاسیم دارد.طبق قرارداد بین‌المللی نیتروژن بصورت N، فسفر با P2O5 و پتاسیم K 2O بیان می‌شود. به کمک ضرایبی می‌توان P2O5را به P و K2Oرا به K تبدیل کرد. 

  ضرایب تبدیل P به P2O5 و برعکس

P х 2.29 = P2O5 P2O 5 х 0.44 = P به این ترتیب اگر P2O 5 را در ضریب ۴۴/. ضرب کنیم تبدیل به درصد P می‌شود. ولی اگر P را در ضریب ۲/۲۹ ضرب کنیم تبدیل به P2O 5 می‌شود. اگر درصد K در 2/1 ضرب کنیم به K 2O تبدیل می‌شود و اگر K 2O را در ضریب ۸۳/. ضرب بکنیم به K تبدیل می‌شود.  

  ضرایب تبدیل K به K 2O و برعکس

K х 1.2 = K 2O K 2O х 0.83 = K اگر کودی دارای عناصر دیگر باشد بر روی کیسه کود نوشته می‌شود. کودهای محلول بصورت محلول عرضه می‌شوند و ترکیب شیمیایی خاص محلول‌های کودی را دارند و ترکیبات کودی بصورت درصد بر روی بسته‌های آن نوشته شده است. 

  محاسبه مقدار کود

طی آزمایش‌های انجام شده توسط سازمان‌های تحقیقاتی برای هر گیاه و محصولی فرمول کودی مخصوصی توصیه می‌شود. فرمول کودی هم مانند ترکیبی که در ارتباط با کود است به صورت N-P2O 5-K 2O می‌باشد. بعنوان مثال اگر فرمول کودی محصولی بصورت 100-150-180 باشد به این معناست که این محصول Kg۱۸۰ ازت و Kg۱۵۰ P2O 5 و Kg ۱۰۰ کیلوگرم K 2O در فصل رشد نیاز دارد.منظور از فرمول کودی نیاز کودی گیاه است که از چپ به راست به ترتیب ازت و فسفر و پتاسیم می‌باشند و برای هر گیاه و منطقه خاص فرق می‌کند.X = کود مور نیاز a= مقدار عنصر یا اکسید مورد نیاز در هکتار b= مساحت مزرعه c = مقدار عنصر یا اکسید در ۱۰۰ کیلوگرم کود مثال: اگر نیاز کودی محصولی100-150-180 تعیین شده باشد. مقدار کود اوره لازم با 46 درصد ازت، سوپر فسفات تریپل با 47 درصد P2O 5 و سولفات پتاسیم با 50 درصد K 2O برای 25 هکتار را محاسبه کنید؟

اوره مورد نیاز
سوپر فسفات مورد نیاز
سولفات پتاسیم مورد نیاز

پس مقدار کود اوره لازم برای 25 هکتار زمین 9784 کیلو‌گرم می‌باشد. بعد از محاسبه کود باید بدانیم چند عدد کیسه کود سفارش دهیم. معمولاً کودها در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی عرضه می‌شوند. با گِرد کردن مقادیر کودی محاسبه شده حدود ۱۰ تن در هکتار کود اوره، ۸ تن سوپر فسفات تریپل و ۵ تن سولفات آمونیوم احتیاج است که به ترتیب ۲0۰ ،۱۶۰ و ۱۰۰ کیسه کود برای سه کود ذکر شده خواهد بود. لذا با توجه به فرمول کودی، کود مورد نیاز برای هر منطقه محاسبه و سفارش داده خواهد شد.برای محاسبه باید مساحت، فرمول کودی، نوع کود و درصد عنصر غذایی هم مشخص باشد. محاسبه دیگر، محاسبه برای محلول پاشی است یعنی چه مقدار کود برای تهیه محلول کودی نیاز است. محاسبه کود برای محلول پاشی حاصلضرب چند تا عامل است که عبارتست از :مساحت х تعداد درخت در هر هکتار х لیتر محلول مورد نیاز برای هر درخت х تعداد محلول‌پاشی х غلظت محلول کودی = مقدار کود مورد نیاز برای محلول‌پاشی ۱ – مساحت منطقه ۲ – تعداد درخت و درختچه ۳ – محلول لازم برای خیس کردن کامل هر گیاه و درخت ۴ – دفعات محلول پاشی ۵ – غلظت کودی مورد نیاز مثال: محاسبه کنید مقدار کود لازم برای ۵ بار محلول پاشی یک باغ به مساحت ۵۰ هکتار و در هر نوبت چقدر است؟ با توجه به اینکه در هر هکتار 400 درخت وجود دارد و غلظت محلول کودی 05/0 است و مقدار محلول مورد نیاز برای هر گیاه 5 لیتر می‌باشد.

۵۰۰۰ کیلوگرم کود اوره مورد نیاز = = مقدار کود مورد نیاز

 مویان مورد نیاز = 100 کیلوگرم

در محلول‌های کودی از مویان استفاده می‌کنیم. مویان یک ماده خیس کننده سطح برگ با غلظت یک دهم در هزار است که با فرضیات مسئله قبل ۱۰۰ کیلوگرم مویان باید به محلول کودی اضافه بکنیم.

جلسه هجدهم تاثیر کودهای شیمیایی بر EC و PH خاک

مقدمه در این جلسه در خصوص اثرات کودهای شیمیایی بر H P و EC بحث می‌کنیم. به عبارت دیگر آیا کودهای شیمیایی می‌توانند EC خاک یا شوری خاک را افزایش دهند؟ تاثیر کودهای شیمیایی بر EC خاک براساس ضریب شوری سنجیده می‌شود. حال منظور از ضریب شوری چیست؟

 ضریب شوری کود  = 

100 * افزایش فشار اسمزی مربوط به کود

افزایش فشار اسمزی مربوط به نیترات سدیم

با توجه به فرمول بالا می‌توان ضریب شوری را برای هر کود محاسبه کرد. کودها نمک‌های محلول هستند به عبارت دیگر با اضافه شدن به خاک، فشار اسمزی محلول خاک را بالا می‌برند و همان مشکلی را ایجاد می‌کنند که از اضافه کردن نمک در خاک حاصل می‌شود. روش کار بدین صورت است که یک واحد عنصر غذایی از هر کود به خاک اضافه می‌شود، و بعد فشار اسمزی اضافه شده را اندازه‌گیری می‌کنند. سپس به یک نمونه‌ی دیگر از همین خاک یک واحد نیترات سدیم اضافه می‌شود و افزایش فشار اسمزی دوباره اندازه‌گیری می‌شود. سپس به کمک رابطه‌ای که در بالا ذکر شد ضریب شوری کود را محاسبه می‌کنند. ضریب شوری کود برای کودهایی که درصد عناصر غذایی بالاتری دارند کمتر است. بعنوان مثال اگر کود اوره را با %۴۶ ازت با کود سولفات آمونیوم با %۲۱ ازت مقایسه کنیم ضریب شوری کود اوره ۱/۶۱ است ولی ضریب شوری کود سولفات آمونیوم ۳/۳۵ است. بنابراین در خاک‌های شور از کودهایی استفاده می‌شود که دارای ضریب شوری کمتری باشند. ضریب شوری به حلالیت کود بستگی دارد. هر چه حلالیت کود بیشتر باشد ضریب شوری کود بیشتر خواهد بود. ضریب شوری برای انواع کودهای ازتی، فسفری و پتاسیمی در جدول زیر دیده می‌شود. ضریب شوری کودهای مختلف شیمیایی برای یک واحد عناصر غذایی

ضریب شوری غلظت عنصر کود
57/000/499/225/332/206/661/1

82 درصد ازت 26 " " 25 " " 21 " " 17 " " 16 " " 46 " "

آمونیاک غلیظ نیترات آمونیوم نیترات آمونیومسولفات آمونیومفسفات آمونیومنیترات سدیماوره

39%21%71% 40 درصد P2O548 " P2O547 " P2O5 سوپر فسفاتسوپر فسفات تریپلفسفات آمونیوم
89% 50 درصد K 2O سولفات پتاسیم

آمونیاک غلیظ با %۸۲ ازت دارای ضریب شوری ۵۷/. است. سولفات آمونیوم با ۲۱/. ازت دارای ضریب شوری ۳/۲۵ و نیترات سدیم با ۱۶/. ازت دارای ضریب شوری ۶/۰۶ است. البته نیترات سدیم برای خاک‌های ایران اصلاً استفاده نمی‌شود زیرا کودیست که باعث بوجود آمدن مشکلات دیگری می‌شود. تاثیر کودها بر PH خاک1- کودهای اسیدزا : کودهای شیمیایی چند نوع تاثیر بر PH خاک دارند، به بعضی از این کودها اصطلاحاً کودهای اسیدزا می‌گویند. این کودها بر اثر مصرف مداوم، PH خاک را کاهش می‌دهند و موجب اسیدی شدن خاک می‌شوند. نمونه بارز این کود، سولفات آمونیوم است. این کود طی واکنش‌های شیمیایی مختلفی که در خاک ایجاد می‌کند PHخاک را کاهش می‌دهد و آن ‌را به سمت اسیدی شدن پیش می‌برد. 2- کودهای قلیازا : بر اثر مصرف مداوم موجب قلیایی شدن خاک و یا باعث افزایش PH خاک می‌شوند. در شرایط ایران چون PH خاک‌ها عمدتاً قلیایی است به هیچ وجه نباید کودهای قلیایی مصرف شود. کود نیترات‌سدیم به شدت قلیایی است و در صورت استفاده از آن خاک قلیایی می‌شود.3- کودهای بی‌اثر : هیچ تاثیری بر روی PH خاک ندارند. در بین کودهای شیمیایی، کودهای ازتی بیشترین تاثیر را روی اسیدیته خاک دارند. کودهای فسفری و پتاسیمی در حقیقت کودهای خنثی هستند و تاثیری بر روی PH خاک ندارند. اسیدیته معادل تاثیر کودهای شیمیایی بر روی PH خاک بر اساس قلیاییت معادل یا اسیدیته معادل سنجیده می‌شود. بعنوان مثال کود اوره با 46/0 ازت دارای اسیدیته معادل برابر 148 می‌باشد. به جدول زیر توجه کنید. شدت اسیدزایی و قلیازایی بعضی از کودهای شیمیایی

قلیاییت معادل
اسیدیته معادل فرمول کودی نوع کود
-
180 0-0- 82 آمونیاک
-
176 0-0- 5/33 نیترات آمونیوم
-
523 0-0- 21 سولفات آمونیوم
-
148 0-0- 46 اوره
-
316 - گوگرد
133
- 0-0- 15 نیترات کلسیم
200
- 44-0- 13 نیترات پتاسیم

اسیدیته معادل برای نشان دادن تاثیر کودهای شیمیایی بر روی اسیدی کردن خاک بکار می‌رود و مقدار کربنات کلسیم لازم برای خنثی کردن اسیدیته حاصل از مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود اسیدزا است. هر چه این عدد بزرگتر باشد علامت تاثیر بیشتر کود مصرفی بر اسیدی‌تر کردن خاک است و هر چه این عدد کمتر باشد نشانه‌ی تاثیر کمتر است. اما قلیاییت معادل مقدار کربنات کلسیم لازم برای ایجاد قلیاییت حاصل از مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود قلیازا است. بعبارت دیگر قلیاییتی که از مصرف ۱۰۰ کیلوگرم کود قلیازا حاصل می‌شود با مصرف کربنات کلسیم سنجیده می‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:23  توسط الف - ب  | 

احداث باغ

 میوه‌کاری را می‌توان فن کشت و پرورش گیاهان چند ساله‌ای که بخشی یا تمام میوه آنها بصورت خام یا پخته مورد تغذیه انسان قرار می‌گیرد تعریف کرد. از آنجا که بیشتر درختان میوه، پس از کاشته شدن، چند سال طول می‌کشد تا به بار بنشینند و علاوه بر مخارج سنگین اولیه، در طول این مدت نیز هر ساله هزینه‌هایی برای نگهداری و پرورش آنها لازم می شود، میوه کاری نیاز به سرمایه‌گذاری به نسبت درازمدت دارد. بنابراین، اگر از ابتدای امر دقت و توجه کافی نشود، شاید پس از چند سال منجر به زیان‌هایی جبران ناپذیر گردد. در این بخش از سایت، مسایل مربوط به میوه‌کاری، در سه قسمت شامل: احداث باغ جدید، نگهداری از باغ احداث شده و در آینده نیز ویژگی‌های مهمترین میوه‌های ایران، مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 احداث باغ جدید :

در احداث یک باغ جدید دو حالت ممکن است رخ بنماید. در حالت اول، محصول ویژه‌ای (مانند سیب، بادام و غیره) مورد نظر است و برای کشت آن باید زمین مناسبی یافت شود. در حالت دوم، که بیشتر همگانی است، زمین ویژه‌ای موجود است و باید درختی را که با آن زمین و منطقه سازش داشته باشد کشت شود.

در هر دو حالت، احداث باغ شامل چهار مرحله است:

1- بررسی عوامل محیطی

2- بررسی عوامل اقتصادی

3- گزینش رقم و تهیه نهال

4 - آماده ساختن زمین و کاشت نهال

- عوامل محیطی :

واکنش درختان میوه به عوامل محیطی، به دلیل چند ساله بودن و نحوه رشد و باروری آنها، تا حدودی با سایر گیاهان متفاوت است. از آنجا که درختان میوه، پس از بالغ شدن، حجم زیادی پیدا می‌کنند و باید با فواصل به نسبت زیادی از یکدیگر کشت شوند، تغییر دادن عوامل تشکیل‌دهنده محیط رشد و مناسب کردن آنها برای گیاهان کاشته اغلب اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. در نتیجه، باید کوشش شود تا محیط کشت این گیاهان از ابتدا مناسب باشد مهم‌ترین عوامل محیطی، که نحوه رشد و میزان محصول یک درخت را تعیین می‌کند عبارتند از:

الف - دما:

همانند سایر گیاهان، درختان میوه برای رشد و تولید محصول یک دامنه گرمایی و یک دمای مناسب ویژه خود هستند. افزون بر این، دما در زندگی درختان میوه‌ اثرهای ویژه دیگری نیز دارد. از آن جمله، درختان میوه خزان دار باید در طول زمستان به تعداد ساعت‌های معین، دمایی کمتر از هفت درجه سانتی‌گراد دریافت کنند تا از حالت استراحت بیرون آمده آغاز به رشد کنند. این امر، یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده مناطق کشت درختان میوه مختلف می‌باشد،‌ بدین معنی که: اگر سرمای لازم تأمین نگردد در بیشتر موارد جوانه‌های گل در بهار نمی‌شکفند و محصولی به دست نخواهد آمد. اثر بسیار مهم دیگر دما بر درختان میوه سرمازدگی بهاره است. بسیاری از نقاط دنیا، با وجود برخورداری از دامنه دمایی و میزان سرمای مناسب برای کشت درختان میوه، به دلیل داشتن سرمای دیررس بهاره که به طور معمول پس از شکوفایی جوانه‌ها بروز می‌کند و موجب سرمازدگی گل‌ها و گاهی میوه‌ها می‌شود، برای میوه‌کاری مناسب نیستند. از دیگر عوامل دمایی که در میوه‌کاری مؤثرند می توان از نوسان دمایی یا تفاوت زیاد دمای شب و روز (که رشد درختان را مختل می‌سازد) و تگرگ (که به برگ‌ و میوه‌ها آسیب وارد می‌آورد) نام برد.

ب - نور :

آزمایش‌های مختلف ثابت کرده که به غیر از توت‌فرنگی، سایر میوه‌ها برای گل انگیزی به طول روز (نور گاه) حساس نیستند و تنها اثر این عامل روی آنها کمتر و یا بیشتر کردن دوره فتوسنتز در هر روز می‌باشد. بر خلاف طول روز، شدت نور در رشد و باروری درختان بسیار مؤثر است. تغییر دادن شدت نور در سطح باغ کاری غیر عملی است و تنها راه نور رسانی کافی به درون درخت، دادن شکل و تراکم مناسب به شاخساره آن است. از اثرهای بسیار مهم نور در درختان میوه، ایجاد رنگ در میوه‌هاست. برای مثال در میوه‌های سیب، اگر شدت نور (بویژه در دو – سه ماه آخر فصل رشد) کافی نباشد تولید رنگ سرخ دچار اختلال می‌گردد و به این دلیل پیشنهاد شده است که در مناطقی که پاییزی ابری یا مه آلود دارد، به جای سیب‌های سرخ، انواع زرد‌ و سبز آن کشت گردد.

پ - موقعیت محل :

مجموعه عوامل عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، و مقدار شیب زمین، موقعیت محل را تشکیل می دهند. اثر این عوامل، در درجه اول روی مقدار دمای محیط و در درجه دوم روی شدت نور است. بدین ترتیب که هرچه عرض جغرافیایی بیشتر باشد چون نور خورشید با زاویه کمتری به سطح زمین می‌تابد، میزان دمای محیط و شدت نوری که در دسترس گیاهان قرار می‌گیرد کمتر می‌شود. زیاد شدن ارتفاع از سطح دریا نیز باعث کاهش دمای محیط می‌گردد و در نتیجه گاهی مناطق شمالی تر ولی کم ارتفاع‌تر (مانند خوزستان) از مناطق جنوبی‌تر ولی مرتفعتر (مانند فارس) گرمترند. شیب زمین بر حسب جهت آن می‌تواند بر دما اثر مثبت و یا منفی داشته باشد. در نیمکره شمالی، ‌شیب‌‌های رو به جنوب حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت می‌دارند.

اینگونه زمین‌ها در بهار زودتر گرم می‌شوند، در تابستان گرمتر و خشکترند، و در پاییز دیرتر سرد می‌گردند. بنابراین در مناطق سردسیر، خطر سرمازدگی زمستانه این زمین‌ها کمتر ولی از نظر سرمازدگی بهاره (سرمازدگی گل‌ها) بیشتر است و در جمع، فصل رشد طولانی تر در اختیار گیاه قرار می‌گیرد. مثال بارز این نوع زمین‌ها، زمین‌های واقع در شیب‌های رو به جنوب دامنه البرز در کنار دریای مازندران است که از سایر نقاط آن منطقه برای کشت مرکبات مناسبتر است. شیب‌های رو به شمال، درست بر عکس شیب‌های رو به جنوب عمل می کنند و در مناطق گرمتر (مانند استهبان و نیریز فارس) برای کشت درختان خزان‌دار می تواند مفید افتد. شیب‌های رو به شرق و یا غرب، حد واسط دو نوع دیگر هستند.

در نقاطی که احتمال بروز سرمای دیررس بهاره زیاد است، باید کوشش شود تا حد امکان باغ‌های میوه در زمین‌های شیب‌‌دار احداث گردند. دلیل این امر سنگین‌تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم است که روی سطح شیب‌دار می‌لغزد و در نقاط گود و کفه‌ها جمع می‌گردد و به گیاهان موجود در آنها آسیب‌ می‌زند. نمونه بارز این شکل در جهرم در مورد مرکبات و در نیریز در مورد بادام دیده می‌شود که سرما، به دفعات، درختانی را که در کفه بوده‌اند از بین برده در حالی که به درختان مجاور آسیب وارد نشده است.

ت - خاک :

بیشتر درختان میوه، به بافت خاک حساسیت زیادی نشان می‌دهند و اگر خاک دارای ژرفا (عمق) و زهکشی کافی بوده و از pH مناسبی نیز برخوردار باشد به خوبی در آن رشد کرده محصول کافی می‌دهند. البته لازم به تذکر است که خاک‌های سبکتر بطور معمول از خاکهای سنگین‌تر، کم رطوبت‌تر بوده و به همین دلیل در بهار زودتر گرم و در پاییز دیرتر سرد می‌شوند و چون از تهویه بهتری نیز برخوردارند، در صورت وجود آب و مواد غذایی کافی، درختان میوه، در آنها بیشتر رشد می‌نمایند.

در بررسی خاک، به منظور احداث باغ، نکاتی که از اولویت برخوردار هستند: در درجه اول ژرفای خاک، در درجه دوم ژرفای سطح آب زیرزمینی و در درجه سوم میزان نمک‌های محلول (شوری) خاک است. کمبود مواد معدنی و آلی، و تا حدودی هم نامناسبی خاک، را می‌توان با افزودن مواد مورد نیاز به خاک، جبران کرد. در صورتی که ژرفای خاک کم باشد، می توان چنانکه در جهرم مرسوم است گودالهایی با ابعاد، به نسبت بزرگ (حدود 2 متر) حفر و آنرا با خاک مرغوب پر کرد و درخت را در آن کاشت. البته این کار، گران تمام می شود و فقط برای فرآورده‌هایی مانند مرکبات که بازده بیشتری دارند مقرون به صرفه است. سطح آب زیرزمینی را می توان با زهکشی و میزان نمک را با شستشوی خاک کاهش داد که هر دو عملیاتی گران هستند و تنها در صورت اجبار، به احداث باغ در زمینی با این ویژگی‌ها اقدام می‌کنند.

ث - آب :

بر اساس یک قاعده کلی هر گاه منطقه‌ای دارای بیش از 700 میلی‌متر باران سالیانه، با پراکندگی یکنواخت، باشد برای پرورش درختان میوه به صورت دیم مناسب است. در نقاطی که باران سالیانه 700-500 میلی‌متر بارندگی داشته باشند نیاز به آبیاری مرتب در سراسر فصل رشد دارند. بیشتر نقاط ایران به جز کرانه‌های دریای خزر در گروه سوم قرار دارند و در آنها تنها گیاهان بسیار مقاوم در برابر کم‌آبی (از قبیل انگور، بادام،‌ پسته و انجیر) را می‌توان به صورت دیم پرورش داد و بقیه میوه‌ها نیاز به آبیاری مرتب دارند. به دلیل کمبود آب، اغلب تهیه آن احتیاج به سرمایه به نسبت زیادی دارد که باید پیش از شروع به احداث باغ در نظر گرفته و تأمین شود. علاوه بر مقدار و قیمت آب، کیفیت آن نیز اهمیت زیادی دارد زیرا آبیاری مداوم یک خاک خوب با آب سنگین و یا شور، به تدریج، زمین را شور و نامناسب می‌سازد.

2- عوامل اقتصادی :

مهم‌ترین هدف از تولید هر نوع محصول، کسب درآمد است. همین هدف باید در کلیه فعالیت‌هایی که برای بالا بردن میزان و کیفیت فرآورده انجام می شود منظور گردد، به طوری که فرآورده باغبانی، در ضمن برخورداری از کیفیت مطلوب، برای تولید کننده نیز کمترین هزینه‌ها را در بر داشته باشد. بطور کلی، عوامل اقتصادی مؤثر در تولید هر محصول،‌ از جمله میوه‌ها را می‌توان به دو گروه: سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های تولید، و عوامل مربوط به بازار‌ یا بازاریابی تقسیم کرد. گروه اول، هر زمان تابع شرایط خاص منطقه‌ای بوده و به تقریب اصولی متغیر دارد که بحث در مورد آنها از حد این سایت خارج است، ولی در مورد بازار اصولی کلی وجود دارد که در زیر بطور مختصر تشریح خواهند شد.

به گفته اقتصاددانان، ارزش یک محصول تا زمانی که به بازار نرسیده برابر صفر است. به عبارت دیگر، حتی بهترین محصول تولید شده اگر قابل حمل به بازار نباشد و یا خواستار نداشته باشد جز ضرر چیزی عاید تولید کننده نخواهد کرد. بنابراین باید قبل از احداث یک باغ جدید، در مورد بازار فروش محصول آینده آن مطالعه و دقت کافی به عمل آید.

بطور کلی فرآورده‌های باغبانی برای یکی از چهار منظور زیر تولید میگردند:

الف: صدور به بازارهای محلی برای مصرف تازه

ب: صدور به بازارهای دور دست برای مصرف تازه

پ: ارسال به کارخانه‌های کنسروسازی و میوه خشک کنی.

ت: نگهداری در انبار و ارسال به بازار در فصل کمبود و گرانی برای دستیابی به سود بیشتر. تولید کننده، پس از گزینش نوع میوه‌ای که مایل به پرورش آن است، باید رقمی برگزیند که در عین شرایط سازگاری با منطقه، فراخور هدف تولید هم باشد. برای مثال: محصولی که برای بازار محلی تولید می‌شود باید زودرس، پرآب و خوش عطر باشد، محصول برای بازارهای دور در درجه اول نسبت به ترابری (حمل و نقل) آسیب‌ناپذیر باشد، محصولی که قرار است تبدیل به کمپوت یا سایر فرآورده‌ها گردد باید رنگ و طعم و بافت خود را پس از آزمایش حفظ کند، و میوه‌ای که به انبار فرستاده می‌شود باید از قدرت انبارداری خوبی برخوردار باشد.

در مورد بازار باید به سه نکته توجه کرد:

1- مقدار نیاز بازار:

یعنی در بازار مورد نظر، برای چه مقدار از محصول تولید شده خریدار وجود دارد. این امر عامل مهمی در تعیین سطح زیر کشت می‌باشد.

2- پسند بازار:

یعنی چه رقمی از میوه مورد نظر در بازار خواستار دارد،‌ برای مثال: سیب‌های قندک در تهران و ترش مصری در اطراف تهران و یا قندک در شیراز اشتباه خواهد بود.

3- فاصله محل تولید تا بازار:

هر چه این فاصله بیشتر باشد مخارج ترابری و درصد تلفات بالاتر و بنابراین هزینه بازار رسانی بیشتر خواهد بود. به این دلیل، بهتر است که فرآورده‌های آمایشی (فرایند شدنی)(Processable products) تا حد امکان در اطراف کارخانه‌ها، و فرآورده‌های انباری در اطراف شهرهایی که امکانات لازمه را در اختیار دارند کشت شوند.

3- تهیه نهال:

پس از اینکه با توجه به شرایط محیطی منطقه و عوامل اقتصادی، نوع و رقم میوه گزینش شد، باید به تهیه نهال اقدام کرد. بیشتر درختان میوه از طریق پیوند و تعدادی نیز از راه قلمه، خواباندن و بذر افزوده می‌شود. روش تولید نهال هرچه که باشد، کیفیت نهال بالاترین اهمیت را در رشد آن و باروری درخت دارد. باغدار باید کوشش کند که بهترین نهال ممکن را هر چند با قیمتی بسیار بالاتر از معمول، تهیه کند، زیرا درختان حاصل از چنین نهال‌هایی نه تنها در چند سال اول باروری جبران مخارج اضافی را خواهند کرد، بلکه پس از آن نیز پوسته، نسبت به درختان حاصله از نهال‌های نامرغوب، منافع بیشتری خواهند داشت.

هنگامی که به دلیل کوچکی سطح زیر کشت، تعداد نهال‌های مورد لزوم کم باشد، بهتر است آنها را بصورت آماده از مؤسسات مورد اطمینان، خریداری کرد. این امر، اولاً به باغدار امکان گزینش بهترین نهال‌ها را می‌دهد، ثانیاً از صرف یکسال وقت برای تولید نهال جلوگیری می‌کند. اگر سطح کشت گسترده باشد، از آنجا که گاهی خرید نهال بسیار گران تمام می‌شود، بهتر است که باغدار با کشت بذر و پیوند روی نهال‌های حاصله، خود نهال‌های مورد نیاز خود را تهیه کند. 

هنگام خرید نهال، باید سعی شود که کلیه نهال‌ها دارای ریشه قوی و سالم باشند و چون به طور معمول بیرون آوردن گیاهان از زمین و ترابری آنها از خزانه به محل کشت و در زمستان انجام می‌شود، باید از آسیب دیدن ریشه‌ها توسط سرما جلوگیری به عمل آید و پس از رسیدن به محل باغ نیز باید بیدرنگ ریشه‌ها را در زیر خاک قرار داد و تا زمان کاشت در همان‌جا نگاهداری کرد.

4- روش‌های کاشت :

الف: نقشه باغ:

درختان میوه برای رسیدن به حداکثر رشد، و تولید بیشترین و مرغوبترین محصول، نیاز به دریافت نور کافی دارند. این امر ایجاب می‌کند که هنگام کاشت، بین درختان مجاور فاصله بخصوصی، که برای درختان مختلف متفاوت است و به اندازه آنها در حداکثر رشد بستگی دارد، رعایت شود. اگر همانطور که در بیشتر باغ‌های سنتی ایران به چشم می‌خورد، درختان نزدیکتر از فاصله لازم کشت شوند هنگام باروری روی یکدیگر سایه می‌اندازند و میزان محصولشان پایین می‌آید. علاوه بر رعایت فاصله، درختان باید روی ردیف‌های منظم شمالی جنوبی کشت گردند تا اولاً بتوانند از نور آفتاب بیشتری استفاده ببرند و ثانیاً امکان رفت و آمد کارگران و وسایل موتوری فراهم گردد. نسبت فواصل درختان روی ردیف‌ها به فواصل بین ردیف‌ها،‌ روش‌های کاشت مختلفی را بوجود می‌آورد که از مهم‌ترین آنها می‌توان مربعی، مستطیلی، مثلثی و داربستی را نام برد.

در روش مربعی، فاصله درختان روی ردیف‌ها با فاصله بین ردیف‌ها برابر است، بطوری که هر چهار درخت روی رئوس یک مربع، قرار می گیرند و بنابراین در باغ، علاوه بر ردیف‌های شمالی جنوبی، ردیف‌های شرقی غربی نیز وجود خواهند داشت. در این روش، اگر فاصله مناسب در حین کاشت رعایت شده باشد، درختان در حداکثر رشد قسمت اعظم سطح باغ را می‌پوشانند و بین آنها فاصله کمی برای عبور و مرور کارگران و ماشین‌آلات باقی می‌ماند. در این روش، در صبح و بعد از ظهر، درختان مجاور روی هم سایه می‌‌اندازند و به همین دلیل، این روش هرچند برای نقاط گرمسیری که دارای نور بیشتر هستند قابل قبول است، برای نقاط سردسیر شمالی که شدت نور کمتری دارند مناسب نیست.

در روش مستطیلی فاصله درختان روی ردیف‌ها، از فاصله بین ردیف‌ها بیشتر است و به این دلیل با فرض تخصیص مساحتی مساوی با روش مربعی به هر دو درخت (مثلاً 10× 4.9 متر، برابر 7×7 متر) درختان، در صبح و بعد از ظهر، سایه کمتری روی هم می‌اندازند و هر درخت از نور بیشتری بهره‌مند می‌گردد.

در این روش، درختان در حداکثر رشد، فواصل بین ردیف‌ها را پر می‌کنند ولی در روی ردیف‌ فاصله بیشتری برای درختان وجود خواهد داشت که عبور و مرور وسایل را در جهت شمالی جنوبی تسهیل می‌کند. این روش بویژه برای مناطق سردسیر مناسب است و توصیه می شود.

در روش مثلثی که لوزی و شش گوش هم خوانده می‌شود هر سه درخت روی رئوس یک مثلث(به طور معمول متساوی‌الاضلاع و گاهی متساوی‌الساقین) که جهت قاعده آن شرقی غربی است، و هر چهار درخت روی رئوس یک لوزی کشت می شوند. این روش از نظر سایه‌اندازی مانند روش مربعی است و تفاوتهای آن با روش مربعی این است که اولاً در این روش ردیف‌های شمالی - جنوبی وجود ندارد و ثانیاً با رعایت فواصل مساوی، در این روش حدود 16% بیش از روش مربعی، در واحد سطح، درخت کاشته می شود.

در روش داربستی درختان، به روش‌های ویژه‌ای پیرایش می‌شوند و توسط چند ردیف سیم فلزی که به پایه‌های متصل هستند، نگاهداری می‌گردند. در این روش، درختان فقط از یک سو روی ردیف قرار دارند و به طور معمول درختان هر ردیف، در حداکثر رشد، فواصل بین خود را پر می‌سازند. چون گیاهان، در این روش‌ تنها «دو بعد» دارند. به بادهای عمود بر جهت ردیف حساسند و به این دلیل در مناطقی که دارای بادهای شدید و منظم هستند، راستای ردیف باید حتماً همسوی باد باشد تا یک سوی ردیف‌ در تمام طول صبح و پیش از ظهر، سوی دیگر در تمام طول بعد از ظهر و عصر از نور آفتاب بهره‌مند گردد.

ب: پیاده کردن نقشه باغ و تهیه محل کشت:

برای پیاده کردن نقشه باغ، باید اول محل کشت اولین درخت را تعیین و بر حسب آن محل اولین ردیف درختان را توسط ریسمان مشخص ساخت. برای اینکار، در یکی گوشه‌های زمین نقطه‌ای که به اندازه نصف فاصله کشت از دو مرز همان گوشه باغ (که ممکن است دیوار و جوی آب، جاده و غیره باشد) فاصله داشته باشد با کوبیدن میخ چوبی مشخص گردد، از این نقطه توسط ریسمان، اولین ردیف درختکاری که ترجیح داده می‌شود شرقی غربی باشد، روی زمین ایجاد می شود. مرحله بعد در روش‌های مربعی و مستطیلی و داربستی، ترسیم دو خط عمود بر خط اولیه از دو انتهای آن است. در سطوح بزرگ برای جلوگیری از اشتباه این کار بوسیله دوربین نقشه برداری انجام می‌شود ولی در سطوح کوچک می‌توان به شرح زیر اقدام نمود:

اول به فاصله 3 متر از نقاط انتهایی الف و ب، دو نقطه ج و نقطه د روی پاره‌خط اولیه الف و ب مشخص می گردد. سپس به مرکزیت نقطه الف قوسی به شعاع چهار متر، و به مرکزیت نقطه ج قوسی به شعاع 5 متر چنان رسم می‌شود که در نقطه س همدیگر را قطع کنند. همین عمل را برای نقاط ب و د انجام می‌گیرد تا نقطه ش به دست آید. بر حسب خواص مثلث قائم‌الزاویه، زوایای س- الف- ج- و ش- ب- د قائمه هستند. با امتداد دادن خطوط الف- س و ب- ش دو بعد دیگر از منطقه اصلی درختکاری را به دست می‌آورید که در روی آنها، به کمک متر فواصل بین خطوط را مشخص و توسط ریسمان به هم وصل می‌کنیم.

در روش مثلثی نیاز به خطوط الف - س و ب - ش نیست و جای آن باید پس از رسم خط الف - ب محل دومین درخت از سر ردیف، با متر مشخص و بعد به مرکزیت این نقطه و نقطه الف دو قوس با شعاعی مساوی به فاصله مورد نظر چنان رسم شود که همدیگر را قطع کنند، نقطه تقاطع، محل اولین درخت ردیف بعدی را مشخص خواهد کرد. این عمل باید آنقدر تکرار شود تا محل تمام ردیف‌ها مشخص گردد در هر سه روش ذکر شده تعیین محل درختان روی ردیف‌ها توسط متر انجام می‌گیرد. در صورتی که شکل زمین باغ کاملاً منظم و یا جهت دیوارهای آن شرقی غربی و شمالی جنوبی نباشد، قطعاتی از باغ خارج از محوطه اصلی درختکاری قرار می گیرند که در آنها می‌توان با امتداد دادن خطوط رسم شده محل درختان را مشخص کرد.

پس از تعیین محل درختان، توسط دست و یا مته خاصی که به تراکتور متصل است گودالی متناسب با نوع و ژرفای (عمق) خاک و ابعاد ریشه نهال بزرگتر باشد ابعاد گودال، نیز بزرگتر گرفته می‌شود. حفر گودال با دست، کاری پرزحمت است در حالی که با تراکتور این کار با سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام می‌پذیرد. در خاک‌های ژرف (عمیق) که از بافت خوبی نیز برخوردار باشند می توان به جای حفر گودال، با استفاده از زیرکاو (سوسولوز)Sous- soleuse (sub- soiler) که در دو جهت عمود بر هم در روی ردیف‌ها به زمین زده می‌شود خاک را سست کرد و در محل‌های تقاطع خطوط زیر کاو درختان را کاشت.

پ: کاشت نهال و هرس اولیه :

در هنگام کاشت، بیشتر نهال‌های میوه باید ابتدا ریشه را با یک قیچی تیز هرس کرد تا اولاً سر ریشه اصلی قطع و گیاه تحریک به تولید ریشه فرعی بیشتری شود. ثانیاً سر ریشه‌ها، که بیشتر در اثر کنده شدن از خاک خزانه زخمی و بطور نامرتب قطع شده، دارای یک سطح صاف شود، زیرا ریشه‌های زخمی و سر ناصاف سریع مورد حمله انواع قارچ‌ها و باکتری‌ها قرار می گیرند و از بین می‌روند، در حالی که اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم می‌گردد و از نفوذ عوامل بیماری‌زا پوشاننده جلوگیری می‌کند.

برای کشت نهال، اگر خاک باغ حاصلخیز و دارای بافت مناسب باشد و توسط زیر کاو آماده شده باشد، کافی است مقداری از خاک محل کاشت را با بیل برداشته، پس از قراردادن ریشه‌ها درون گودال، روی آنها را با خاک زبرین (سطح‌الارض) پوشاند. در مواردی که برای کاشت، از گودال‌های دستی و یا مته‌ای استفاده می‌گردد،‌ باید اول مقداری از خاک زبرین را با هم حجم ‌خودش کود دامی پوسیده مخلوط ساخته به شکل مخروطی، در ته گودال ریخت، سپس ریشه‌ها را روی این مخروط مرتب کرد و روی آنها را با خاک پوشاند و گودال را پر ساخت.

در کاشت نهال، رعایت چند نکته ضروری است:

1- ژرفای کاشت باید طوری باشد که پیوند گاه (محل پیوند)، دست کم چند سانتی متر بالای سطح خاک واقع شود تا از ریشه دار شدن گیاه در بالای پیوند که ممکن است اثر پایه را خنثی کرده و نیز از گود افتادن درخت (یعنی قرار گرفتن طوقه آن در ژرفای زیاد خاک) که به اصطلاح باعث خفگی آن خواهد شد جلوگیری به عمل آید.

2- در نقاطی که باد منظم می وزد، رشد پیوندک باید رو به باد قرار داشته باشد تا از شکسته شدن گیاه در اثر فشار باد جلوگیری گردد. در نقاط بادخیز استفاده از قیم برای نگهداری نهال، در سال‌های اول، توصیه می‌شود. این امر به ویژه برای گیاهانی که روی پایه‌های پاکوتاه کننده پیوند زده شده‌اند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

3- پس از انجام کاشت و پر کردن گودال، باید با فشار دادن خاک اطراف نهال با پا یا با بیل، خاک اطراف ریشه‌ها را بطور کامل محکم کرد تا محفظه‌های هوا در اطراف ریشه‌ها باقی نماند و همچنین مقدار نشست خاک که در اثر آبیاری به وجود می‌آید و باعث گود افتادن نهال می‌گردد به حداقل کاهش یابد.

4- باید بیدرنگ پس از کاشت، نهال‌ها را آبیاری کرد. در غیر اینصورت درصد نهال‌هایی که به اصطلاح نمی‌گیرند یعنی خشک میشوند بالا خواهد رفت و نیاز به کاشت مجدد یا واکاری خواهد بود.

5- باید نهال‌های کشت شده را به روش‌هایی که در بخش هرس گفته شدند پیرایش یا هرس و شکل‌دهی کرد.

داشت، یا نگهداری از باغ احداث شده :

هر باغ میوه نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای دارد تا بتواند به نحو بهینه رشد کرده و تولید محصول کند. مهمترین این مراقبت‌ها، که بطور کلی عملیات داشت نامیده می‌شوند، در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

1- آبیاری :

در شرایط مساعد، ریشه درختان تا ژرفای به نسبت زیاد نفوذ می‌کند و در جهت افقی نیز بر حسب بافت خاک و نوع درخت از هر طرف 1.5 تا 3 برابر شعاع شاخساره و یا سایه انداز درخت پخش می‌گردد. ولی بررسی ها نشان داده که قسمت اعظم ریشه‌های فعال یک درخت در زیر شاخساره آن، تا ژرفای 60 سانتی‌متر زمین، قرار دارند. بنابراین گیاه مهمترین قسمت آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از این قسمت خاک جذب می‌کند. همانطور که پیشتر گفته شد، در نقاطی که بارندگی سالیانه، کمتر از 700 میلی‌متر و یا غیر متعادل باشد باید در ایام خشک، آب مورد نیاز درخت را بوسیله آبیاری تأمین کرد. در حال حاضر، در دنیا چهار روش آبیاری عمده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الف: روش کرتی(Basin irrigation) یا غرقابی(Flood irrigation) :

در این روش، باغ به کرت‌هایی دارای یک تا چند درخت تقسیم و هر کرت در هر بار آبیاری، با آب پر می‌شود. بازده مصرفی (Consumptive) این نوع آبیاری به نسبت کم است. یعنی قسمت مهمی از آبی که به زمین داده می‌شود، بدون اینکه مورد استفاده درخت قرار گیرد، به ژرفای خاک فرو می‌رود و از دسترس ریشه‌ها خارج می‌گردد. از محاسن این روش عدم نیاز آن به تسطیح خاک و احتیاج نداشتن به وسایل مدرن آبیاری که هر دو گران هستند می باشد. در ایران، در باغ‌های جوان نیز در مرکبات کاری برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های خاکزا(Soil- born diseases) نوعی از آبیاری کرتی به نام طشتکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که خود به دو نوع زنجیری و شانه‌ای تقسیم می‌شود.

ب: روش نشتی(Furrow irrigation) :

در این روش، در دو سوی ردیف کشت، دو شیار به ژرفای 10 تا 15 سانتی‌متر و به عرض 25 تا 30 سانتی‌متر ایجاد و آب با فشار کم در آنها به جریان انداخته می‌شود. مرطوب شدن ریشه‌ها از طریق نشت تدریجی آب به خاک اطراف شیار و خیس ساختن محیط ریشه انجام می‌گردد. بازده مصرفی این روش از روش کرتی بیشتر است و برای به کار بردن آن، باید زمین بطور کامل صاف بوده و تسطیح شده باشد.

برای جریان انداختن آب از نهر اصلی به شیارها، و تنظیم مقدار آن، از سیفون‌های آلومینیمی و یا پلاستیکی استفاده می کنند. در آبیاری نشتی، به تدریج که بر عمر و اندازه درختان افزوده می‌شود باید تعداد شیارها را در هر طرف درخت افزایش داد بطوری که در حداکثر رشد، تمام سطح باغ از شیارهای موازی هم پوشیده و آبیاری شود.

پ: روش بارانی(Sprinkler irrigation) :

در این روش، درختان توسط فواره‌های چرخانی که به لوله‌های خاصی متصلند آبیاری می‌گردند. بازده مصرفی این روش از روش‌های قبل بیشتر و حدود 80 درصد است و از محاسن آن می‌توان، عدم نیاز به تسطیح امکان کاربرد کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی همراه با آبیاری و در موارد خاص مبارزه با سرما را نام برد. مهمترین عیب این روش بالا بودن قیمت لوله‌ها و پمپ‌ها و سایر مورد لزوم می ‌باشد.

ت: روش قطره‌ای :

در این روش، آب توسط پمپ‌های ویژه‌ای، در لوله‌های پلاستیکی به نسبت باریک و قابل انعطافی که در طول هر ردیف روی سطح خاک قرار داده می‌شوند جریان می‌یابد و از طریق چکاننده‌های(Dripper) ویژه‌ای که در طول لوله قرار دارند به صورت قطره‌هایی بیرون آمده، خاک اطراف درخت را مرطوب نگه می‌دارد. تعداد چکاننده‌ها برای نهال‌های جوان یک عدد است و به تدریج که گیاه بزرگ می‌شود به 3 تا 4 عدد برای هر درخت افزایش داده می شود. این روش دارای بازده مصرفی حدود 95% بوده و از تسطیح خاک بی‌نیاز است، ولی ایجاد آن گران تمام می‌شود. کاربرد این روش در خاک‌های شور یا برای آب‌های سنگین و شور به سرعت شوری خاک را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از این امر و مسدود شدن چکاننده‌ها در اثر رسوب نمک، باید اندازه چکاننده‌ها را بزرگتر از حد مورد نیاز گرفت تا آب، مقداری حرکت ژرفایی(عمقی) پیدا کرده ضمن نفوذ به طبقات زیرین خاک، املاح اضافی را شسته همراه خود از طبقات فوقانی خارج سازد.

2- کود :

درختان میوه از این نظر بسیار شبیه سایر گیاهان هستند و در اینجا تنها به ذکر چند نکته خاص اکتفا می‌گردد.

الف: از میان مواد غذایی اصلی (یعنی: نیتروژن، فسفر و پتاسیم) درختان میوه، بطور معمول تا آغاز باروری، تنها به نیتروژن اضافی نیاز دارند و مقدار فسفر و پتاسیم موجود در خاک برای تأمین نیازهای آنها تا آن زمان کافی است، مگر این که خاک از نظر این دو عنصر، کمبودی داشته باشد.

ب: برای اضافه کردن نیتروژن به خاک، فرمولی کلی و بسیار تقریبی توسط باغداران به کار گرفته می شود. طبق این فرمول، باید بر حسب میزان رشد، در هر سال 60 تا 90 گرم نیتروژن خالص تا حداکثر 500 تا 1000 گرم به ازا هر سال سن، به هر درخت داده می‌شود. بدین ترتیب، یک درخت پاکوتاه به ازاء هرسال سن خود 60 گرم (تا حداکثر 500 گرم) و یک درخت قوی و پر رشد به ازاء هر سال سن خود 90 گرم تا (حداکثر 1000 گرم) نیتروژن در سال دریافت خواهد کرد و پس از رسیدن به میزان حداکثر، مقدار کود دریافتی سالانه آنها به ترتیب در 500 و 1000 گرم ثابت خواهد ماند که باید در دو یا سه نوبت، یکی در اول بهار و یک تا دو بار در طول فصل رویش، به درخت داده شود. میزان مصرف کودهای فسفره و پتاسه، بر حسب نوع گیاه و مقدار این کودها در خاک، 50 تا 150 کیلو در سال در هکتار می‌باشد. برای مصرف، باید کودها با خاک زیر سایه‌انداز درخت مخلوط گردند و درخت مورد نظر، در صورت امکان، بیدرنگ آبیاری شود.

پ: عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منیزیم و غیره را باید تنها در صورتی به خاک اضافه کرد که علایم خاص کمبود آنها در باغ دیده شود. برای تعیین مقدار مورد لزوم از عناصر یاد شده، بهترین راه تجزیه برگ درختان و اندازه‌گیری مقدار عنصر مورد نظر و مقایسه آن با مقدار یک گیاه سالم و یا با اعداد جداول خاصی که برای این کار وجود دارند، می‌باشد.

ت: کودهای حیوانی دارای ارزش غذایی چندانی نیستند و بیشتر به خاطر بهبود خواص فیزیکی خاک و بالا بردن قدرت نگهداری آب، مورد مصرف قرار می‌گیرند.

بر حسب میزان مواد آلی موجود در خاک، مصرف 40 - 10 تن کود دامی پوسیده در سال در هر هکتار باغ توصیه شده است.

ث: در بسیاری از موارد، کشت کود سبز، به ویژه گیاهان یکساله تیره لوبیاسانان(Leguminosae) که قدرت تثبیت نیتروژن هوا را دارند، در باغ توصیه می‌شود. این گیاهان، هنگامی که در آخر فصل رشد بوسیله شخم با خاک مخلوط شوند، اولاً مانند کودهای دامی، خواص فیزیکی خاک را بهبود می‌بخشند ثانیاً با رها کردن نیتروژن تثبیت شده خود در خاک حاصلخیزی آن را بالا می‌برند.

3- هرس :

بر حسب نیاز به هرس می‌توان درختان میوه را به سه گروه تقسیم کرد:

گروه اول شامل درختانی مانند مرکبات است که در دوران زندگی خود نیازی به هرس ندارند و بدون آن به طور طبیعی، شکل ویژه خود را پیدا و میوه کافی تولید می‌کنند.

گروه دوم شامل درختانی مثل سیب، گلابی، بادام و گردو است که بایستی در چند سال اول به آنها، از طریق پیرایش، شکل مناسب داد ولی وقتی رشد کردند و به بار نشستند، هرس را باید به حداقل رساند.

گروه سوم شامل میوه‌‌هایی مانند هلو، انجیر و انگور است که علاوه بر پیرایش شکل‌دهی، در دوران بلوغ نیز باید مرتباً هرس شوند، تا با تولید شاخه‌های جوان، میزان محصول آنان افزایش یابد.

4- گرده افشانی :

تمام درختان میوه ایران، به غیر از خرمالو و ارقام بدون هسته انجیر و گلابی و مرکبات برای تولید میوه به گرده‌افشانی نیاز دارند. از نظر عامل انتقال گرده می‌توان میوه‌ها را به سه گروه تقسیم کرد.

گروه اول شامل دو درخت:

خرما و انجیرهای هسته‌دار که هر چند بطور طبیعی می‌توانند مقدار بسیار کمی میوه تولید کنند، برای تولید محصول اقتصادی باید گرده افشانی بوسیله انسان انجام گیرد.

گروه دوم :

شامل گردو، پسته، فندق و توت و انار است که در آنها گرده افشانی، توسط باد انجام می‌گیرد و نیازی به دخالت انسان نیست.

گروه سوم :

شامل سایر میوه‌ها بویژه انواع دانه‌دار و هسته‌دار است که گرده افشانی آنها توسط حشرات، بویژه زنبور عسل، انجام می‌شود و بنابراین کندوگذاری در باغ برای تولید محصول ضروری است. تعداد کندوی لازم برای هر هکتار، بر حسب اندازه درختان و میزان گلدهی آنان، به یک تا پنج عدد بالغ می‌شود. لازم به تذکر است که زنبورهای عسل در روزهای بارانی هنگامی که باد شدید بوزد و وقتی دمای هوا از 18 درجه سانتی‌گراد کمتر باشد، قدرت فعالیت خود را از دست می دهند. اگر چنین شرایطی مصادف با ایام گلدهی درختان این گروه بشود، در بعضی موارد دخالت انسان و گرده افشانی مصنوعی از طریق تکاندن شاخه‌های گلدار یک درخت مناسب، روی دیگر درختان باغ برای تولید محصول اقتصادی ضروری خواهد بود. 

5- تنک کردن(Thinning):

بیشتر درختان میوه بیش از حد توانایی باردهی خود، گل‌ تولید می‌کنند که اگر همگی این گلها تبدیل به میوه شوند، درخت ضعیف و میوه‌ها ریز و نامرغوب خواهند شد و ممکن است درخت دچار سال آوری (باردهی متناوب)Alternate bearing بشود. به همین دلیل، باید بیشتر گل‌ها و میوه‌های جوان را حذف کرد. برای مثال، اگر تنها پنج درصد از شکوفه‌ها‌ی سیب و آلبالو و گیلاس، که دارای میوه‌های بسیار ریزی هستند، هر گاه 25 تا 35 درصد از شکوفه‌ها تبدیل به میوه شوند گیاه محصول بسیار خوبی خواهد داشت. عمل حذف گل‌ها و میوه‌های اضافی درختان تنک کردن نامیده می‌شود. از درختان میوه برخی (مانند آلبالو، گیلاس، بادام، پسته، فندق و مرکبات) نیازی به تنک شدن ندارند و می‌توانند کلیه میوه‌هایی را که پس از انجام ریزش‌های طبیعی روی درخت باقی می‌مانند رشد بدهند و برسانند. در برخی (مانند زرد‌آلو و آلو) هرچند اگر تعداد میوه‌ها کمتر باشد درشت‌تر خواهند شد، تنک کردن کمکی به این امر نمی‌کند و بنابراین، این گیاهان را نیز تنک نمی‌کنند. سایر میوه‌ها (بویژه سیب، گلابی، هلو ،خرما و انگور) به تنک شدن واکنش مثبت و زیادی نشان می‌دهند و بنابراین باید بطور حتم تنک شوند. تنک کردن می تواند به طریق مکانیکی و یا شیمیایی انجام گردد. در تنک کردن مکانیکی می‌توان از دست انسان (که بسیار دقیق ولی گران و کند است)، از فشار آب (که دقت زیادی ندارد و تنظیم گل‌های حذف شده با آن مشکل است) و از چوب‌های بلند (که به درخت آسیب می زند) استفاده کرد. در تنک شیمیایی، بر حسب نوع درخت، انواع مختلف اکسین با غلظت‌های 50-10 قسمت در میلیون و اتفون با غلظت‌های 300-20 قسمت در میلیون به کار می‌روند . از مواد دیگری که در تنک کردن درختان میوه بویژه انواع دانه‌دار و هسته‌دار از اهمیت برخوردارند می‌توان سوین(Sevin (l-naplyl-N-metyl carbamate)) که زنبور عسل در برابر آن بسیار آسیب‌پذیر است و الجتول(Elgetol (dinitro orthocresol-DNOC)) را نام برد که هر دو با غلظت‌های 1000-500 قسمت در میلیون به کار می‌روند. شدت تنک کردن (درصد گل‌ها و میوه‌های حذف شده) بستگی به نوع درخت میزان رشد آن و تعداد میوه‌های تشکیل شده دارد. برای سیب و هلو بطور معمول توصیه می‌شود که به ازای هر 30 برگ درخت و یا هر 10 سانتی‌متر طول شاخه‌ بارور، یک میوه نگاهداری و بقیه حذف شوند که البته این ارقام بسیار تقریبی و غیر دقیق هستند.

6- سایر عملیات برداشت :

علاوه بر آنچه که بالا گفته شد، نگهداری درختان میوه مستلزم انجام عملیات دیگری از قبیل جلوگیری از ریزش بی موقع میوه‌ها، مبارزه با بیماری ها، آفات، علف‌های هرز، سرمازدگی و غیره نیز می‌باشد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:22  توسط الف - ب  | 

تهیه پیوندک برای پیوند زدن درختان

تهیه پیوندک

در پیوند اسکنه تهیه پیوندک خیلی ساد

تهیه پیوندک

در پیوند اسکنه تهیه پیوندک خیلی ساده و آسانتر از تهیه پایه است.یعنی شاخه ای که حداکثر به ارتفاع 10 سانتی متر و دارای دو یا سه جوانه در انتهای فوقانی باشد انتخاب نموده قسمت تحتانی آن را در طول 4 تا 5 سانتی متر از دو طرف متقابل به طور مورب می تراشند یعنی دو سطح تراش نسبت به یکدیگر مایل می با شند.

قرار دادن پیوندک روی پایه

بر نصب پیوندک روی پایه باید دو لب شکاف انتهایی آن را به وسیله چاقوی پیوند زنی ( اگر پایه نازک باشد) و یا دستگاه مخصوص پیوند اسکنه از یکدیگر باز نموده پیوندک را در داخل آن قرار داد.

یکی از موارد استعمال پیوند اسکنه در درختان خانواده سوزنی برگها مانند انواع کاج می باشد . درباره این دسته از درختان و پاره ای از گیاهان دیگر مانند گردو باید پیوند اسکنه ای را در جوانه انتهایی زد.یعنی بدون اینکه قبلاً انتهای پایهرا قطع کنند جوانه انتهایی آن را که نسبتاً درشت است از وسط ودر طول شاخه شکاف داده و پیوندک را نیز که دارای جوانه انتهایی می باشد یعنی از انتهای شاخه باید انتخاب شود پس از تراشیدن و تیهه آن در شکاف پایه قرار داده می بندند.

در پاره ای از نباتات دیگر مانند آزاله و بعضی از جور های خانواده تیغی ها( کاکتاسه) به جای اینکه پایه را شکاف دهند و پیوندک را بترشاند عمل بر عکس انجام می دهند.یعنی انتهای پایه را تراشیده و قسمتتحتانی پیوندک را شکاف می دهند.در این پیوند نیز پیوندک باید دارای جوانه انتهایی باشد.یعنی نوک آنرا نباید قطع کرد.

2- پیوند تاجی: در این پیوند نیز شاخه را از درخت جدا کرده روی انتهای پایه که به طور افقی قطع گردیده زیر پوست ساقه آن را قرار می دهند.

تهیه پایه: اگر پایه جوان باشد پس از قطع انتهای آن در محلی که پیوندک باید نصب شود با چاقوی پیوندزنی پوست پایه را از چوب جدا می نمایند به نحوی که پوست شکاف نخورد.الین امر در پایه های جوان که پوست انها نازک می باشد و نرمی خود را از دست نداده اند ممکن است ولی در پایه های کهن که پوست درخت چوب پنبه ای شده و سفت شده این طرز عمل مقدور نیست.برای اجرای پیوند تاجی در پایه های نوع اخیر شکافی عمودی به عمق چند میلیمتر و طول 4تا 5 سانتیمتر در پوست درخت و در محل پیوند ایجاد نموده و با نوک چاق5وی پیوند زنی پوست درخت را از چوب جدا می کنند به قسمی که پوست از پایه جدا شود ولی قطع نگردد و بعد پیوندک را زیر پوست قرار می دهند .در طرز اول بستن پیوند لازم نیست ولی در طریقه دوم باید پیوندک را به وسیله ریسمان در محل مناسب خود ثابت نگه داشت.

تهیه پیوندک

در پیوند تاجی قسمتی از پیوندک که باید زیر پوست پایه قرار گیرد دارای ضخامتی خواهد بود که بتوان آن را به آسانی زیر پوست پایه قرار داد.برای این منظور در پیوندک های نازک انتهای تحتانی آن را بطور مورب قطع می کنند ولی در شاخه های ضخیم پیوندک باید به اصطلاح معروف شانه دار باشد.یعنی اول قسمت بالای تراش پیوندک را افقی قطع نموده ( تقریباً تا مرکز یعنی وسط ضخامت پیوندک) و سپس بقیه را در امتداد سطح موربی که طول آن تقریباً در حدود 3تا 4 سانتی متر می شود از پیوندک جدا نماید.

3- پیوند نیمانیم: پیوند انگلیسی یا نیمانیم که در سایر ممالک خیلی مرسوم است و در هوای آزاد مورد استفاده قرار می گیرد در ایران فقط در گلخانه برای پیوند درختچه های تزئینی از قبیل گل سرخ – یاس درختی – درخت برف یا زبان گنجشک- گل نارون مجنون – موچسب و غیره مورد استعمال دارد.در این پیوند تا جایی که ممکن استباید پایه و پیوندک داراییک قطر باشند در این صورت تهیه پایه و پیوندک یکسان بوده هیچ تفاوتیبین انها نیست ولی هر گاه پایه قطورتر از پیوندک باشد طرز تهیه انها متفاوت خواهد بود.

انواع پیوند نیمانیم: پیوند نیمانیم را به دو طریق می توان انجام داد.یکی ساده و دیگری شکاف دار.در پیوند نیمانیم ساده اگر پایه و پیوندک دارای یک قطر باشد انتهای هر دو آنها را به طور مورب به قسمی که سطح مقطع در حدود 2تا3 سانتی متر باشد قطع می کنند پس از تراشیدن پایه و پیوندکدو مقطع را با یکدیگر منطبق کرده یعنی روی هم قرار داده با ریسمان می بندند و چسب می زنند.

در پیوند نیمانیمشکاف دار پایه و پیوند را به طور عمودی شکاف می دهند.در موقع نصب پیوندک روی پایه لبه شکاف یکی از دو قسمت به شکل زبانه داخل شکاف دیگری قرار گرفته و بدین طریق باعث استحکام پیوند می شود.طول شکاف مساوی ثلث طول سطح مورب مقطع می باشد و ابتدای ان در آخر ثلث اول مقطع ووانتهای آن اول ثلث سوم سطح نامیرده قرار دارد.

پیوند رو میزی: پیوند رومیزی پیوند نیمانیمی است که پایه قلمه بدون ریشه و محل خارج از زمین در مکان سر پوشیده ای می باشد و چون عمل پیوند کردن روی میز انجام می گیرد این نوع پیوند را رومیزی نام نهاده اند.

طرز نصب کردن پیوندک روی پایه با پیوند نیمانیم ساده یا شماف دار هیچ تفاوت ندارد ولی برای جوش خوردن پایه باید محیط مناسبی به ترتیب که ذیلاً شرح می دهیم ایجاد نمود.قلمه ای که به عنوانپایه مورد استفاده قرار می گیرد20 تا 30 سانتی متر طول داردو پیوندک دارای 2 تا 3 جوانه می باشد.

پس از آنکه پیوندک روی پایه قرار داده شد و اطراف ان را با ریسمان بستند و با چسب پوشاندند قلمه های پیوند شده را دسته کرده هر 30 تا 50 عدد آن را با هم می بندند.از طرف دیگر در جعبه چوبی که ابعاد آن متناسب با مقدار قلمه پیوند شده است مقداری خاک اره یا خزه به ارتفاع تقریبی 5 سانتی متر می ریزند و دسته قلمه را بطور عمودیپهلوی یکدیگر روی خاک اره ته جعبه بطور مرتب قرار می دهندو روی این قلمه ها رابا خاک اره به ارتفاع 5 سانتی متر می پوشانند و طبقه دیگری از قلمه پیوند شده روی آن قرار می دهند و این عمل را تکرار می کنند تا جعبه پر شود و بتوان روی ان را با قشری از خاک اره به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر پو شاند.پس از آنکه جعبه پر شد، مقدار ریادی آب روی قلمه هامی ریزند تا خاک اره و یا خزه بین ردیف ها کاملاً خیس شود.در این موقع در جعبه را بسته در محلی که اقلاً 30 درجه و حد اکثر 35 درجه حرارت داشته باشدقرار می دهند بعد از 15 تا 20 روز پیوندها جوش خورده باید انها از جعیه خارج نمود و در خاک برای ریشه دار شضدن قلمه ها ( یعنی پایه پیوند شده ) کاشت.

4- پیوند ترصیعی: این نوع پیوند شبیه به پیوند اسکنه است با این تفاوت که در پیوند ترصیعی تنها به ایجاد شکاف در پایه اکتفا نمی شود بلکه قطعه ای از چوب و پوست پایه را که مقطع آن دارای شکل مثلثی می باشد از داخل پایه طبق ( شکل 14 ) بیرون می آورند.

برای تهیه پیوندک دو طرف انتهای تحتانی ان را به نحوی می تراشند که بتوان آن را در قسمت خالی پایه قرار داد.

اشکال اجرایی این طرز پیوند که محکم ترین انواع پیوند انتهایی می باشد در این است مه تراش پیوندک و تهیه جای ان در پایه باید به قسمی باشد که این دو قسمت کاملاً در یکدیگر قرار گیرند و در موقع اتصال آنها به یکدیگر فضای خالی و هوا بین جدارهای آنها نباشد یعنی پایه و پیوندک کاملاً به یکدیگر بچسبندند.بستن پیوندک و پوشاندن آن با چسب در پیوند ترصیعی نیز لازم است.

ب)- پیوند جانبی: در پیوند جانبی بدون قطع انتهای پایه پیوندک را در منطقه ای از سطح جانبی آن نصب می نمایند.

 

ه و آسانتر از تهیه پایه است.یعنی شاخه ای که حداکثر به ارتفاع 10 سانتی متر و دارای دو یا سه جوانه در انتهای فوقانی باشد انتخاب نموده قسمت تحتانی آن را در طول 4 تا 5 سانتی متر از دو طرف متقابل به طور مورب می تراشند یعنی دو سطح تراش نسبت به یکدیگر مایل می با شند.

قرار دادن پیوندک روی پایه

بر نصب پیوندک روی پایه باید دو لب شکاف انتهایی آن را به وسیله چاقوی پیوند زنی ( اگر پایه نازک باشد) و یا دستگاه مخصوص پیوند اسکنه از یکدیگر باز نموده پیوندک را در داخل آن قرار داد.

یکی از موارد استعمال پیوند اسکنه در درختان خانواده سوزنی برگها مانند انواع کاج می باشد . درباره این دسته از درختان و پاره ای از گیاهان دیگر مانند گردو باید پیوند اسکنه ای را در جوانه انتهایی زد.یعنی بدون اینکه قبلاً انتهای پایهرا قطع کنند جوانه انتهایی آن را که نسبتاً درشت است از وسط ودر طول شاخه شکاف داده و پیوندک را نیز که دارای جوانه انتهایی می باشد یعنی از انتهای شاخه باید انتخاب شود پس از تراشیدن و تیهه آن در شکاف پایه قرار داده می بندند.

در پاره ای از نباتات دیگر مانند آزاله و بعضی از جور های خانواده تیغی ها( کاکتاسه) به جای اینکه پایه را شکاف دهند و پیوندک را بترشاند عمل بر عکس انجام می دهند.یعنی انتهای پایه را تراشیده و قسمتتحتانی پیوندک را شکاف می دهند.در این پیوند نیز پیوندک باید دارای جوانه انتهایی باشد.یعنی نوک آنرا نباید قطع کرد.

2- پیوند تاجی: در این پیوند نیز شاخه را از درخت جدا کرده روی انتهای پایه که به طور افقی قطع گردیده زیر پوست ساقه آن را قرار می دهند.

تهیه پایه: اگر پایه جوان باشد پس از قطع انتهای آن در محلی که پیوندک باید نصب شود با چاقوی پیوندزنی پوست پایه را از چوب جدا می نمایند به نحوی که پوست شکاف نخورد.الین امر در پایه های جوان که پوست انها نازک می باشد و نرمی خود را از دست نداده اند ممکن است ولی در پایه های کهن که پوست درخت چوب پنبه ای شده و سفت شده این طرز عمل مقدور نیست.برای اجرای پیوند تاجی در پایه های نوع اخیر شکافی عمودی به عمق چند میلیمتر و طول 4تا 5 سانتیمتر در پوست درخت و در محل پیوند ایجاد نموده و با نوک چاق5وی پیوند زنی پوست درخت را از چوب جدا می کنند به قسمی که پوست از پایه جدا شود ولی قطع نگردد و بعد پیوندک را زیر پوست قرار می دهند .در طرز اول بستن پیوند لازم نیست ولی در طریقه دوم باید پیوندک را به وسیله ریسمان در محل مناسب خود ثابت نگه داشت.

تهیه پیوندک

در پیوند تاجی قسمتی از پیوندک که باید زیر پوست پایه قرار گیرد دارای ضخامتی خواهد بود که بتوان آن را به آسانی زیر پوست پایه قرار داد.برای این منظور در پیوندک های نازک انتهای تحتانی آن را بطور مورب قطع می کنند ولی در شاخه های ضخیم پیوندک باید به اصطلاح معروف شانه دار باشد.یعنی اول قسمت بالای تراش پیوندک را افقی قطع نموده ( تقریباً تا مرکز یعنی وسط ضخامت پیوندک) و سپس بقیه را در امتداد سطح موربی که طول آن تقریباً در حدود 3تا 4 سانتی متر می شود از پیوندک جدا نماید.

3- پیوند نیمانیم: پیوند انگلیسی یا نیمانیم که در سایر ممالک خیلی مرسوم است و در هوای آزاد مورد استفاده قرار می گیرد در ایران فقط در گلخانه برای پیوند درختچه های تزئینی از قبیل گل سرخ – یاس درختی – درخت برف یا زبان گنجشک- گل نارون مجنون – موچسب و غیره مورد استعمال دارد.در این پیوند تا جایی که ممکن استباید پایه و پیوندک داراییک قطر باشند در این صورت تهیه پایه و پیوندک یکسان بوده هیچ تفاوتیبین انها نیست ولی هر گاه پایه قطورتر از پیوندک باشد طرز تهیه انها متفاوت خواهد بود.

انواع پیوند نیمانیم: پیوند نیمانیم را به دو طریق می توان انجام داد.یکی ساده و دیگری شکاف دار.در پیوند نیمانیم ساده اگر پایه و پیوندک دارای یک قطر باشد انتهای هر دو آنها را به طور مورب به قسمی که سطح مقطع در حدود 2تا3 سانتی متر باشد قطع می کنند پس از تراشیدن پایه و پیوندکدو مقطع را با یکدیگر منطبق کرده یعنی روی هم قرار داده با ریسمان می بندند و چسب می زنند.

در پیوند نیمانیمشکاف دار پایه و پیوند را به طور عمودی شکاف می دهند.در موقع نصب پیوندک روی پایه لبه شکاف یکی از دو قسمت به شکل زبانه داخل شکاف دیگری قرار گرفته و بدین طریق باعث استحکام پیوند می شود.طول شکاف مساوی ثلث طول سطح مورب مقطع می باشد و ابتدای ان در آخر ثلث اول مقطع ووانتهای آن اول ثلث سوم سطح نامیرده قرار دارد.

پیوند رو میزی: پیوند رومیزی پیوند نیمانیمی است که پایه قلمه بدون ریشه و محل خارج از زمین در مکان سر پوشیده ای می باشد و چون عمل پیوند کردن روی میز انجام می گیرد این نوع پیوند را رومیزی نام نهاده اند.

طرز نصب کردن پیوندک روی پایه با پیوند نیمانیم ساده یا شماف دار هیچ تفاوت ندارد ولی برای جوش خوردن پایه باید محیط مناسبی به ترتیب که ذیلاً شرح می دهیم ایجاد نمود.قلمه ای که به عنوانپایه مورد استفاده قرار می گیرد20 تا 30 سانتی متر طول داردو پیوندک دارای 2 تا 3 جوانه می باشد.

پس از آنکه پیوندک روی پایه قرار داده شد و اطراف ان را با ریسمان بستند و با چسب پوشاندند قلمه های پیوند شده را دسته کرده هر 30 تا 50 عدد آن را با هم می بندند.از طرف دیگر در جعبه چوبی که ابعاد آن متناسب با مقدار قلمه پیوند شده است مقداری خاک اره یا خزه به ارتفاع تقریبی 5 سانتی متر می ریزند و دسته قلمه را بطور عمودیپهلوی یکدیگر روی خاک اره ته جعبه بطور مرتب قرار می دهندو روی این قلمه ها رابا خاک اره به ارتفاع 5 سانتی متر می پوشانند و طبقه دیگری از قلمه پیوند شده روی آن قرار می دهند و این عمل را تکرار می کنند تا جعبه پر شود و بتوان روی ان را با قشری از خاک اره به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر پو شاند.پس از آنکه جعبه پر شد، مقدار ریادی آب روی قلمه هامی ریزند تا خاک اره و یا خزه بین ردیف ها کاملاً خیس شود.در این موقع در جعبه را بسته در محلی که اقلاً 30 درجه و حد اکثر 35 درجه حرارت داشته باشدقرار می دهند بعد از 15 تا 20 روز پیوندها جوش خورده باید انها از جعیه خارج نمود و در خاک برای ریشه دار شضدن قلمه ها ( یعنی پایه پیوند شده ) کاشت.

4- پیوند ترصیعی: این نوع پیوند شبیه به پیوند اسکنه است با این تفاوت که در پیوند ترصیعی تنها به ایجاد شکاف در پایه اکتفا نمی شود بلکه قطعه ای از چوب و پوست پایه را که مقطع آن دارای شکل مثلثی می باشد از داخل پایه طبق ( شکل 14 ) بیرون می آورند.

برای تهیه پیوندک دو طرف انتهای تحتانی ان را به نحوی می تراشند که بتوان آن را در قسمت خالی پایه قرار داد.

اشکال اجرایی این طرز پیوند که محکم ترین انواع پیوند انتهایی می باشد در این است مه تراش پیوندک و تهیه جای ان در پایه باید به قسمی باشد که این دو قسمت کاملاً در یکدیگر قرار گیرند و در موقع اتصال آنها به یکدیگر فضای خالی و هوا بین جدارهای آنها نباشد یعنی پایه و پیوندک کاملاً به یکدیگر بچسبندند.بستن پیوندک و پوشاندن آن با چسب در پیوند ترصیعی نیز لازم است.

ب)- پیوند جانبی: در پیوند جانبی بدون قطع انتهای پایه پیوندک را در منطقه ای از سطح جانبی آن نصب می نمایند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط الف - ب  | 

عناصر مغذی مورد نیاز گوجه فرنگی

 

کوجه فرنگی

مقدار عناصر مصرفی سبزیجات به طور متوسط بیش از اکثر محصولات دیگر است و 80 درصد آن در طی 2 تا 3 ماه در اختیار گیاه باید قرار بگیرد . گوجه فرنگی از محصولاتی است که ضمن نیاز به کودهای اصلی به کود میکرو نیز احتیاج دارد .

تاثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگی و علائم کمبود آنها :

 ازت (N) : باعث افزایش رشد رویشی شده و در نهایت در تولید گل و میوه بیشتر موثر می باشد ، کمبود این عنصر در گوجه فرنگی باعث به تأخیر افتادن رشد ، تغییر رنگ طبیعی گیاه ، کوچک و نازک باقی ماندن برگها و تغییر رنگ آنها از سبز مایل به زرد به ارغوانی ، سفت و فیبری شدن شاخه ها ، زرد شدن جوانه های گل و ریختن آنها ، کوچک ماندن میوه و کاهش شدید محصول می شود .

فسفر (p)  : نقش اصلی این عنصر در تنظیم زمان رسیدگی محصول می باشد همچنین باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها شده و در بهبود کیفیت و ظاهر میوه نقش مهمی دارد . اولین علامت کمبود فسفر در گوجه فرنگی ایجاد رنگ ارغوانی در سطح زیرین برگها می باشد . بعد از آن شاخه ها باریک و فیبری شده ، دمبرگها کوچک و میوه دهی به تاخیر می افتد .

پتاسیم (k) : باعث افزایش مقامت گیاه در برابر تنش های مختلف محیطی شده و در بهبود کیفیت گوجه فرنگی مؤثر است . در صورت کمبود این عنصر ، گوجه فرنگی آهسته تر رشد می کندو رنگ آن سبز مایل به آبی تیره یم شود . برگهای جوان کاملا چروکیده و قسمتهایی که تحت تذثیر کمبود قرار گرفته اند گاهی به رنگ نارجی براق درآمده و اغلب شکننده و قهوه ای شده و بالاخره می میرند . شاخه ها سخت و چوبی شده ، ریشه ها خوب رشد نکرده و اغلب باریک باقی می مانند .

بر (B) :‌نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و تقسیم سلولی بافتهای مریستمی ، تشکیل جوانه های برگ و گل ، ترمیم بافتهای آوندی و در نقل و انتقال مواد محلول در بین سلولها نقش مهمی ایفا می کند . در صورت کمبود ، میوه ها لکه لکه شده و نقاط چوب پنبه ای روی میوه ظاهر شده وباعث رسیدگی بی موقع محصول می شود .

آهن (Fe) : این عنصر در ساختن سبزینه گیاه دخالت دارد و علائم کمبود آن در بوته گوجه فرنگی به صورت زرد شدن بین رگبرگی برگها است که البته خود رگبرگها سبز باقی می ماند . زرد شدن از قاعده برگچه ها شروع و به سمت نوک گسترش می یابد . و به طور کلی کمی خشک و سوخته می شوند .

منگنز (Mn) : این عنصر فعال کننده آنزیمهای مختلف است و باعث تسریع جوانه زنی و رسیدگی میوه می شود و در صورت کمبود ، برگها به تدریج زرد شده و حالت سوختگی به خود می گیرند . گیاه به شکل باریک و دراز رشد کرده و شکوفه ها کم می شوند . همچنین تغییر شکل و پیچیدگی برگچه ها از علائم دیگر آن است 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:17  توسط الف - ب  | 

کاشت گوجه فرنگی

گوجه فرنگی ،سیب زمینی ،گندم،جو،کدو،خیار،کلم ،ذرت،لوبیا،سیر،فلفل سبز،ترب،سبزیجات،و...از جمله گیاهان زراعی وباغی هستند که در کهریز به وفور در زمینهای خالی کاشت می شود که انشالله که سعی خواهد شد در مطالب بعد ی مختصری در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه شود

د راین پست درمورد گوجه فرنگی مطالبی ارائه میشود:

کاشت گوجه فرنگی

در مناطق معتدل حدود پنجاه تا شصت روز قبل از کشت در محل اصلی بذر آن را در شاسی، گلخانه یا خزانه کاشته و در اوایل فروردین ماه پس از اینکه سرما برطرف شد نشاء آن را از خزانه درآورده و در زمین اصلی می کارند.کاشت در مناطق گرمسیر اواخر زمستان انجام می شود.مقدار بذری که برای کاشت در خزانه در نظر می گیریم حدود 4 گرم در یکصد متر مربع است.

کاشت گوجه فرنگی

کاشت گوجه فرنگی

فاصله خطوط کاشت برای واریته هایی که پایه آنها بلند است حدود 80 تا 120 سانتی متر و جهت ارقام پایه کوتاه 70 تا 110 سانتی متر می باشند. فاصله بین بوته ها برای واریته های فوق 40 تا 60 سانتی متر باید در نظر گرفته شوند پس از چندی که بوته ها شروع به رشد کردن نمودند برای اینکه محصول مرغوبتری داشته باشیم باید مقدار کمی از شاخه های آن را هرس نمائیم. چنانچه پای هر بوته کمی خاک داده شود مطلوبتر است.وجین کردن و سیخک زدن اطراف بوته ها از جمله کارهای ضروری است که باید صورت گیرد.

کاشت را به طریقه پشته با جوی عمیق یا پشته با جوی کم عمق که همان سیستم فارو می باشد انجام می دهند. طریقه دوم معمول تر و متداولتر است به خصوص در مزارع وسیع مقرون به صرفه خواهد بود. باید توجه داشته باشند با در نظر گرفتن فواصل فوق الذکر در هر پشته فقط یک طرف آن را کشت نمایند.

در دوران فعالیت گیاه باید از دادن کود شیمیایی به طور سرک استفاده نمود.

از آفات مهم این نبات یک شب پره زمستانی است که خسارت وارده آن بدین قرار است وقتی گیاه جوانه زد و کمی رشد نمود لارو یا کرم شب پره مزبور جوانه ها ، برگها و ساقه های آن را مورد حمله قرار می دهد.

این آفات در زمستان در حال لاروی در بستر نبات به سر برده و پس از مدتی تبدیل به شفیره شده و این شفیره پس از چند روز تبدیل به پروانه که همان شب پره باشد می گردد. پروانه ماده آن در روی خاک یا در روی علفهای هرزه تخم ریزی کرده و مجددا تبدیل به لارو شده و دوران فوق را سپری می سازد.

جهت مبارزه با این آفت می توان با زدن شخم عمیق پس از برداشت محصول و نیز با دادن یخ آب در زمستان لاروهای این آفت را که در درون خاک زیست می نمایند از بین برد و از طرفی چون شب پره مورد بحث تخم خود را روی علفهای هرزه میگذارد لذا از بین بردن علفهای هرزه یک از طرق مبارزه با این آفت است.

مبارزه شیمیایی را نمی توان از نظر دور داشت و آن بدین طریق است که با پاشیدن طعمه مسموم در سطح مزرعه نسبت به معدوم ساختن آن اقدامی است اساسی بدین نحو که مقدار 800 گرم لیندین 25 درصد را با 80 کیلوگرم سبوس و دوحلب آب مخلوط نموده و به نسبت هر 60 کیلو طعمه در یک هکتار مصرف نمائیم. پاشیدن طعمه حتما باید در هنگام عصر صورت گیرد زیرا لاروها در این هنگام است که به سطح زمین آمده و پس از تغذیه طعمه مسموم شده و نابود می گردند.

بیماری های گوجه

بیماری های گوجه

آفت دیگری که این نبات را تهدید می کند شته است .این شته ها به وسیله خرطوم خود شیره برگها را مکیده و از آنها تغذیه نموده بالنتیجه نبات را ضعیف می نمایند.

این آفت از خود ماده چسبنده ای ترشح نموده و روی گیاه را آغشته کرده و آن را از بین می برد.بعضی از آنها هنگام زمستان به صورت پوره و برخی دیگر به صورت تخم در روی نبات و یا در بستر نبات زندگی می کنند. جهت مبارزه با این آفت بهتر است با یکی از سموم مالاتیون 50 درصد یا دیازینون 20 درصد به نسبت حدود 5/1 لیتر در هزار لیتر آب مخلوط کرده و مزرعه را سمپاشی نمایند.

مبارزه دیگر اینکه بلافاصله پس از برداشت محصول زمین را شیاری عمیق زده علفها و مانده های گیاهان را در زیر خاک نمایند.

آب دزدک نیز به نوبه خود یکی ازآفاتی است که گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می دهد.این آفات از ریشه و ساقه گیاه تغذیه می کند و آن را نابود می سازد.آب دزدک در هنگام فصل زمستان به طور حشره کامل در زیر  خاک مشغول درست کردن لانه شده و در آنجا تخم ریزی می نماید.پوره ها پس از چند روز از این تخمها خارج شده و تا چندی در خاک به سر برده و رشد نموده و سپس از لانه خارج گشته و حمله به این محصول و سایر محصولات را آغاز می کنند.

آفت دیگری که به این گیاه لطمه وارد می سازد حشره بسیار کوچکی است در حدود یک میلیمتر به نام تریپس که رنگ آن زرد مایل به خاکستری است.

این حشره از شیره برگها و رگبرگهای گیاه تغذیه می کند .در اثر این تغذیه لکه های سفیدی که بعدا قهوه ای رنگ می شوند در روی نبات حاصل شده و برگها شروع به ریختن می نمایند.بعضی از این حشرات در پشت برگها جمع می شوند. این آفت از نظر کیفیت و کمیت به محصول لطمات زیادی وارد می سازد. حشره مورد بحث در زمستان گاهی به صورت حشره کامل و گاهی به صورت پوره در خاک و در علفهای هرزه به سر برده و در هنگام فروردین یا اردیبهشت به گیاه حمله می کند.

کاشت گوجه فرنگی

کاشت گوجه فرنگی

مبارزه شیمیایی آن بدین ترتیب است که به نسبت 5/1 لیتر مالاتیون 57 درصد را با 1000 لیتر آب مخلوط نموده و مزرعه را سمپاشی نمایند.

مبارزه مکانیکی یا زراعی آن این است که اولا علفهای هرزه و مانده گیاهان را جمع آوری و از بین ببرند.ثانیا در زمستان با دادن یخ آب آن را نابود سازند.

بیماری فوزاریوم که یک بیماری قارچی است رنگ برگهای گوجه فرنگی را به رنگ آجری متمایل به قهوه ای در آورده پس از چند روز برگها خشک شده میریزند .پیشگیری آن بهاین ترتیب است که سعی کنند آبیاری این نبات را در هنگام صبح یا عصر انجام دهند، آب را طوری در جویها جاری سازند که داغ آب کمی پایین تر از طوقه نبات باشد و بالاخره رعایت تناوب زراعی را در کشت این نبات بنمایند. به علاوه می توان بوته های گوجه فرنگی را به فاصله هر 15 روز یکبار با فسفیمکس به نسبت 2 لیتر در هزار لیتر آب بر روی بوته ها محلول پاشی نمود تا گیاه به بیماری های قارچی مقاوم گردد .

ارقام گوجه فرنگی مشروحه زیر که وسیله مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر توصیه شده بدین توصیه شده بدین شرح اند:گوجه فرنگی ردکلاد (red cloud) دارای بوته های متوسط و محصول قرمز بوده و برای نواحی گرم مناسب کاشت است.

رقم وسترن رد( western red) دارای بوته های بلند و دارای محصول زیاد و میوه آن بزرگ و قرمز و جهت مناطق سردسیری و معتدل مناسب است.

واریته ردتاپ (red tap) دارای بوته های بلند ، میوه درشت کروی شکل و محصول فراوان است.

گوجه فرنگی اوربانا(urbana)  دارای محصول فراوان ، خوش رنگ و خوشمزه میوه آن کروی شکل و جنس آن مرغوب می باشد.

رقم پا کوتاه آلمانی (kronbush) دارای بوته کوتاه میوه آن گرد و کوچک و جهت مناطق معتدل مناسب می باشد و بالاخره امپریال نیز یکی از ارقام توصیه شده است.

نقش عناصر در عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی

1- ازت

تاثیر ازت بر رشد سبزینه ای و محصول گوجه فرنگی از عناصر دیگر بیشتر است . ازت تشکیل گل و میوه را افزایش داده و بلوغ را به تاخیر می اندازد. کمبود ازت در گیاه سبب کاهش جیبرلین , اکسین و افزایش ممانعت کننده های رشد  می شود . ریزش تعدادزیادی از گلها در درجه حرارت های زیاد نیز به علت کمبود ازت در گیاه گوجه فرنگی است . این گیاه برای تولید بیش از 100تن محصول در هکتار به جذب ازت بیشتری در هر روز نیاز دارد . اندازه , رنگ , مزه و درصد مواد جامد در میوه در اثرمصرف زیاد ازت کاهش و اسیدیته قابل سنجش افزایش می یابد . به طور کلی ازت زیاد سبب بروز کاهش مقاومت گیاه نسبت به بیماریها می شود . ظهور مرگ انتهایی میوه (Blossom end  rot) با افزایش میزان ازت به خصوص در فرم آمونیومی افزایش پیدا می کند در صورتی که شدت پوسیدگی ریشه (Botrytis cinera) با درمان کمبود ازت در گیاه کاهش پیدا می کند . گوجه فرنگی فرم ازت نیتراته را به فرم آمونیومی آن ترجیح می دهد . ضمنا نیترات راندمان مصرف آب (  W.U.E) را بهبود بخشیده و غلضت اسید آمینه آزاد را کاهش می دهد.

2- فسفر

وجود فسفر کافی در محیط ریشه سبب توسعه سریع و استفاده بهتر گیاه از آب و دیگر مواد غذایی ضروری گیاه می شود . فسفر (به همراه استفاده ازت و پتاسیم ) رنگ پوست و گوشت میوه , میزان ویتامین C و سفتی میوه را بهبود و بلوغ را تسریع می بخشد . بدیهی است بر مبنای مقدار فسفر برداشتی توسط گوجه فرنگی و آزمون خاک (حد بحرانی حداکثر 15 میلی گرم در کیلوگرم بر مبنای روش اولسون) بایستی نسبت به مصرف کودهای فسفاته اقدام نمود .

3- پتاسیم

علائم کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی با تیره تر شدن رنگ گیاه و کوتاه شدن بین گرهها ظاهر می شود . نکروزه شدن حاشیه برگها نیز نشانه شدت کمبود پتاسیم در این گیاه است . افزایش میزان پتاسیم در محلول غذایی با کاهش خسارت ناشی از بیماری Alternaria همراه است . به نظر می رسد پتاسیم تاثیر مثبتی نیز بر روی قارچ برگی (Clodosprium fulvum ), پوسیدگی ساقه (Diplodialyocopersici ) و پوسیدگی ریشه (Botrytis cinere ) دارد .

گرچه تاثیر پتاسیم بر میزان محصول به اندازه ازت چشمگیر نیست اما با این حال اثر پتاسیم بر افزایش اندازه میوه را نمی توان نادیده گرفت . یکی از دلایل اختلال در رسیدن میوه , تغذیه  ناکافی پتاسیم در گوجه فرنگی است .

کمبود پتاسیم سبب قهوه ای شدن آوندها , سفیدی دیواره , خاکستری شدن دیواره و سبزی میوه می شود . میزان پتاسیم در دمبرگ , همبستگی زیادی با توسعه بافت سفید در میوه دارد . بدشکلی و غیر یکنواختی رنگ میوه با افزایش مصرف پتاسیم کاهش می یابد . پتاسیم نقش مهمی نیز در رنگ میوه در صنایع تبدیلی دارد . مصرف پتاسیم سبب افزایش کارتنوئید , لیکوپن و کاهش کلروفیل شده و تاثیر زیادی در متابولیسم اسید های میوه (عمدتا اسید سیتریک و اسید مالیک) دارد . در مجموع کل مواد جامد, قند ها , اسید ها , کاروتن, لیکوپن , و خاصیت انباری در میوه های گوجه فرنگی که از تغذیه پتاسیم بهره مند بوده باشد بیشتر است . ریزش میوه قبل از بلوغ نیز در گیاهانی که دارای غلظت پتاسیم کمی هستند بیشتر است .

نظر بر اینکه مقدار پتاسیم مورد نیاز گوجه فرنگی در مقایسه با سایر عناصر غذایی باید حداکثر باشد , بنابراین مقدار کود پتاسیمی مورد نیاز چه از منبع سولفات (قبل از کاشت)و چه از منبع کلرورپتاسیم (سرک) بستگی به عملکرد , رقم , درصد رس , نوع رس, کلسیم و منیزیم , ظرفیت تبادل کاتیونی , مقدار پتاسیم قابل استفاده و درجه نسبی تخلیه پتاسیم خاکهای مربوطه دارد . در مناطق شور مصرف کلرورپتاسیم به صورت سرک در مقایسه با شاهد عملکرد را افزایش داده ولی قابل مقایسه با سولفات پتاسیم نبوده ولی در خاکهاو آبهای غیر شور مصرف چند دفعه ای کلرورپتاسیم همزمان با رشد و زمان گلدهی (حداقل چهار بار) بیشترین تولید را چه در ایران و چه در پاکستان عاید نموده است .

پتاسیم علاوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت (بازار پسندی) , سبب افزایش مقاومت گیاهان منجمله گوجه فرنگی در برابر شوری , کم آبی , انواع تنشها و آفات و بیماریها نیز گشته و بازیافت آب و کود را نیز افزایش می دهد .

امروزه با استفاده از کودهای تقویتی که میزان بالایی پتاسیم قابل جذب برای گیاه دارند می توان به راحتی این عنصر را در اختیار گیاه قرار داد . در زمان میوه دهی بوته ها می توان با استفاده از سولوپتاس به صورت خاکی و میزان 10 کیلوگرم برای هر هکتار و از طریق آب آبیاری و یا دفاندر پتاسیم که به صورت محلول پاشی روی بوته ها و نسبت 2 لیتر در هزار لیتر آب ، نیاز بوته گوجه فرنگی را به پتاسیم برطرف نمود .

4-کلسیم و منیزیم

بسیاری از اختلالات فیزیولوژیکی در رسیدن میوه , به علت کافی نبودن کلسیم (به خصوص با مصرف ازت آمونیاکی)می باشد . تعدادی از محققین مرگ انتهای میوه (Blossom end  rot) را به دلیل کمی کلسیم و زیادی آب , ازت و منیزیم در خاک ذکر کرده اند . ترک خوردن میوه گوجه فرنگی که در مزارع گوجه فرنگی بسیار شایع است یکی دیگر از اختلالات فیزیولوژیکی است که دلیل آن کمبود کلسیم می باشد . افزایش نسبت Na:Ca  نیز سبب شیوع بیشتر پژمردگی فوزاریومی(Fusarium oxysporinmy) می شود .

کمبود منیزیم نیز با مصرف زیاد پتاسیم و فرم آمونیومی ازت پدید می آید که با مصرف خاکی 100 کیلوگرم سولفات منیزیم و یا محلول پاشی سولفات منیزیم به میزان 5/1 درصد (حداقل دوبار) کمبود را سریعا درمان می نماید .

کمبود کلسیم باعث سیاه شدن انتهای میوه می شود که بسیار هم شایع هست و برای رفع این مشکل می بایست هر 15 روز یکبار از زمان محصول دهی بوته ها را با محلول های کلسیم دار مثل دفاندر کلسیم با نسبت 2 لیتر در 1000 لیتر آب محلول پاشی نمود تا علاوه بر رفع این مشکل محصولی با کیفیت را تولید و روانه بازار نمود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:15  توسط الف - ب  | 

نحوه کاشت نهال

 

ابتدا باید بدانید کدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شما است.

2. رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی، نوع خاک، گلدهی، پر محصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماریها، مورد توجه قرار دهید.

3. نهال ها را از افراد و مکان های معتبر و شناخته شده، تهیه کنید.

4. از ورود نهال های آلوده به آفات و بیماری ها به باغ، جلوگیری کنید.

5. برای موفقیت بیشتر، نهال های پیوندی یک یا دو ساله را انتخاب کنید.

6. توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل، ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.

7. نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده کنید، سپس محل کاشت دقیق نهال ها را تعیین کرده و علامت گذاری کنید.

8. درختان را به صورت مربع و یا مستطیل و در اراضی شیبدار روی خطوط تراز بکارید.

9. حداقل فاصله کاشت درختان را مطابق جدول زیر رعایت کنید.

بادام 5 در متر5

زردآلو 5 در 5 متر

سیب 5 در 5 و 6 در 5 متر

گردو 10 در 10 متر

هلو 2 در 4 متر

انگور 3 در 3 متر

10. بر اساس نوع درخت و جنس خاک چاله هاییی به شعاع 50 تا 100 سانتیمتر و گودی (ارتفاع) 60 تا 100 سانتیمتر حفر کنید.

11. هنگام گودبرداری، خاک رویی را به عمق یک بیل در یک سمت و خاک زیرین را در سمت دیگر چاله بریزید.

12. قبل از کاشت نهال ها با یک هرس مناسب، ریشه های شکسته، زخمی و آسیب دیده را حذف کنید.

13. برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماریها،باید ریشه هی نهال در محلول ضد عفونی به شرح زیر فرو ببرید و بعد در چاله ها بکارید. (سم بنومیل یا سموم قارچ کش مشابه (300 گرم)+خاک رس (10 کیلوگرم)+کود دامی (10کیلوگرم) +آب (100 لیتر)

14. خاک رویی جدا شده چاله را با هم حجم خودش کود پوسیده، مخلوط کرده و در ته چاله بریزید.

15. نهال ها را به طور مستقیم به نحوی در چاله قرار دهید، که محل پیوند حتماً بالای سطح خاک، قرار گیرد.

16. گودال را با خاک پر کنید و با فشار دادن خاک با پا، فاصله ها و هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.

17. نهال ها را باید بلافاصله آبیاری کنید.

18. نهال های تازه را حتماً به یک قیم ببندید و از تکان خوردن و خم شدن آنها جلوگیری کنید.

19. بهتر است درختان جوان را در چند سال اول برای حفاظت از تنه و جلوگیری از سوختن و پوست انداختن درخت، رنگ سفید پلاستیکی بزنید.

20. برای جلوگیری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده،نوعی حفاظ با استفاده از مقوا، گونی و یا سیم توری دور ساقه درخت قرار دهید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:7  توسط الف - ب  | 

هرس سیب ارومیه

هرس درخت سیب

 سال اول

    نهال ها درسال اول باید بعد از کاشت با قیچی باغبانی تیز سر برداری شوند.قبل از برش مطمئن شوید در پایین محل برش حداقل چهار جوانه وجود داشته باشد وگرنه محل برش را بالای جوانه چهارم انتخاب نمائید.

سال دوم

     زمان هرس در فصل خواب درخت(زمستان)می باشد.بخش های صورتی رنگ رشد سال قبل را نشان میدهند ؛این قسمتها نبایستی هرس شوند.شاخساره با رنگ سیاه را تا یک سوم آن(محل های علامت گذاشته)قطع نمایید.برش درست در بالای جوانه ای باشد که بطرف بیرون میباشد.این جوانه در بهار تولید یک شاخه جانبی مینماید.

سال سوم

    زمان هرس فصل استراحت گیاه می باشد.روش هرس شبیه سال دوم می باشد.بخش های صورتی رنگ نبایستی هرس شوند.و بخش سیاه رنگ تا یک سوم آن باید هرس شود.

سال چهارم

     روش هرس مشابه سال سوم می باشد.بخش صورتی نبایستی هرس شوند مگر اینکه آلوده به بیماری باشند.بخش های سیاه رنگ باید تا یک سوم آن هر شوند.   

 سال پنجم

درختان به باردهی مرسند و شکل اصلی درخت تشکیل میشود.بخاطر داشته باشید میوه ها بطور انتهایی یا جانبی در روی سیخک های یک تا سه ساله یابر روی شاخه هایی که در سال قل تولید شده اند،بوجود می آید.پس از تشکیل فرم درخت وشروع باردهی میزان هرس به حداقل کاهش می یابد و هرس محدود به حذف شاخه های آلوده به بیماری ؛آفت زده؛شاخه های ضعیف ؛ خشک؛پاجوش و شاخه های مزاحم و پیر میگردد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:4  توسط الف - ب  | 

شاعری بدون مقبره

شاعری که برایش مقبره نمی سازند!

مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم طیار از ساخت مقبره این شاعر بزرگ گفت اما تمام هزینه هایی که تا حال بر این مکان شده از جیب خانواده و پسرانش بود

دوم اسفند سال 1387 حاج عبدالرحمان طیار قولونجی شاعر بزرگ ترکی سرای اورموی برای همیشه دیده از جهان فروبست.

طیار قولونجی معروف به ده ده کاتب سراینده بسیاری از قطعات و تصانیفی است که با نوای ساز عاشیق های آذربایجان سالهای سال است که سینه به سینه انتقال یافته و بسیاری از ابیات وی به دلیل تکرار از سوی عموم تبدیل به مثل شده اند.

از ده ده کاتب کتب شعری برجای مانده که اورمو گولو و اینجیلی صدف از آن نمونه هایند. به عبارتی گفته می شود وی تاکنون بیش از سه هزار بیت در بیان فرهنگ و آیین و سنتهای محلی و فولکلور، فرهنگ و اعتقادات دینی،اخلاقیات، عاشقانه و ... سروده و تنها بخش اندکی از آنها به همت خانواده بویژه فارص،پسرش گردآوری و تبدیل به کتاب شده اند.

منظومه «اورمو گؤلو» ده ده کاتب در حق دریاچه ارومیه یکی از ماندگارترین اشعار این شاعر بلندآوازه اوموی است که نام و اشعارش مرزهای جغرافیایی را نیز درنودیده و در اغلب کشورهای دنیا طرفداران و مشتاقانی برای خود دارد.

مرگ این شاعر بزرگ در سال 87 فرصتی بود تا ادبا و فرهنگ دوستان سراسر آذربایجان حتی دیگر کشورها برای عرض ادب و ارادت به مقام این دردانه ادبیات ترکی به ارومیه و روستای زادگاعش قولونجی بیایند. ده ده کاتب البته چندان هم مورد بی اعتنایی واقع نبود چندان که یکی دو سال قبل تر اهالی قولونجی همایشی در بزرگداشت وی در این روستا برایش ترتیب داده بودند که جمعی از سیاسیون و نمایندگان مجلس نیز در آن حضور یافته و به ایراد سخن پرداخته بودند.

اما داشتن مقبره و بارگاهی در شان این شاعر بزرگ حداقل خواسته مردم فرهنگ دوست آذربایجان می توانست باشد که بعد از گذشت دو سال هنوز محقق نشده است.

محسن غفاری آذر مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم وی وعده ساخت این بنا را داد و با قول وی تهیه زمین و نقشه های اولیه در گورستان روستای قولونجی آماده شد.

خانواده طیار بویژه فارص پسرش که بیشتر از دیگر پسرانش پیگیر کارهای پدر مرحوم است اسکلت این بنا را با هزینه شخصی به سرانجام رسانده و گفته می شود زیر بار بدهی های پیمانکار هم رفته است.

او به آینانیوز گفت که تاکنون 125 میلیون ریال برای این مقبره هزینه کرده که 25 میلیونش را از یکی از ارگانها گرفته و مابقی اش علی رغم وعده مسئولین هنوز تامین نشده است.

طیار با ذکر این نکته که این بنا در یک زمین 1600 متری قرار است که ساخته شود و در صورت لزوم تا 4000 متر نیز قابل توسعه است هزینه تمام شده اش را 90 میلیون تومان عنوان داشت.

وی از پیگیری نمایندگان ارومیه برای تامین اعتبار ساخت این بنا از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز خبر داد و اعلام کرد که منتظر اجرای دستور رئیس سازمان در این خصوص است.

شایسته است مسئولین فرهنگی و سیاسی استان پیش از آنکه یکی از کشورهای همسایه بخواهد ده ده کاتب را مصادره و مقبره و یادبودی برایش بسازد نسبت به حفظ شان و جایگاه ادبی وی دست به کار شوند.


منبع اینا نیوز

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:56  توسط الف - ب  | 

نمایندگان ارومیه در خبرگزاریها

به گزارش خبرآنلاین، سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه نیز در موافقت با استیضح وزیر راه گفت: رای اعتماد به شما بر مبنای ادعایتان برای خروج هواپیماهای ناکارآمد از سیستم حمل و نقل بود. نتیجه آن وعده​ها چه شد؟

وی از بی​ثباتی در مدیریت سیستم حمل و نقل یاد کرد و از انتصاب مدیرانی نالایق و ناکارآمد سخن گفت و افزود: تایید این روند از سوی وزیر راه مایه تاسف است که نتیجه آن سرویس دهی ناامن و تخلفات پیاپی است. چند سانحه دیگر باید رخ دهد که وزیر راه را استیضاح کنیم. سقوط توپولف کاسپین با 169 کشته و 7 روز بعد سانحه دیگری با 17 کشته و 5 ماه بعد هواپیمای تابان در مشهد و بعد فوکر در تبریز و نهایتا بویینگ ایران ایر با 77 کشته در ارومیه کافی نبود؟ 269 کشته کم است؟

وی با بیان اینکه این نشان دهنده افت صنعت هوایی است نه پیشرفت آن، ادامه داد: از زمان ورود بهبهانی به وزارت راه از 198 فرورند هواپیما به 216 فروند رسیده​ایم که نشان دهنده افزایش 18 فروند هواپیمای فرسوده است. حال آنکه 75 تا از این هواپیماها باید از رده خارج شود.

ذاکر خطاب به وزیر راه که در جلسه نبود، گفت: گفته اید که هر کسی کوتاهی کند با او برخورد می​کنید. حال که کوتاهی از جانب خود شماست، چه باید بکنید؟ چرا برنامه چهارم و اصل 44 رافراموش کردید؟ چرا پول در اختیارتان را مدیریت نکرده و هواپیما نخریده​اید؟

نماینده ارومیه با اشاره به شعار عدالت​محوری رئیس​جمهور، گفت: این رسم عدالت نیست که اینگونه مردم کشته شوند و با عامل آن برخورد نشود.

وزیر کشاورزی به سئوال نمایندگان ارومیه پاسخ می دهد
وزیر کشاورزی برای پاسخ به سئوال سه نماینده هفته آینده در صحن مجلس حاضر می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صادق خلیلیان هفته آینده برای پاسخ به سئوال سید سلمان ذاکر، جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی پور نمایندگان ارومیه در صحن علنی مجلس حاضر می شود.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی ، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح استفساریه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و گزارش کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دستور کارهای مجلس در هفته آینده است.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری هند و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دیگر دستور کارهای مجلس در هفته آینده است.

نماينده اروميه در مجلس ضمن تشكر از نمايندگان به خاطر رأي عدم‌اعتماد به وزير راه و ترابري، گفت: به نظر بنده در هيچ كجاي جمهوري اسلامي نبايد به "بهبهاني " منصبي داده شود.

به گزارش فارس نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي كه صبح امروز (سه‌شنبه) طي تذكري آئين‌نامه‌اي ضمن تقدير از نمايندگان به دليل عدم رأي اعتماد به بهبهاني، ‌اظهار داشت: به نظر بنده در هيچ كجاي جمهوري اسلامي نبايد به بهبهاني منصبي داده شود.

وي در بيان دليل اين اظهارات خود گفت: ‌مجلس شوراي اسلامي‌ در رأس امور نظام است و ما از همه نمايندگان به دليل رأي عدم اعتماد به بهبهاني تقدير و تشكر مي‌كنيم.

نماينده مردم اروميه در خانه ملت در ادامه سخنانش به بيان ديگر تذكر خود پرداخت كه در رابطه با سؤال از وزرا بود و گفت: خواهش بنده اين است كه هيئت رئيسه مجلس دستور دهد ‌كميسيون‌هاي مربوطه طبق آئين‌نامه داخلي مجلس عمل كنند كه بر اساس آن بايد كميسيون‌ها طي 10 روزي به سؤالات نمايندگان از وزرا رسيدگي كنند.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر قاضي‌پور، گفت: كميسيون‌ها حتماً رعايت مي‌كنند تا اين حق نمايندگان ضايع نشود.

فارس نیوز:نادر قاضي پور نماينده اروميه با ساخت موشك كاغذي از كاغذهايي كه روي ميز وي قرار داشت اين سلاح كاملا سرد را به سوي حسين نجابت نماينده تهران پرتاب كرد كه اين عضو ارشد فراكسيون اكثريت هم در اقدامي با مزه تر موشك به پرواز درآمده در صحن مجلس را به سوي محمدرضا تابش دبير كل فراكسيون رقيب خود پرتاب كرد كه البته به دليل مشغله كاري خبرنگاران مشخص نشد سرانجام موشك توليدي نماينده اروميه به كجا رسيد؟
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:50  توسط الف - ب  | 

خواص دارویی گیلاس

1- خوردن گیلاس مجاری ادراری و لوله هاضمه راپاک و زهکش می نماید. 2- گیلاس سنگ های موجود در بدن را بوسیله ترشی خود از بین می برد. 3- قند موجود در گیلاس برای بیماران قندی مضر نیست 4- گیلاس مواد نشاسته ای کم دارد لذا به مبتلایان مرض قند و ورم مفاصل می دهند. 5- گیلاس اعصاب را تسکین می بخشد. 6- گیلاس ملین است و خون را پاک می کند. 7- گیلاس معده را تمیز و پاکیزه می کند. 8- گیلاس برای سوء هاضمه های لجوج بسیار مفید است. 9- گیلاس طبیعت سرد دارد و چنانچه بلافاصله بعد از غذا تناول نمایند ایجاد نفخ و اتساع معده می کند. 10- قند گیلاس همانند قند سیب،گلابی و الو ،از نوع سوربیتول است که ذر بدن انسان 70درصد ان سوخته و بدون اینکه به گلوکز تبدیل شود،ایجاد کالری و حرارت می کند.از اینرو برای بیماران دیابتی زیان اور نیست. 11- جوشانده ی دم گیلاس به مقدار 30گرم که به مدت 12ساعت در اب سرد خیس شده باشد،در بیماری های کلیه و مثانه مهمترین دارو محسوب می شود. پس از خیس شدن دم گیلاس باید یک لیتر اب به ان افزود و جوشانید و جوشانده را هر صبح و ظهر و شب یک لیوان نوشید- با ید دانست وقتی کاکل ذرت به ان اضافه می کنند اثر دم گیلاس را تکمیل می نماید- . 12- مغز هسته گیلاس برای تسکین درد معده و روده به ویژه نزد اطفال در طب قدیم به کار رفته است ولی امروزه معلوم شده است که مغز هسته گیلاس و البالو دارای گلوکز یدی می باشد که اسید سیانیدریک تولید می کند که خاصیت سمی دارد و لذا بهتر است از استعمال ان خوداری نمایید. 13- گیلاس سرشار از املاح معدنی است و علاوه بر مقدار قابل توجه اهن،دارای:کلسیم،فسفر، پتاسیم ،کلر،سدیم، منیزیم و گوگرد مس منگنز و روی است و املاح معدنی بدن را تامین می کند. 14- گیلاس به علت دارا بودن ویتامینهای :ث، ب 2 و پ پ، ومقدار زیادی ویتامین آ برای چشم فوق العاده مفید است. 15- گیلاس از میوه هایی است که سموم بدن دفع می کند و خون را تصفیه می کند. 16- خوردن گیلاس برای اشخاصی که: تصلب شرائین ،ناراحتی کبد ،یبوست ،جمع شدن گاز در روده ها و تخمیر غذا دارند موثر و مفید است. 17- گیلاس در رشد بچه هایی که دیر رشد می کنند موثر است. 18- بهترین تعدیل کننده خون، گیلاس است و پ هاش خون را تعدیل می نماید. 19- خوردن 250 تا 350 گرم گیلاس در ابتدای غذا برای لاغری و تناسب اندام افراد چاق مفید و موثر است . 20- برای درمان لک و پیس صورت می توان گیلاس رسیده را له نمود و روی پوست صورت قرار داد. 21- 30گرم دم گیلاس تازه یا خشک را در مقداری اب به مدت 5دقیقه بجوشانید، سپس این جوشانده را تا داغ است روی 250گرم گیلاس و یا برش های سیب درختی بریزید تا 20دقیقه دم بکشد، سپس از صافی بگذرانید و در طول روز ان را کم کم بنوشید تا به راحتی برونشیت شما را معالجه کند. 22- جوشانده ی دم گیلاس به ترتیبی که در بالا گفته شد تب را از بین می برد. 23- جوشانده ی برگ های تازه یا خشک کرده درخت گیلاس،یبوست و خشکی مزاج را درمان می کند، به این منظور باید 20 تا 30گرم برگ تازه یا خشک کرده درخت گیلاس را در یک لیتر شیر بجوشانید و 20 دقیقه دم کنید،و پس از صاف کردن و شیره گرفتن ان با فشار ان را با شکر شیرین کرده و هر روز 2تا 3فنجان از ان را بنوشید. 24- جوشانده دم گیلاس بهترین دارو برای درمان کلیه و سنگ کلیه،ورم مجاری ادرار و مثانه است،به این منظور باید 30گرم دم گیلاس تازه یا خشک کرده را در یک لیتر اب به مدت 5دقیقه بجوشانید ، سپس 250گرم میوه گیلاس یا قطعات سیب درختی در ان بریزید و ان را دم کنید،بعد ان را صاف نموده و فشار دهید تا شیزه ان گرفته شود و در طی روز چند فنجان از ان را بنوشید. 25- گیلاس برای اشخاصی که مبتلا به درد صفراوی شده اند مفید است.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:23  توسط الف - ب  | 

مگس گیلاس

این آفت مخصوص گیلاس و آلبالو است لارو از قسمت گوشتی میوه تغذیه و محل آلودگی در اول سخت و قهوه ای و بعداً سیاه رنگ و نرم و فاسد می گردد دادن یخ آب زمستانه که شرح آن بیان شده ضروری است ضمناً میوه های آلوده را باید از بین برد . سمپاشی در بهار قبل از تخم ریزی بطور کلی هنگامی که دو سوم گلهای درخت ریخته شد به ترتیب زیر عمل می شود : مالاتیون به نسبت 5/2 در هزار و یا دیازینون 60 در صد به نسبت 5/1 در هزار و یا گوزاتیون 20 درصد به نسبت 2 در هزار این سمپاشی سه هفته بعد باید تکرار شود .
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط الف - ب  | 

کرم سیب

آفت مهم سیب است به گلابی ، زرد آلو ، به و هلو نیز بعضی اوقات خسارت وارد می سازد لارو پس از بیرون آمدن از تخم خود را به میوه رسانده و از قسمت چشم میوه تغذیه . پس از درست کردن دالان خود را به داخل میوه نزدیک نموده و از دانه میوه تغذیه می نماید و این حمله مقارن با تشکیل میوه و ریزش گلبرگ ها است لارو پس از تغذیه از لانه خارج گشته و به میوه دیگر خسارت می زند و یک لارو ممکن است حدود 2 یا 3 میوه را صدمه بزند .
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:19  توسط الف - ب  | 

سفیدک انگور

بیماری سفیدک انگور :

این بیماری درخت را ضعیف و پژمرده ساخته و محصول آن را نامرغوب و کم می کنند سفیدک به قسمت های انگور حمله می کند روی ساقه ها و خوشه های انگور لکه های خاکستری و نیز روی برگ ها گردهای سفید مایل به خاکستری مشاهده می گردد . این بیماری قارچی همان طور که فوقا" ذکر شد به درخت مو صدمات فراوانی وارد میسازد


عوامل جوی دانه های ریز این رشته های سفید قارچی را به تدریج به درختان مو دیگر منتقل و آنها را آلوده می نماید به طور کلی بیماریهای قارچی در محیط مرطوب و دارای نور کم رشد بیشتری دارند . برای مبارزه با این بیماری بهتر است از گل گوگرد که به شکل پودر است استفاده نمود طریقه استفاده بدین نحو است که پس از باز شدن جوانه ها هنگامی که روی هر شاخه چهار الی شش برگ مشاهده شدند حدود 150 گرم گوگرد که برای یک صد متر مربع موکاری در نظر گرفته می شود در گرد پاش ریخته . موها را گرد پاشی می نمایند مرحله دوم سمپاشی موقعی است که گلها ریخته اند که باید نسبت گل گوگرد را بیشتر نمود یعنی حدود 250 گرم بری یک صد متر مربع در مرحله آخر تقریبا" حداقل سه هفته بعد از مرحله دوم که غوره ها به اندازه یک لوبیای کوچک شدند گردپاشی می نمایند و باید حدود 350 تا 400 گرم گل گوگرد در هر یکصد متر مربع مصرف شود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:18  توسط الف - ب  | 

هرس درختان

هرس درختان ميوه

مقدمه:

درختان ، بویژه درختان میوه اگر در طبیعت و در شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند بعد از چند سال ، یک حالت متراکم پر از شاخ و برگ به خود می گیرند و از نظر میزان کیفیت باروری نیز حالت نامطلوب پیدا می کنند . در اینگونه درختان ، رشد شاخه های مزاحم و پر پیچ وخم در داخل تاج درخت صورت گرفته و بدلیل متراکم شدن و پر برگ شدن شاخه ها نفوذ نور داخل تاج درخت محدود گشته و بتدریج شاخه ها خشک شده و از بین می روند و باردهی درخت نیز محدود می گردد و میزان محصول و کیفیت آن پایین می آید . علاوه بر این مسائل ، مشکل سال آوری و تناوب باردهی نیز بروز می کند بطوریکه درخت ، یک سال میوه های زیاد وریز وسال دیگر عدم باردهی ویا تولید ناچیز اتفاق می افتد .بنابراین ، لزوم اجرای صحیح عملیات هرس جهت ایجاد شکل و فرم مناسب و باردهی منظم و مطلوب ضروری می باشد .

 

تعریف هرس:

هرس عبارت است از قطع کامل یا جزئی شاخه ، ریشه ، پوست ، برگ گل ومیوه به منظور تحت تأثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه . بطور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت ، می توان هرس مناسبی انجام داد .

 

فواید هرس:

1- شکل وفرم دادن به نهال که در سال های اول تا چهارم و بعنوان هرس فرم دهی اجرا می شود .

2-حذف شاخه های خشکیده ، آفت زده ، مریض ، شکسته و مزاحم .

3- خلوت کردن تاج درخت از شاخه و برگهای اضافی جهت ورود نور و هوا به درون شاخسار درخت .

4- جلوگیری از تناوب باردهی و سال آوری درخت با حذف وتنک کردن تعدادی از شاخه های بارده و در نهایت بعضی از میوه ها .

5- جوان کردن درختان مسن ، ازطریق حذف شاخه های پیر و جایگزین کردن آن ها با شاخه های جوان 6- جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد و وادار کردن گیاه به رشد زایشی که منجر به تولید میوه می گردد .

7- ایجاد تعادل بین ریشه و ساقه ، که بویژه هنگام انتقال نهال دارای اهمیت است .

8- بالا بردن کیفیت واندازه محصول باقطع شاخه های اضافی و متراکم .

9- با کوتاه نگه داشتن درخت ، باعث راحتی کار در مراحل داشت (سمپاشی وهرس ) و نیز برداشت محصول می گردد .

 

زمان هرس:

هرس در دو موقع از سال انجام می شود:

- یکی در هنگام استراحت و خواب گیاه که معمولاً در فصل سرد زمستان می باشد  و به هرس زمستانه (خشک ) معروف است دیگری هرس سبز یا تابستانه است که در موقع فعالیت گیاه و سبز بودن آن و حتی گل یا میوه دار بودن درخت انجام می گیرد .قابل ذکر است که اصولاً هرس در هر زمان انجام بگیرد باعث تأخیر در باروری نهال های جوان و کم شدن محصول درختان بارور می گردد لذا در تمام انواع هرس ، رعایت جانب تعادل ضروری می باشد  . هرس زمستانه معمولاً در اواخر فصل زمستان قبل از جوانه زنی درختان صورت می گیرد و در این فصل بعلت متوقف شدن یا کند شدن شیره نباتی ، گیاه کمتر آسیب و صدمه می بیند و چون درخت فاقد برگ می باشد لذا کلیه قسمتهای شاخه ها براحتی قابل رویت بوده وتصمیم گیری در این حالت راحتتر می باشد .فرم دهی وتربیت نهال در سالهای اول کاشت وحذف شاخه های شکسته ،مریض وآفت زده و هرس ریشه در زمستان (هرس خشک)می گیرد.

- هرس تابستانه معمولا از اوایل بهار تا اواخر تابستان انجام می گیرد که منظور از این هرس ،حذف پاجوشها ،نرک ها وهرس قسمتهای انتهایی شاخه هایی که رشد سریع دارند می باشند .


 

انواع هرس:

1- هر س شاخه :در این هرس شکل واندازه وفرم نهایی درخت باید مد نظر باشد یعنی نحوه قرار گرفتن شاخه ها برروی تنه اصلی بطور مناسب انتخاب گردد،چرا که در درختان میوه نحوه قرارگرفتن شاخه ،روی قدرت بار دهی درخت تاثیر فراوان دارد بطوریکه در تعدادی از آنها میوه روی جوانه های تشکیل دهنده گل روی شاخه های بسیار کوتاه چند ساله (اکثراً2تا 5 ساله ) می باشد (از جمله سیب ،گلابی ،زرد آلو وگیلاس).

2- هر س ریشه :برای ایجاد تعادل بین ریشه وشاخه وبرگ جهت رشد ونمو گیاه .

3- هر س گل ومیوه (تنک کردن):در اوایل بهار وبعد باز شدن گلها تا موقعی که میوه ها به قطر یک سانتیمتر تشکیل شوند ،انجام می گیرد وهدف از آن حفظ تعادل مقدار محصول متناسب با قدرت درخت است .

4- زخم کردن وخم کردن پوست : که نوعی هرس محسوب می شود ودر بهار انجام می گیرد که به منظور تبدیل شاخه های غیر بارور و شکستن غرور درخت می باشد . بدین ترتیب که با زخم پوست ساقه ،رابطه قسمت بالای زخم با قسمت پایین قطع شده ومواد غذایی (کربو هیدارتها )تولید شده در قسمت بالا باقی مانده وآن شاخه را وادار به تولید گل ومیوه می کند .

 

نکاتی که در موقع هرس باید رعایت گردد:

1- اگر درخت مسن بوده وچند ساله هرس نشده نباید آنرا دریک دفعه ،هرس سنگین کرد ،بلکه باید ظرف 2-3روز وبتدریج هرس سبکتر انجام داد تا به هدف ایده آل رسید.

2- در موقع هرس ،باید شاخه هایی را حذف کرد که با تنه اصلی (شاخه حامل ) زاویه کوچکتری دارند و شاخه هایی که حفظ می شوند باید دارای زاویه نزدیک قائمه (بهترین زاویه60 درجه می باشد)باشند چرا ،که در این صورت بین دو شاخه بیشترین مقدار چوب تولیده شده و از شکستن آن در اثر فشار ناشی از وزن میوه جلوگیری می شود .

3- در موقع هرس ،با حذف شاخه های کج ومزاحم ،وسط تاج درخت باز نگهداشته می شود تا نفوذ نور به داخل تاج راحتتر صورت گیرد .

4- در هرس باید ابتدا باغات و درختان مسن را هرس کرده و  سپس باغات جوان را هرس نمود چونکه اگر سرمای ناگهانی اتفاق افتد درختان مسن مقاومت بیشتری در برابر سرما از خود نشان می دهند

5- در موقع هرس در هنگام حذف شاخه باید تا آنجا که ممکن است برش ازته وموازی تنه اصلی صورت گیرد و از باقی گذاشتن مقداری از آن به عنوان ناخنک خوداری شود .

6- در موقع هرس شاخه های قطور وسنگین ،باید برش در سه مرحله صورت گیرد تا از شکسته شدن شاخه بر اثر سنگینی آن در موقع برش ،جلوگیری گردد.

7- در هرس به منظور جوان سازی درختان مسن قطع شاخه ها با قطر زیاد با عث ایجاد تعداد زیادی ترک در محل برش میشود لذا سرزنی شاخه  های نازکتر با تعدادزیاد وپراکندگی مناسب در سطح تاج توصیه می گردد.

8- در مناطقی که امکان خشک شدن درختان در زمستان وجود دارد ،هرس زمستانه درختان تا حد امکان باید به تاخیر بیفتد .

9- شاخه های قوی ونیرومند قادر به تولید میوه های درشت با کیفیت عالی می باشند در صورتیکه شاخه های نازک وضعیف ،میوه های ریز وکم رنگ با کیفیت پائین تر بوجود می آورند لذا در انجام هرس ،اولویت حذف با شاخه های ضعیف  ونازک می باشد .

10- میزان هرس با سن وقدرت ونوع آن تغییر می کند .درختان مسن با قدرت رشد وباز دهی کم را می توان سنگین تر از درختان جوانتر وقوی تر از همان نوع هرس کرد  .

11- در سر شاخه زنی شاخه ها ،باید برش منتهی به یک جوانه باشد نه یک شاخه فرعی نازک وضعیف همچنین برش حدود نیم سانتی متر بالاتراز جوانه در بیرون تاج وپشت به با دهای غالب منطقه – در صورت وجود – قرار گیرد .

12- بعد از رسیدن به سنین باروری مقدار وشدت هرس بسته به نوع درخت فرق میکند، بطوریکه در مورد درختانی که میوه های خود را روی شاخه های  کوتاه تولید میکنند نظیر سیب ،گلابی، گیلاس شدت هرس کاهش می یابد و درختانی که میوه های خود راروی شاخه های یک ساله تولید می کنند مانند  هلو ،هرس  شدیدتر صورت می گیرد .

13- با توجه به اینکه وجود پاجوشها در اطراف درخت باعث ایجاد رقابت با تنه ودر واقع درخت و نهال اصلی در باغ می گردد،باید در هرس اقدام به حذف کلیه پاجوشها ازته نمود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:15  توسط الف - ب  | 

گیلاس

دید کلی

نام علمی گیلاس Cerasus avium می‌باشد از جنس Cerasus و از تیره Rosaceaeاست. درخت گیلاس بدون خار و دارای میوه گوشت‌دار و محتوی یک هسته است. دارای گونه‌های متعدد و در تمام ایران پراکنده می باشد. از گیلاس علاوه بر مصرف به عنوان میوه خام ، مربا و کمپوت ساخته می‌شود. برگ آن به صورت دم کرده برای درمان بیماری کلیه و کبد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل و قدمت گیلاس این گیاه احتمالا از منطقه‌ای بین دریای سیاه و دریای خزر منشا گرفته است. ولی به نظر می‌رسد که در زمانهای قدیم آن را به اروپا برده باشند. بیشتر ارقام کشت شده آن در سرتاسر دنیا از اروپا منشا گرفته‌اند، ولی تعدادی از ارقام مهم ، در مناطق گیلاس خیز محلی انتخاب یا اصلاح گردیده‌اند. اطلاعات گیاه شناسی گیلاس گلها به رنگ سفید یا به رنگ سرخ ، معمولا با دمگل فرعی ، منفرد یا گروهی یا خوشه‌ای ، لوله گل فنجانی شکل یا لوله‌ای و گلها بدون دمگل ، خامه شیاردار ، کلاله چال‌دار ، تخمدان معمولا بدون کرک ، هسته صاف یا شیاردار و سوراخ سوراخ. گلهای گیلاس گلهای گیلاس در دستجات غیر مختلط 2 تا 4 تایی به صورت جانبی روی اسپورهای کوتاه یا نزدیک به قاعده شاخه‌های طویل‌تر تشکیل می‌شود. در گیلاس گلها فقط روی جوانه‌هایی که در آنها برگهای همراه نسبتا زودتر در تابستان باز می‌شوند، بوجود می‌آید. گل معمولا دارای یک مادگی هستند، ولی بعد از تابستانهای خیلی داغ ممکن است دو مادگی در هر گل تشکیل شود، که منجر به بوجود آمدن میوه‌های دو تایی می‌شود که یک وضعیت نامطلوبی را بوجود می‌آورد. آب و هوای مطلوب درخت گیلاس سطح پراکندگی و انتشار این درخت خیلی وسیع است یعنی در آب و هوای گرم معتدل و سرد معتدل سبز شده و محصول کافی می دهد. مع هذا بهترین هوا برای زندگی این درخت نقاط معتدل سرد مانند نواحی کوهستانی می‌باشد با توجه به اینکه گیلاس در مقابل پوسیدگی قهوه‌ای ، حساس می‌باشد، بایستی در جایی که آب و هوا برای توسعه این بیماری ، خیلی سرد یا خیلی خشک می‌باشد کشت گردد. در مناطقی که دارای بارانهای زمستانه خوب و تابستانهای خشک و خنک هستند ایده‌آل می‌باشند.

 درخت گیلاس در هر نوع زمین روئیده و رشد کافی می‌نماید. فقط از زمینهای رسی مرطوب و یا خیلی خشک گریزان هستند. درخت گیلاس را در هر جهت می‌کارند ولی در فرمهای پهن از کشت آن رو به جنوب یعنی نقاطی که در مقابل آفتاب قرار می‌گیرد باید خودداری نمود. رسیدن گیلاس افزایش مواد جامد قابل حل (قندها) و افزایش رنگ میوه به عنوان بهترین شاخص رسیدگی مورد توجه قرار گرفته است، ولی شواهد اخیرا نشان می‌دهد که نیروی لازم برای جدا کردن میوه از درخت ممکن است بهتر باشد. وقتی میوه می‌رسد اتصال بین شاخه میوه سست شده و نیروی کاهش یافته لازم برای جدا کردن میوه از درخت را می‌توان اندازه‌گیری کرده و به عنوان شاخص رسیدگی بکار برد. تکثیر گیلاس معمولا درخت گیلاس را بوسیله بذر و پیوند ازدیاد می‌نمایند برای پیوند گیلاس بهترین پایه محلب C.mahleb است که آن را آلبالو تلخه می‌نامند.

برای پیوند گیلاس از پیوند شکمی ، شکافی و پیوند انگلیسی استفاده می‌نمایند ولی پیوند شکمی از سایر انواع پیوند‌ها بسیار معمول است. برای پیوند شکمی باید در اوایل شهریور اقدام نمود. مخصوصا اگر پایه از بذر عمل آمده باشد و یا آلبالو تلخه باشد، باید یک ماه دیرتر یعنی در مهر ماه باید اقدام به این امر نمود. در پاره‌ای از انواع گیلاسهای خارجی باید همیشه و حتما نزدیک سطح زمین یعنی 10 تا 15 سانتیمتری پیوند نمود. راجع به پیوند انگلیسی این نکته قابل توجه است که هر گاه عمل پیوند از اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه انجام بگیرد بهترین نتیجه را می‌دهد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:10  توسط الف - ب  | 

گیلاس کهریز در ویکی پدیا

کهریز نام منطقه ای در شهرستان ارومیه است که البته در بخش انزل ارومیه واقع است این منطقه یکی از بهترین خاکهای مناسب کشت گیلاس را دارد و در حال حاضر اراضی این منطقه کاربری خود را به باغ گیلاس تغییر میدهد وبا وجود اینکه تا به امروز فقط 50% اراضی به باغ گیلاس تبدیل شده گیلاس این منطقه (گیلاس کهریز) به مسکو صادر میشود کشاورزان این منطقه گیلاس تکدانه را به قیمت 3000 تومان به صادرکنندگان میفروشند جالب است بدانید ایران به همراه ترکیه بزرگترین تولید کننده گیلاس در جهان هستند(هرکدام 12% تولید جهانی)البته این را هم بدانید کشاورزی ترکیه بسیار پیشرفته تر از ایران است یعنی ایران قابلیت دارد بزرگترین تولید کننده گیلاس در جهان باشد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 2:37  توسط الف - ب  | 

ارومیه در ویکی پدیا


اُرومیّه یکی از شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان غربی و نیز مرکز شهرستان ارومیه است. این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ با ۵۷۷٬۳۰۷ نفر جمعیت، دهمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌آید.


وجه تسمیه

واژهٔ ارومیه از ترکیب دو واژه آشوری اور (شهر) + میه (آب) تشکیل شده‌است.[۲] ارومیه به صورت اورمو، اورومیه و اورمیه تلفظ می‌شود. با آمدن حکومت پهلوی و سلطنت رضاشاه این محل به رضائیه تغییر نام داد و بعد از انقلاب اسلامی دوباره به نام ارومیه برگشت.

جغرافیا

ارومیه در جلگهٔ گسترده و سرسبزی به درازای ۷۰ کیلومتر و به پهنای ۳۰ کیلومتر واقع شده که اطراف آن تا کیلومترها پوشیده از باغات انگور و سیب و کشتزار است. دریاچه ارومیه در شرق و دریاچه مارمیشو در غرب این شهر قرار دارد. این شهر به علت آب و هوای معتدل و داشتن مناظر زیبا، یکی از شهرهای گردشگری ایران محسوب می‌شود. جمعیت این شهر ۵۷۷٬۳۰۷ نفر می‌باشد و نیز جمعیت شهر در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۷۸۷٬۲۵۴ نفر پیش‌بینی شده‌است[۳]. بلندی ارومیه از سطح دریا ۱۳۳۲ متر است.

مردم

عمدهٔ ساکنان شهر ارومیه را مردم آذری تشکیل می‌دهند. هم‌چنین اقلیتی از کردها، مسیحیان آشوری و ارامنه در این شهر زندگی می‌کنند.[۱]

ترکیب جمعیتی این شهر همان طور که در ادامه آمده‌است در زمان شاه عباس صفوی تغییر یافته‌است. طبق یک مطالعه دیگر از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی در سطح شهر ارومیه که حدود سال ۱۳۷۹ انجام گرفت نشان می‌دهد که ترک زبانان ۸۵٫۷٪ درصد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده و کردزبان‌ها حدود ۱۰٫۵٪ بوده‌اند. در این آمارگیری نمونه‌ای درصد آشوری‌ها، فارس‌زبان‌ها و ارمنی‌ها در شهر ارومیه به ترتیب ۱٫۷، ۱٫۶ و ۰٫۵ بود.[۴]

اکثر مردم آذری ارومیه شیعه مذهب می‌باشند ولی تعداد زیادی آذری‌های سنی حنفی و شافعی مذهب نیز در داخل شهر و در بیش از ۲۵ روستا از جمله، بالو، قولنجی، کهریز، گل‌تپه، گجین و ولینده زندگی می‌کنند. در ارومیه شماری از ترک زبان‌های اهل حق نیز زندگی می‌کنند.[۵] مذهب کردهای ساکن ارومیه نیز اکثرا سنی است.

پیشینه

پارسیان در مهاجرت خود از ایران‌ویج نخست در غرب و جنوب دریاچه ارومیه ساکن شدند ولی پس از آن به مهاجرت خود ادامه دادند و تا سرزمین پارس (استان فارس) پیش رفتند. جلگه ارومیه در دوران باستان در قلمرو مادها، آشوریان، و دیگر اقوام نیز قرار داشته‌است.

شاه عباس بزرگ پس از بیرون راندن عثمانی‌ها از خاک ایران در صدد برآمد طوایفی را برای مرزداری قدرتمند در بخش غربی کشور مستقر سازد. شاه عباس برای این منظور ایل افشار ساکن ابیورد خراسان و دیگر نقاط را در نظر گرفت.[۶] او کلبعلی سلطان ایمانلوی افشار را احضار نموده به لقب خانی و ریاست کل ایل افشار منصوب نمود. سپس دستور داد که ایل افشار که شمار زیادی داشتند و در ولایات عراق، فارس، کرمان و خراسان سکنی داشتند، با تمام امکانات خود حرکت کرده در جلگه ارومیه ساکن شوند.[۶][۷]

در این جابجایی هشت هزار خانوار از شش ایل بزرگ این طایفه در جلگهٔ ارومیه استقرار یافتند و حکومت این ناحیه در اختیار کلب علی خان قرار گرفت.[۸] متن فرمان شاه عباس یکم خطاب به کلب‌علی خان که سبب این جابجایی ایلی شد در دست است.[۹]

همین پیشینه سبب شد تا شماری از سران این طایفه به‌ویژه پس از تأسیس ارتش جدید در ایران، در مناصب فرماندهی حضور داشته باشند.[۱۰]

ترابری

فاصله ارومیه تا تهران در صورت عبور از پل شهید کلانتری (پل میان‌گذر دریاچه ارومیه) ۷۸۰ کیلومتر است. همچنین فاصله ارومیه تا تبریز ۱۳۵ کیلومتر می‌باشد.

شهر ارومیه دارای فرودگاه فعال بین‌المللی است. پروازهای داخلی فرودگاه ارومیه به تهران و مشهد و پرواز خارجی به ترکیه، عربستان و دبی دایر می‌باشد. استان آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان همسایه می‌باشد و کنسولگری ترکیه در این شهر مشغول فعالیت می‌باشد.

تعداد خودرو در ارومیه به ازای هر هزار نفر ۸۰ دستگاه است و این رقم در تهران ۶۰ دستگاه می‌باشد.[۱۱]

مناطق دیدنی

مجتمع تفریحی چی‌چست، پارک جنگلی ارومیه، بند، کوه «سیرداغ»، دریاچه ارومیه، دریاچه مارمیشو، دره قاسملو، مجتمع تجاری تفریحی باری، مسجد جامع، بنای سه گنبد، پل شهید کلانتری، آبشار سولوک, جاده امامزاده.خیابان شیخ تپه و...

سوغات

امروزه حلوا گردویی، نقل، عرق بیدمشک از رهاوردهای ارومیه هستند.

کشاورزی

انگور و سیب از عمده محصولات کشاورزی شهر ارومیه می‌باشد.

سایر محصولات کشاورزی: گردو، تخمه آفتابگردان و کدو، هلو، زردآلو، شلیل، سیب، گیلاس

حمدالله مستوفی (درگذشتهٔ ۷۴۰ ه.) در وصف ارومیه می‌نویسد: «اورمیه ... باغستان فراوان دارد و از میوه‌هایش انگور خلوقی و امرود پیغمبری و آلوی زرد به غایت خوبست و بدین سبب تبارزه اگر صاحب حسنی را با لباس ناسزا یابند گویند: انگور خلوقی بچه دردرّ سوه‌اندر، یعنی: انگور خلوقی دریده‌شده سبد-اندر.»[۱۲] تبارزه در این جمله به معنی تبریزیان است و جمله‌ای که آورده شده به زبان آذری است که زبان مردم تبریز پیش از رواج ترکی بوده‌است.[۱۲]

مشاهیر

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 2:1  توسط الف - ب  | 

اطلاعات کامل در مورد استان آذر بایجان غربی

مراتع استان آذربایجانغربی
آذربايجان غربي به واسطه رطوبت و باران داراي مراتع مرغوب و فراواني است و به همين جهت از نقاط مستعد دامپروري ايران و داراي انواع دام موجود در كشور مي باشد.مراتع آذربايجان غربي علاوه بر فراواني متنوع نيز مي باشند و به علت وجود مراتع مرطوب نگاهداري گاوميش در اين منطقه رواج دارد.
به طور كلي مراتع طبيعي آذربايجان غربي اغلب ييلاقي است و مهمترين آنها در نوار مرزي بين ايران و تركيه و ايران و عراق قرار دارد. مراتع قشلاقي اين استان چندان زياد نيست و بعضي قسمت هاي اطراف درياچه اروميه و جزارير قسمت جنوبي آن و نيز كنار رود ارس محدود مي شود.بعضي از مراتع ييلاقي و قشلاقي ، مراتع گاوميشي و مراتع نيمه مصنوعي نيز در آذربايجانغربي وجود دارد.مراتع گاوميشي بيشتر در پيرامون شهرهاي اروميه ، خوي و سلماس ديده مي شود كه به علت رطوبت زياد اغلب شكل باتلاقي به خود مي گيرد. سطح اين مراتع معمولا از علف پوشيده است و گياهان خانواده گندميان و نيز مقداري از نباتات خانواده لیگومينور سهم عمده اي در پوشش نباتي آن دارند و در بيشتر آنها جگن و كاركس كه گياهان مصرفي هستند و گاهي زنبق جلب نظر مي كند.مراتع نيمه مصنوعي چمن زارهايي هستند كه در پيرامون روستاها ايجاد مي كنند. بدين ترتيب كه مراتع طبيعي را با آبياري و مراقبت به صورت چراگاه هاي سرسبز درمي آورند.اين مراتع بخصوص در سيلوانا (ترگور) و كمي در اطراف خوي – مهاباد – مياندوآب ديده ميشود. روي هم رفته آذربايجان غربي از لحاظ مرتعداري اهميت بسيار دارد. هر قدر به مرز غربي كشور نزديك مي شويم مراتع طبيعي بيشتر و مرغوب تر مي شود.
در حال حاضر مجموع كل مراتع استان 2516584 هكتار مي باشد كه 123/734 هزار هكتار يعني 2/29% آن را مراتع خوب و 1327053 هكتار آن يعني 8/52 آن را مراتع متوسط و 455408 هكتار يعني 18% آن را مراتع فقير تشكيل مي دهند كه روي هم رفته مقدار توليد علوفه خشك قابل برداشت سالانه با توجه به تداوم و تأثير چند ساله خشكسالي اخير و كاهش چشمگير توليد علوفه 68233845 تن مي باشد و مدت زمان چرا در مراتع استان با توجه به شرايط اكولوژيكي شرايط اقليمي و قدرت پوشش گياهي و عرف محل در آن متغير بوده ، هم اكنون در طول سال بين 5 تا 9 ماه در نوسان است كه متوسط مدت زمان چراي دام در مراتع 7 ماه در سال مي باشد.
كل تعداد دام استان 8426394 واحد دامي بوده كه از اين تعداد 4737364 واحد دامي وابسته به مرتع مي باشد كه ظرفيت مراتع جوابگوي حدود 2416351 واحد دامي خواهد بود و تعداد 2321013 واحد دامي مازاد بر ظرفيت مراتع مي باشد كه اثر مخرب بر مراتع دارد.در نهايت اينكه مراتع استان به لحاظ تنوع زيستي و تأمين علوه دامي نقش مهمي را در اقتصاد استان بر عهده دارد.همانطور كه در بالا ذكر شد از حدود دو ميليون و 500 هزار هكتار مرتع استان نزديك به 800 هزار آن جزء مراتع درجه يك محسوب مي شوند كه به دليل بروز خشكسالي هاي ممتد و چراي بي رويه هم اكنون در معرض خطر قرار گرفته اند.از حدود 10 ميليون واحد دامي كه در آذربايجان غربي نگهداري مي شود حدود 57% متكي به علوفه هاي دامي هستند كه براي نجات اين مراتع بايد راه كارهاي عملي انديشيده شود تا استان آذربايجان غربي همچنان سرسبز بماند كه البته به نظر مي رسد به حول و قوه الهي وضعيت بارندگي در سال زراعي 88 – 87 نسبت به سال زراعي 87- 86 و سال هاي ماقبل بهتر خواهد بود.
آمار مقايسه اي اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي از ابتداي مهر 87 تا ششم آبان ماه 87 با سال زراعي مشابه سال قبل نشانگر اين قضيه است ، كه به مواردي اشاره مي كنيم.
پوشش گياهي (استان آذربايجان غربي)
استان آذربايجان غربي يكي از مناطق كوهستاني كشور است و توپوگرافي متنوع و گسترده اي دارد، براساس ساختار طبيعي استان ، اكوسيستم ويژه اي از تركيب گياهان در سطوح مختلف پوشش گياهی در اشكوبهاي مختلف توپوگرافيك به وجود آمده است كه مهمترين آنها به شكل جنگل ها و مراتع خودنمايي مي كنند. اين استان غالبا تحت تأثير جريان هواي مرطوب اقيانوس اطلس و درياي مديترانه است به دليل اينكه پس از سواحل درياي مازندران از مرطوب ترين قسمت هاي ايران است. نواحي لخت و بي پوشش گياهي در آن كمتر ديده مي شود.
گياهان :
در آذربايجان غربي خصوصا كناره هاي غربي و شمال غربي درياچه اروميه گياه خارشتر كه گياه مناطق خشك و كويري مي باشد مي رويد. اين گياه براي خوراك دام و مصارف ديگرجمع آوري مي شود.گياهان شيرين بيان و آجي بيان نيز در اغلب نقاط كوهستاني آذربايجان مي رويد و ريشه آن استفاده طبي دارد.از گياهان معروف دارويي ناحيه سردشت يك نوع از شقايق وحشي توسط دكتر لاله زاري كشف گرديده كه مي توان با تبخير هسته آن دارويي براي مبارزه با اعتياد به دست آورد.خصوصيت اين دارو در كنگره جهاني داروشناسي تائيد شده و به نام گياه «آريا» به ثبت رسيده است.بوته هايي از آن در دانشكده كشاورزي اروميه مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان در آينده به كشت صنعتي آن اقدام كرد. اسپند از گياهان شايع آذربايجانغربي بخصوص در اراضي پست و پيرامون روستاها است ولي دراكثر كوه هاي آذربايجان غربي كه ارتفاع سطح آنها از سطح دريا زياد مي باشد اسپند جاي خود را به گياهان مرغوب مرتعي مي دهد.
در برخي نقاط آذربايجان گياه بي ارزش حنظل در نقاط مرتفع آذربايجان فرفيون يا شيرسگ كه گياه سمي و بي مصرف گياهان ديگري چون گل ماهور در بيشتر نقاط آذربايجان غربي ، تعداد بسياري از گياهان خانواده نعناعيان و نيز گياهاني چون زنبق به صورت اجتماع و نيزارهاي زياد و گز و جگن و بسياري از گياهان خانواده هاي متعدد در نقاط مختلف آذربايجان غربي ديده مي شود.گياه شوران در پيرامون درياچه اروميه مخصوصا قسمت غرب و جنوب غربي آن به طور خودرو فراوان ديده مي شود و از آن سنگ قليا جهت تهيه سبزه به دست مي آورند.انواع گون در اغلب كوهستان هاي آذربايجان وجود دارد و در بعضي نقاط مخصوصا در قسمت مرزي از آن كتيرا استخراج مي كردند.
يوشان يا درمنه در نقاط مختلف آذربايجان مي رويد و به مصرف دام و سوخت مي رسد و نيز داراي ماده طبي سانتونين مي باشد (افشار سیستانی،1369،صص 124-119).
در كل گونه درختان و گياهان جنگلي در سردشت و پيرانشهر ، گونه هاي استپي در جزاير اروميه و گونه هاي دشتي بوته كوتاه وجه غالب پوشش گياهي آذربايجان غربي را تشكيل مي دهند. براساس برآوردهاي انجام شده آذربايجان غربي داراي بيش از 2 هزار نوع و گونه درختان و گياهان است كه تعداد زيادي از آنها خواص دارويي دارند.
گونه استپي مانند پسته وحشي ، بادام وحشي ، ارس كوهي ، خوشك ، بادام كوهي ، گوجه وحشي و گياهاني مانند دم اسبي ، علف گوسفندي ، جو وحشي و انواع گندميان پوشش غالب جزاير درياچه اروميه است كه به تغذيه جانوران و پستانداران وحشي مي رسد. گياهان بوته كوتاه مانند انواع گون – آويشن – درمنه – ريش بزه – قزوه – بومادران – ميخك – شقايق – آلاله وحشي – شيرين بيان – آجي بيان – گل گاو زبان – ماهور – اوليك – نيرك – انواع نعناعيان – يونجه وحشي – ريواس – زنبق و گزنه از جمله گياهان دارويي آذربايجان غربي هستند كه هر بهار فضاي اين استان را عطرآگين مي كنند. (سايت تنوع زيستي در
جنگل ها
الف) جنگل هاي طبيعي
جنگل هاي استان آذربايجان غربي به طور عمده روي كوه هاي نوار مرزي ايران و عراق قرار دار د و قسمت هايي از پيرانشهر ، بانه و مهاباد را پوشانده است ولي مناطق وسيع جنگلي بیشتر شامل زمین های-
كوهستاني سردشت است.
در كل از 174 هزار هكتار جنگل هاي استان مقدار 35 هزار هكتار جنگل نیمه انبوه و 46650 هكتار جنگل جنگل تنک و 92350 هكتار جنگل مخروبه به شمار مي آيد.به طور خلاصه 100 هزارهکتار از جنگلهاي استان در دو شهرستان سردشت با 80 هزار هكتار و پيرانشهر با 20 هزار هكتار پراكنده شده اند.

جنگل هاي استان آذربايجان غربي با 174 هزار وسعت 4/1 درصد از كل جنگل هاي كشور را كه 4/12 ميليون هكتار مي باشد را شامل مي شود.نسبت سطح جنگل ها به سطح كشور 56/7% بوده كه اين مقدار در سطح استان آذربايجان غربي 98/3% مي باشد.سرانه جنگل جهاني 8/0 هكتار بوده كه اين مقدار سرانه در كشور 2/0 هكتار است. سرانه جنگل در سطح استان 7% هكتار مي باشد.
درختان جنگلي ميوه اي از قبيل انگور – پسته وحشي – زالزالك – بادام كوهي – گلابي – انبه – گردو – انجير – انار – سماق و گونه هاي غيرميوه اي مانند بلوط – زبان گنجشك – عرعر – اقاقي وليك – كركو – افرا – سرخ وليك و سيه وليك حدود 80 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي سردشت و پيرانشهر را زيرپوشش خود قرار داده است.از گياهاني كه پوشش نباتي زمين جنگل را تشكيل مي دهند گونه هاي زير را مي توان نام برد.: گون – تمشك – كاسني – ختمي – كنگر وحشي – كاهو وحشي – شيرين بيان – گزنه – گل گاوزبان – درمنه – بومادران – يونجه – جو وحشي و غيره مي باشد.
ب) جنگل هاي مصنوعي
سازمان جنگلباني در چند نقطه از آذربايجان غربي اقدام به ايجاد جنگل هاي مصنوعي كرده است. جنگلهاي مصنوعي در استان طبق آخرين آمار 25 هكتار تا سال 1385 مي باشد كه در شهرستان هاي مهاباد ماكو – خوي – اروميه و غيره به صورت قطعات كوچك و بزرگ ايجاد شده است.به طور كلي جنگل كاري به علت كمي آب و مشكلات آبياري توسعه چنداني پيدا نكرده است(سازمان جهادكشاورزي اداره كل منابع طبيعي).
زندگي جانوري در استان آذربايجان غربي
آذربايجان غربي با حدود چند هزار كيلومتر مربع وسعت و داشتن بالاترين ميزان آبهاي جاري بيشترين نوع زيستي در پهنه ايران بزرگ را به خود اختصاص داده است. غذاي طبيعي – تنوع آب و هوايي – جريان رودهاي فصلي و دائمي – جوشش چند هزار چشمه قنات و وجود پارك ملي درياچه اروميه ، اين استان رابه لحاظ امكانات زيست محيطي و تنوع زيستي از ساير استا نها متمايز كرده است. گونه هاي جانوري آذربايجان غربي كه به صورت مهاجر و بومي در اين استان زيست و زادآوري مي كنند در تمام خاورميانه بي نظير است.

الف) پستانداران
پستانداران موجود در استان با فراواني نسبي داراي زيست بومي هاي متنوعي هستند كه از جزاير درياچه اروميه گرفته تا ارتفاعات كوهستان زندگي مي كنند .گوزن زرد قوچ – ميش ارمني – انواع كل و كل بز ساكنان جزيزه اشك و كبودان درياچه اروميه هستند كه در سال هاي اخير براي تعديل جمعيت آنها سالانه تعدادي از آنها شكار و به مصرف غذايي مي رسد.ديگر جانوران مانند پلنگ – خرس قهوه اي – گرگ – روباه – شغال – سمور سنگي – سمور ابي و انواع جوندگان مثل خرگوش وحشي مي باشند كه از شمالي ترين نقطه استان از بورالان گرفته تا حوزه زاب در شهرستان سردشت زيست مي كنند.

ب) پرندگان
پارك ملي درياچه اروميه و تالاب هاي اقماري آن همه ساله پذيراي صدها هزار نوع و گونه پرنده است كه بيشتر آنها در سواحل و جزاير درياچه اروميه و تالاب هاي اطراف آن لانه سازي و زاد آوري مي كنند.
مرغ آتشين – فلامينگو – انواع مرغابي ها – پليكان – طنچه – قو – عروس غاز – غاز خاكستري – درناي تناز – درناي خاكستري – كاكائي صورتي – كفچه نوك – اردك سرسبز – اگرت كوچك – آنقوت – كركس – قرقي – عقاب طلايي – دليجه – كبك معمولي – آوست – كاكائي نقره اي – جغد كوچك – كبوتر چاهي از پرندگان پارك ملي درياچه اروميه مي باشند.به طور كلي تاكنون 186 گونه پرنده متعلق به 22 خانواده بومي و مهاجر در اين درياچه شناسايي شده اند.
انواع كبك – باقرقره – گردن بور – پري شاهرخ و گونه كمياب ميش مرغ نيز از ساكنان دشتها ي پر بار آذربايجان غربي مي باشد.شايان ذكر است اداره كل محيط زيست آذربايجان غربي به منظور تأمين امنيت جانوران 5 منطقه در استان را مناطق شكار ممنوع اعلام كرده است كه شامل دره شهيدان بين اروميه و اشنويه – زورآباد خوي – آغ گل ماكو – دشت بيان شاهين دژ و نيزارهاي كوه قيط ميمند شهرستان نقده مي باشد.
ج) دوزيستان
در جزاير كبودان و اشك يك نوع دوزيست از خانواده وزغ وجود دارد.
د) خزندگان
انواع سوسمار و مار در اين استان وجود دارد.
مارهاي غيرسمي اين منطقه عبارتند از : كورمار – مار تاتاري – كورمار سليماني – مار آبي – مار چليپر – مار آتشي – قمچه مار – مار پلنگي – مار درختي – مار شلاقي – مار كوتوله – تيرك مار – مارهاي نيمه سمي : شامل سوسن مار – پله مار
و مارهاي سمي : شامل افعي يا گرزه مار – افعي البرزي – افعي زنجاني – افعي تكايي مي باشد.
هـ) آبزيان
اين استان با داشتن رودخانه هاي متعدد و تالاب هاي فراوان ، منطقه اي باارزش براي زيست آبزيان از جمله ماهي هاست.د ر رودخانه هاي اين استان ماهي هاي گوناگوني از انواع خانواده كپور – ماهي صوفماهي آزاد چون قزل آلا وجود دارد(وحدت طلب وشيرازي،1383،ص31).
.درياچه اروميه مسير زيستگاه يك گونه منحصر به فرد از آرتیميا و دومين زيستگاه بزرگ آرتیميا در جهان است . آرتیميا جانور آبزي در درياچه اروميه يك گونه سخت پوست است . ميگوي آب شور با عنوان آرتیميا اورميانا كه به ثبت جهاني رسيده علاوه بر اينكه غذاي پرندگان است از نظر غذايي نيز ارزش صادراتي بسياري دارد .
خاك آذربايجان غربي
استان آذربايجان غربي داراي اراضي حاصلخيز و قابل كشت و آبياري نسبتا وسيعي است كه قسمت عمده آن در دشت هاي رسوبي رودخانه هاي اطراف درياچه اروميه قرار گرفته اند.البته در خارج از محدوده اين دشت ها در ناحيه فلات ها و تراس ها و دشت هاي دامنه اي نيز اراضي حاصلخيزي وجود دارد كه از نظر كشت ديم اهميت بسزايي را دارا مي باشد.
چگونگي حاصلخيزي و نوع خاك بسته به عوامل چندي است از جمله :
الف)‌ تشكيل خاكها
ب) سري خاكها
ج) خصوصيات خاكها
الف: تشکیل خاک ها
مواد اوليه توليدكننده خاك و عوارض پستی و بلندي در توليد خاك هاي آذربايجان شرقي و غربي بيش از ساير عوامل خاكشناسي تأثير داشته و توزيع انواع خاكها بستگي زيادي به عوامل خاك شناسي مذكور دارد. در نواحي غرب درياچه اروميه عوامل آب و هوا نيز بيش از ديگر نقاط آذربايجان غربي در توليد خاكهاي مربوطه مؤثر بوده است.
-خاك جلگه هاي پلدشت – ماكو و خوي از مواد رسوبي رودخانه اي تشكيل شده است.
-ناحيه حوزه درياچه اروميه بخصوص اراضي پيرامون درياچه ،متشكل از خاك هاي باتلاقي شور ، رسوبي شور و خاك هاي شور قليايي است.تشكيلات گچي و نمكي واقع در حوزه هاي آبده رودخانه هاي واقع در شرق و شمال درياچه توأم با مواد رسي رسوبات قرمز و همچنين تأثير آب شور مجموعا در توليد خاك هاي شور يا قليايي و شور و قليايي و همچنين باتلاقي و مرطوب كه محتوي املاح محلول زيادي هستند تأثير زيادي داشته است.جلگه هاي زرينه رود – مهاباد و اروميه از مواد رسوبي مي باشند. لذا نقاطي كه تحت تأثير آب درياچه واقع نشده اند و سطح آب زيرزمين آنها در عمق مناسبي قرار دارد و از بهترين خاك هاي ناحيه رود به شمار مي روند.پس از اراضي شور و باتلاقي كنار درياچه به سمت تراس هاي مرتفع و ارتفاعات ، ابتدا خاكهاي مرطوب و بعد خاك هاي رسوبي و سپس خاك هاي تراس هاي مرتفع مركب از خاكهاي رسوبي قديمي و خاك هاي براون قرار گرفته و بالاخره خاكهاي براون همراه با ليتوسل و ليتوسل آهكي كه حد نهايي خاك هاي ارتفاعات منطقه اي را تشكيل مي دهد قرار گرفته اند.
ب) سري خاكها
براساس مطالعات انجام شده تاكنون بيش از 30 سري خاك در جلگه هاي مهاباد – زرينه رود و اروميه تشخيص داده شده است.
ج) خصوصيات خاكها
خاك هاي ناحيه مياندوآب و زرينه رود از نظر كيفيت و شايستگي به آبياري در شش درجه تقسيم بندي شده است:
درجه 1 : اين خاكها براي آبياري فوق العاده مناسب و خوب بوده و داراي استعداد توليد محصولات زراعتي مختلف با عملكرد رضايت بخشي مي باشد.شيب آنها ملايم و يا مسطح است. عمليات كشاورزي به سهولت امكان پذير است ، خطر فرسايش ندارد ،عمق خاك زياد و داراي املاح محلول زيان آور نمي باشند.
درجه 2 : خاك هاي درجه 2 براي آبياري مناسب مي باشند ، از لحاظ قدرت توليد محصول و كشت نباتات زراعتي محدود و كمتر از اراضي درجه يك مي باشند. عمليات آبياري به آساني درجه يك نيست. عوارض شوري و قليايي آنها كم است.
درجه 3 : اين گروه از خاكها ارزش كمي براي آبياري دارند. به علت پستي و بلندي زهكشي و آب بردگي زياد مناسب نيستند ، احتياج به توجه بيشتري براي كشاورزي باصرفه دارند ، كمي شور و يا قليايي مي باشند.
درجه 4 : اين گروه از خاكها براي نباتات يكساله مناسب نبوده ممكن است براي درختكاري و مرتع مصنوعي و نظير آنها به كار برده شود ،قابل آبياري نيستند مگر تحت شرايط خاص مثل تسطیح و رفع سيل گيري.
درجه 5 : بهره برداري از اين اراضي به ندرت صورت مي گيرد و آبياري آن تحت شرايط خاص از قبيل صاف و آماده كردن اراضي امكان پذير است.
درجه 6 : اين گروه از خاكها جزء اراضي باير محسوب مي شوند. به علت محدوديت هايي چون شيب تند سنگلاخي بودن زياد، شوري ، قليايي و شوري قليايي و باتلاقي بودن براي هميشه غيرقابل آبياري مي باشند.
شوري خاكهاي ناحيه مياندوآب و و جلگه زاينده رود
اراضي پيرامون درياچه اروميه تحت تأثير مستقيم آب شور قرار گرفته اند.اين زمين ها با پس رفتن آب درياچه نمودار شده اند. در حال حاضر سطح وسيعي از زمينهاي زير شبكه آبياري مربوط به پروژه سد زرينه رود را مي پوشاند.
زهكشي خاك هاي ناحيه مياندوآب ، جلگه زاينده رود
به طور كلي خاك هاي سري جغتو – نبات – شاهين دژ داراي زهكشي طبيعي خوب مي باشند و خاك ها داراي زهكشي زياد از حد مي باشد.
سيل زدگي خاك هاي ناحيه مياندوآب و جلگه زرينه رود
علاوه بر نقاطي كه همه ساله به علت طغيان رودخانه هاي رزينه رود و سيمينه رود مورد آسيب سيل واقع مي شود ، سيل آب هاي ديگري نيز از دامنه هاي كوه هاي اطراف قسمت هايي از جلگه را فراگرفته و خسارت هايي وارد مي سازد.
خصوصيات خاكهاي ناحيه مهاباد
جلگه مهاباد همانند مثلثي مي باشد كه رأس آن را شهر مهاباد و قاعده اش را كرانه هاي درياچه اروميه تشكيل داده و در جنوب آذربايجان غربي واقع است. رود مهاباد تقريبا از وسط شهر عبور مي كند و به درياچه مي ريزد. در پل سرخ اراضي اين ناحيه داراي 8 سري خاك مشخص است كه سرتا سر آنها جزء گروه خاك هاي مرطوبي و مرطوبي شور مي باشد كه در نتیجه تأثير آب شور درياچه و آب رود مهاباد در اين قسمت جلگه به وجود آمده اند.
از لحاظ قابليت آبياري 6 درجه خاك در مهاباد تشخيص داده شده است.:
قابل كشت – اراضي بسيار مناسب براي آبياري.
قابل كشت – اراضي مناسب براي آبياري.
قابل كشت – اراضي نسبتا مناسب براي آبياري.
اراضي باير – تحت شرايط خاص قابل آبياري مي باشند.
اراضي باير – قابليت آبياري اين اراضي بستگي به شرايط زيادي دارند.
اراضي باير – غيرقابل آبياري براي هميشه
خصوصيات خاك هاي جلگه اروميه
براساس مطالعات زمين شناسي 13 سري خاك در اراضي اروميه مشخص شده است و از لحاظ قابليت آبياري نيز به 6 درجه تقسيم شده است و درجه بندي اراضي آن عين طبقه بندي قابليت آبياري اراضي زرينه رود مي باشد. در نهايت اراضي آذربايجان غربي از نظر استعداد و شايستگي جهت توليدات كشاورزي متفاوتند. اين تغييرات به علت وجود عواملي مي باشد كه بر حسب شدت و ضعف آنها ارزش زراعتي خاك مربوطه را معين مي كند(افشارسیستانی،1369،صص118-109).
در كل : مساحت اراضي قابل كشت استان يك ميليون هكتار مي باشد كه مساحت اراضي زيركشت آبي استان 398 هزار هكتار و مساحت اراضي زير كشت ديم استان 400 هزار هكتار ، مساحت اراضي زيركشت زراعي استان استان 694 هزار هكتار ، مساحت اراضي زيركشت باغي استان 103 هزار هكتار مي باشد(جعفری،1386،ص35).
آب هاي زيرزميني
آب ها ی زيرزميني شامل چشمه ها – قنوات و چاه هاست.كل پتانسيل آب هاي سطحي قابل استحصال استان 5/5 ميليارد متر مكعب و پتانسيل آب هاي زيرزميني 25 ميليارد متر مكعب مي باشد كه 191/1 ميليارد متر مكعب از آب هاي منابع زيرزميني استان به وسيله 4154 حلقه چاه عميق و 28195 حلقه چاه نيمه عميق استخراج مي شود و به مصرف مي رسد.400 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان ابي هستند و روي هم رفته براي آبياري هر هكتار مزرعه سالانه 10 هزار متر مكعب آب مصرف مي شود.به عبارت ديگر 4 ميليارد متر مكعب آب در استان به مصرف كشاورزي مي رسد كه با وجود ساخت چند سد در استان نزديك به نيمي از آب كشاورزي وبيش از نيمي از آب شرب از آبهاي زيرزميني تأمين مي شود كه البته به دلايل مختلف كاهش بارندگي (نصف سال گذشته در سال جاري)پائين بودن راندمان آبياري كشاورز – حفر چاه هاي غيرمجاز و تخليه سفره هاي زيرزميني خصوصا برداشت هاي بي رويه و خارج از توان منابع افت آب هاي زيرزميني را به دنبال داشته در بخشي از دشت هاي آذربايجان غربي زنگ هاي خطر را به صدا درآورده است و به همين منظور و به دليل افت آب هاي زيرزميني است كه در دست هاي فيرورق – كشمش تپه – قالقاچي و كهريز اروميه برداشت از منابع زيرزميني در تاريخ 1/11/86 ممنوع شده است.
ج) آبهاي معدني
اصولا آب هاي معدني به آب هايي اطلاق مي گردد كه نسبت به آب هاي معمولي از نظر ميزان مواد معدني – نوع مواد معدني و گاز و همچنين درجه حرارت تفاوت داشته باشند.گرماي اين گونه چشمه ها مي بايست از ميانگين درجه حرارت چشمه هايي كه در ناحيه آب معدني وجود دارند حداقل 10 درجه بالاتر باشد.
منشاء تشكيل آب هاي معدني:
1- آب های جاری در سطح زمین
2-آب های گرم با منشا ء ماگمایی
3-آب های محبوس درسنگ های رسوبی
دسته اول : از طريق درزها و شكاف ها به اعمال زمين نفوذ كرده و به يك مخزن گرم مي رسند. در اينجا به علت مجاورت با مخزن گرم كسب انرژي حرارتي نموده و دوباره از بين درزها و شكاف هاي ديگر به سطح زمين مي رسند و در اين مسير به علت گرماي زياد مقداري از مواد معدني را نيز در خود حل مي نمايد.درجه حرارت اين نوع آب ها از 40 درجه سانتي گراد ***** نمي كند.
دسته دوم : در حقيقت نيمه آزاد شدن بخار اب هاي فراوان از ماگما هستند. تركيب اين آب ها تابع سنگي است كه از آن منشاء گرفته و معمولا داراي درجه حرارت بالايي مي باشند.
دسته سوم :آبهايي هستند كه در سنگ هاي رسوبي محبوس مانده و به نام آب هاي فسيل واتر (Fossile Water) معروفند. بعضي از اينگونه آب ها در زمان حفر چاه هاي نفت فرصت بالا آمدن و ظهور به سطح زمين مي يابند.در ايران آب گرم هاي موجود در مناطق غيرآتشفشاني عموما مرتبط با گسل هايي هستند كه همواره به عنوان يك مجرا و معبر جهت عبور اين آب ها عمل كرده اند.در مناطق فعال حتي پس از وقوع زلزله كه منجر به حركت اين گسل ها مي گردد. گاهي اوقات باعث تغيير مظهر چشمه هاي آب گرم يا گل آلود شدن آنها گشته است.درمجموع در سراسر ايران بيش از 360 چشمه آب معدني وجود دارد كه تقريبا اكثر قريب به اتفاق آنها شناسايي و مطالعه شده اند وجود اين چشمه ها علاوه بر ويژگي هاي درماني كه مورد توجه مردم است از نظر انژري ژئوترمال (Geotrmal) یا جنبه هاي توريستي نيز اهميت فراواني دارند.آذربايجان غربي با دارا بودن چشمه هاي معدني مثل چشمه معدني زندان تخت سليمان تكاب ،استخر بوكان در داخل شهر بوكان، چشمه هاي كاني گراوان در بين جاده مهاباد و سردشت ، آب معدني زنبيل اروميه ، چشمه معدني ويشلق و ايواوغلي و شوربولاغ و بيلوار و زارعان و دسته دره خوي، آب گرم ايستي سو – آب گرم هفتابه و ... اين استان با بيش از 30 حلقه چشمه انواع آب هاي گرم و معدني حدودا نزديك به 10% چشمه هاي كشور را به خود اختصاص داده است.
مهمترین آب گرم ها عبارتند از :
آب گرم احمدآباد تخت سليمان
در 45 كيلومتري شهرستان تكاب به فاصله 310 كيلومتري فرودگاه اروميه بين احمدآباد عليا و كوه زندان در حاشيه اثر تاريخي و بين المللي تخت سليمان واقع شده است. اين اب گرم خواص درماني دارد.


آبگرم شوط
در 27 كيلومتري جنوب شرقي ماكو و به فاصله 265 كيلومتري از فرودگاه اروميه واقع شده است. اين مجموعه بدون متولي و مورد استفاده عموم قرار مي گيرد.
آبگرم ايستي سو- سلماس
در 69 كيلومتري جاده اروميه و سلماس و در 45 كيلومتري فرودگاه اروميه واقع شده است. روزانه هزاران نفر به اين محل مراجعه و از خواص درماني آن استفاده مي نمايند.
آب گرم گراو
در 500 متري جاده مهاباد – سردشت و 240 كيلومتري فرودگاه اروميه واقع شده است.
چشمه هاي آب معدني
چشمه معدني شگفتي چالدران
در دامنه كوه هاي آق بولاغ و شمال دهكده شگفتي در منطقه چالدران و در فاصله 223 كيلومتري از فرودگاه اروميه واقع شده است.
چشمه معدني آب گرم هفت آباد
در 45 كيلومتري اروميه واقع شده است.

چشمه معدني آغ گل
در 22 كيلومتري شمال غرب شهرستان خوي در مسير خوي – قره ضياءالدين به فاصله صد کیلو متری از سد آغ گل و در جوار قريه اي به همين نام قرار دارد.در كنار اين چشمه ، چشمه هاي معدني ديگري قرار گرفته كه از تجمع رسوبات موجود در آب آنها ناهمواريها و پستي بلندي هاي طبيعي با مناظري زيبا تشكيل شده است.يكي از عوارض به صورت پلي بر روي رودخانه مجاور چشمه ظاهر گشته كه در نوع خود بي نظير مي باشد (گردشگری ومیراث فرهنگی،صص10-4).
از ديگر چشمه هاي معدني كه مي توان برشمرد عبارتند از :
خوي : چشمه رازي – چشمه كلوانس – دسته دره – قارنجه – چشمه خالي – چشمه ويشلق – چشمه نوايي – زارعان – بيلوار
سلماس :چشمه ميناس – صدقيان
ماكو : چشمه باش كندي – چشمه زي سو – شاه آباد – سيه چشمه
اروميه : چشمه زنبيل (افشار سيستاني،1369،صص80-72).
منابع آب در استان آذر بایجان غربی
نقش کوهها در نزولات جوی استان آذر بایجان غربی اهمیت به سزایی دارد ، به طور کلی متوسط بارندگی سالیانه در این استان بین 300 تا 400 میلیمتر است که با توجه به میزان متوسط بارندگی در سایر نقاط ایران (حدود 280 میلیمتر) این استان در شرایط بهتری قرار دارد.در این استان در فصل زمستان کوه و مناطقی که بیش از 3000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند از برف سنگینی پوشیده اند وتا سال آینده در قلل این کوه برف باقی می ماند. همچنین در دامنه هایی که 1000 تا 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارند و از گزند بادهای تند شمالی محفوظ مانده اند به مقدار كافي باران مي بارد كه در واقع از منابع اصلي آب هستند (حیدری،1382،صص19-18).
كلیه آبها را در سه گروه مي توان دسته بندي كرد :
الف) آب هاي روي زميني يا آب هاي سطحي شامل : - رودها - آبشارها - آب هاي راكد
ب) آب هاي زيرزميني
ج) آب هاي معدني
الف) آب هاي روي زميني يا آب هاي سطحي
رودها
به علت وجود كوه هاي مرتفع و قرار گرفتن در مسير جريانات هوايي مديترانه اي و اطلس شمالي رژيم
بارندگي آذربايجان غربي مديترانه اي است و بارش هاي برفي و باراني فراوان دارد. اين امر خود موجب وجود آبراهه ها و رودهاي متعددي در اين خطه مي شود (زنده دل، 1377،ص28).
به مناسبت شرايط زمين شناسي آذربايجان غربي به غير از قسمت كوچكي از آب هاي ناحيه جنوب غربي مهاباد كه از طريق «زاب كوچك» به خليج فارس مي رود بقيه آب هاي روي زمين آذربايجان غربي به درياچه اروميه يا از طريق رودهاي ارس و قزل اوزن به سوي درياي مازندران جاري مي گردند.
پس در واقع در سطح استان دو حوضه آبريز وجود دارد :
حوضه آبريز درياي مازندران
حوضه آبريز درياچه اروميه
حوضه آبريز درياي مازندران
اول ناحيه ماكو :
در پيرامون ماكو چهار رودخانه اصلي جاري است. ساري سو – آواجيق – زنگمار و قره سووساري سو – آواجيق – زنگمار به هم متصل گرديده به نام رودخانه زنگمار در محل عربلو وارد ارس مي شوند و قره سو از دامنه هاي شمال شرقي آرارات سرچشمه گرفته قبل از زنگمار و در غرب ناحيه پلدشت به ارس مي ريزد. حوضه آبريز رودهاي ساري سو – آواجيق و زنگمار توسط ارتفاعات آرارات و كوه هاي شمالي ماكو از حوضه آبريز و قره سو و پاره اي از سيلاب هاي متفرق ارس جدا مي گردند.رود زنگمار از ارتفاعات شمالي مرز ايران و تركيه سرچشمه مي گيرد و سرشاخه اصلي آن به نام قزل چاي از غرب به شرق جريان مي يابد كه پس از اتصال به شاخه شهيد ارضي به سمت شمال منحرف شده و شاخه امامقلي نيزبه آن اضافه شده و به نام بارون چاي خوانده مي شود. سپس به سمت مشرق جريان يافته پس از عبور از شهر ماكو در پلدشت به رودخانه ارس مي ريزد.
دوم ناحيه خوي:
در اين ناحيه رودهاي قطور چاي – الند چاي و آق چاي وجود دارند كه به آنها آب چشمه هاي پراب شاهانك و ائواوغلي اضافه مي گردد.آق چاي كه رودخانه پرآبي است با سرشاخه هاي متعددي كه از رشته هاي آق داغ سرچشمه مي گيرد پس از عبور از دشت قره ضياءالدين در محل مراكند به قطور چاي مي پيوندد. قطورچاي از دامنه هاي شمالي رشته كوه منگنه در خاك تركيه سرچشمه گرفته و در جهت شرق به غرب در محل ميله مرزي 288 وارد خاك ايران مي شود.الند چاي نيز به قطور چاي پيوسته و در نهايت به ارس مي پيوندند.
حوضه آبريز درياچه اروميه
غير از رودهايي كه اشاره شد مابقي رودهاي استان به حوضه آبريز درياچه اروميه مي ريزند كه اشاره مي شود.
اول ناحيه سلماس:
در اين ناحيه رودهاي ديرعلي سو – زين دره و زولاچاي جريان دارند. اين رودها به زولاچاي پيوسته پس از مشروب كردن حوزه سلماس در شمال كنگرلو وارد درياچه اروميه مي شود.
دوم ناحيه اروميه:
در اين ناحيه روهاي نازلوچاي – روضه چاي – شهرچاي و باراندوزچاي وجود دارند كه در نهايت همگي وارد درياچه اروميه مي شوند.
-شهرچايي يا «بكشلوچاي و بودسير يا بوده سو» از داخل شهر اروميه مي گذرد. آب اين رودخانه ها مصرف ساكنين شهر را تأمين مي كند و نيز به مصرف اراضي بكشلو و جلگه اروميه مي رسد.
نازلوچاي : اين رودخانه از كوه هاي ايران و تركيه سرچشمه مي گيرد ، از شعبات متعددي تشكيل مي شود كه عبارتند از : سروچاي يا رودخانه سرو كه از دو شعبه برادوست و سرو تشكيل مي شود و سرچشمه آنها در خاك كشور تركيه است.
رود روضه چاي : آب روضه چاي از ارتفاعات كاني گوران در كلهر سرچشمه مي گيرد.
رود باراندوزچاي : اين رود از كوه هاي مرزي ايران و تركيه و كوه هاي حدفاصل گدارچاي واز باراند وز چاي سرچشمه مي گيرد. اين رود از روستاهاي باراندوز گذشته در حيران وارد درياچه اروميه مي شود.
سوم ناحيه نقده:
رودخانه گدار در اين ناحيه جاري است ، از سه شعبه اصلي رود اشنويه ، گدار و چم غلطيان تشكيل شده است. حوزه آبريز آن درياچه اروميه است.
چهارم ناحيه مهاباد:
رود مهاباد : اين رود از ميان ارتفاعات پيرانشهر و سردشت مي گذرد و از هم پيوستن دو شاخه اصلي «بيطاس» و «ده بكر» به وجود مي آيد .رودخانه مهاباد پس از گذشتن از شمال غربی مهاباد در غرب
سيمينه رود و شرق گدار وارد درياچه اروميه مي شود.
پنجم ناحيه مياندوآب:
در اين ناحيه رودهاي زرينه رود و سيمينه رود جاري است.زرينه رود (جغاتي) اين رودخانه از كوههاي چهل چشمه كردستان بين سقز و بانه سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از شرق مياندواب در جلگه آبرفتي به چند شاخه تقسيم مي شود و از گوشه جنوب شرقي به درياچه اروميه مي ريزد. طول اين رودخانه سيصد كيلومتر است.

سيمينه رود (تاتائو)
اين رودخانه از ارتفاعات سقز (حوالي زنجان و ترجان) در جنوب درياچه اروميه سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از بوكان و غرب مياندوآب و دشت حاصلخيز شامات به باتلاق هاي جنوب شرقی دریاچهارومیه مي ريزد
(افشار سیستانی،1369،صص64-61).
آب وهوا
استان آذربايجان غربي به دليل وجود ارتفاعات متعدد داراي آب و هواي كوهستاني است. كوههاي زاگرس كه در جهت شمال غرب به جنوب شرقي امتداد دارند مانع ورود كامل جريانهاي مرطوب اقيانوس اطلس و درياي مديترانه به اين استان مي شوند. همچنين جريان هاي هواي سيبري و آسياي مركزي كه ماهيتي بري و سرد دارند از سمت شمال و شمال شرق وارد اين استان شده و باعث افزايش سرما و ميزان رطوبت هوا مي شوند. ورود اين جريان ها با سرماي شديد و بارش برف سنگين همراه است.يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در آب و هواي استان وجود درياچه اروميه است.اين درياچه علاوه بر تأمين رطوبت منطقه خود عامل تعديل درجه حرارت در اين ناحيه است.گرمترين ماه هاي سال در آذربايجان غربي تير و مرداد است. با اين وجود در مناطق ييلاقي اين استان حتي در اين ماهها آب و هوايي خنك و مطبوعي وجود دارد.فرا رسيدن گرما و سرما در استان ناگهاني است (حیدری،1382،ص18 ).
استان آذربايجان غربي با توجه به وضعيت جغرافيايي تحت تأثير توده هاي هوايي متفاوتي در طي سال مي باشد كه عمدتا به 4 توده تقسيم مي شوند :
الف) توده هواي سرد شمالي
اين توده هوا از نواحي قطعي شمال «نزديكي هاي گرينلند» منشاء مي گيرد و عمدتا در فصل زمستان منطقه را تحت تأثير قرار مي دهد و در زمان نفوذ آن هواي استان تا اندازه اي سرد مي شود.


ب) توده هواي قطبي سيبري
اين توده هوا از نواحي شمال سيبري سرچشمه مي گيرد و در فصل زمستان به صورت امواج سرد ازسمت شمال شرقي به جنوب غربي جريان پيدا مي كند. ورود اين توده به استان هوايي سرد با جوي صاف را به همراه داشته و به دليل گذر از درياي خزر در بعضي مواقع رطوبت مناسب را جهت بارش به همراه دارد.
ج) توده هواي قطبي بحري
اين توده هوا از سمت شمال غربي وارد استان مي شود و به دليل جذب رطوبت مناسب در هنگام عبور از درياي سياه و مديترانه باعث ايجاد بارش هايي در سطح استان در خلال فصول تابستان و زمستان مي شود.اكثر بارش هايي كه در فصل تابستان روي مي دهد معلول عملكرد اين سيستم است.
د) توده هواي حاره بحري
منشاء تشكيل اين توده هوا قاره اروپاست و با داشتن پايداري قوي در لايه هاي پائين خود نمونه بارزي از يك توده هواي گرم و داراي سيستم ابري است.
دما ودرجه حرارت) استان آذربايجان غربي(
به دليل واقع شدن استان در عرض هاي جغرافيايي بالا و ارتفاع زياد، ميانگين سالانه دماي آن نسبت به ميانگين سالانه دماي اكثر مناطق كشور، كمتر بوده و جزء مناطق سردسير كشور محسوب مي شود.به دليل بري بودن هواي استان ، اختلاف دماي حداقل و حداكثر مطلق آن زياد مي باشد به طوريكه دماي 44 درجه بالاي صفر در ايستگاه داشبند و 34 درجه زير صفر در ايستگاه خوي مشاهده شده است. با اين حال هرچقدر از نواحي شرقي استان به سمت كوه هاي غربي حركت مي كنيم از ميزان دماي هوا كاسته مي شود(برنامه وبودجه،1385،ص3).
براساس داده هاي آماري ايستگاه هاي هواشناسي اروميه – خوي – ماكو و مهاباد درجه حرارت هوا در مناطق مختلف استان متفاوت است.متوسط درجه حرارت 4/9 سانتي گراد در ماكو و تا 6/11 درجه سانتي گراد در مهاباد متغير است.شهرستان مهاباد تابستان هاي خشك و طولاني و زمستان هاي بسيار سرد دارد.شهرستان نقده و مياندوآب داراي هواي نيمه مرطوب با تابستان هاي ملايم و زمستان هاي سرد است)اداره هواشناسي استان).
میزان بارندگی در استان
متوسط بارندگي ساليانه استان (تا سال 1385) ، 300 – 400 ميلي متر بوده است كه با توجه به متوسط بارندگي 280 ميلي متر در ايران در وضعيت خوبي قرار داشت و به همين دليل داراي رودهاي دائمي زيادي بود.«ولي طي يكي دو سال اخير به دليل وجود خشكسالي از ميزان بارندگي در سطح استان كاسته شده و به طور حتم متوسط ساليانه آن پائين آمده است.»به طوريكه طي سال 1386 ميزان بارندگي 60 درصد كاهش داشته و متوسط بارندگي 160 ميلي متر برآورد شد (منبع : سازمان هواشناسي).
از لحاظ ميزان بارش سه واحد جغرافيايي در استان مي توان تشخيص داد:
الف ) حوزه مغرب درياچه اروميه
خصوصا در اطراف سردشت ميزان بارش به 800 ميلي متر مي رسد ولي در نزديكي هاي درياچه اروميه به حدود 300 ميلي متر كاهش مي يابد. در اين حوزه هر چقدر از مغرب به مشرق حركت كنيم از ميزان نزولات كاسته مي شود و در كوههاي مرزيبالاترين نزولات جوي در نيمه جنوبي اين حوزه اتفاق مي افتد و به اين علت تنها منطقه جنگلي استان آذربايجان غربي در آن واقع شده است.


ب) حوزه شمالي درياچه اروميه تا رود ارس
هر چقدر ازشمال درياچه اروميه به طرف رود ارس پيش مي رويم به تدريج از ارتفاع زمين كاسته شده و ميزان بارش نيز از 400 ميلي متر به 250 ميلي متر كاهش پيدا مي كند.
ج) حوزه جنوب درياچه اروميه
نواحي كوهستاني مرتفع اين حوزه سرچشمه شاخه هاي اصلي رودهاي مهمي چون سيمينه رود – مهاباد رود – زرينه رود و قزل اوزن مي باشد. ميزان بارندگي در اين سرچشمه ها بين 600 الي 800 ميلي متر اندازه گيري شده است. در حاليكه هر چقدر به نواحي پست درياچه اروميه نزديكتر مي شويم ميزان بارش به 300 ميلي متر كاهش مي يابد.اين كاهش ميزان بارندگي در منطقه جنوب شرقي و در سمت تكاب نيز روي مي دهد.
بادها :
در فصل تابستان سراسر استان آذربايجان غربي از وزش بادهاي باران آور بي بهره مي ماند ولي آفتاب درخشان همراه با رسيدن ميوه ها و برداشت غله، فضاي تفرجگاهي مناسبي را با نسيم ملايمي فراهم مي آورد.
اين نسيم ملايم در زبان محلي «مه ئيلي» و در برخي از نقاط به نام باد مراغه مشهور است.از نيمه تابستان همراه با وزش باد شمالي از گرماي هوا به شدت كاسته مي شود. باد خنك شمالي در هر منطقه به نام ناحيه شمالي همان مطنقه مشهور است.گاهي در تابستان باد گرمي از سمت جنوب ، استان را تحت تاثير خود قرار مي دهد كه در اصطلاح محلي به«آغ ئيل» يعني باد سفيد مشهور است. اين باد در اواخر زمستان باعث ذوب شدن برف و يخ مي شود و در تابستان بر شدت گرماي هوا مي افزايد.با تمايل خورشيد به طرف جنوب و كوتاه شدن روزها ، هواي پرفشار به پائين حركت مي كند و هواي كم فشار تدريجا جايگزين آن مي شود.
گرايش هاي فکری مطبوعات محلي و جهت گيري آنها
حدود 10 الي 12 نشريه در سطح استان آذربايجان غربي كاملا تخصصي بوده در خصوص مسائل و مشكلات نهادها يا اداره مربوطه خود قلم فرسايي مي كنند. به عنوان مثال فصلنامه هاي ره آوردخدمت ، صنعت و معدن ، مجله پرستاري و مامايي اروميه و يا ماهنامه هاي مجله پزشكي ، پيام مخابرات ، پيام اتاق اروميه و غیره.
مابقي نشريات و مجلات به موضوعات مختلفي چون فرهنگي و اجتماعي حدود 30 نشريه، در مورد مسائل سیاسی 17 نشريه، مسائل اقتصادي 13 نشریه،در مورد مسائل هنري 12-10 نشريه و مسائل متفرقه حدود 10 نشريه پرداخت مي كنند.
در واقع اكثريت قريب به اتفاق نشريات استاني در مورد مسائل اجتماعي – فرهنگي حدود 50 درصد آنها به مسائل سياسي و اقتصادي پرداخت مي كنند.
در تحليل محتوايي كه واحد مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي از عملكرد مطبوعات محلي طي سال 1386 انجام داده نتايج زير به دست آمده است:
كل مطبوعات استان امتيازات زير را در امتيازبندي انجام گرفته به دست آورده اند:
1- رعايت قانون اساسي مطبوعات و پيشبرد اهداف قانون اساسي 1000 متياز
2- درج مقالات ، تحليل ها ، گزارشات قوي در ارتباط با مسائل و مشكلات
و معضلات استان و گستره توزيع نشريه محلي 950 "
3- رعايت نظم در انتشار و تيراژ قابل قبول 900 "
4- انعكاس عملكرد دولت جهت ايجاد اميدواري به نظام مقدس جمهوري
اسلامي و پيشبرد سياستهاي نظام 840 "
5- تلاش براي نفی مرزبندي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف
جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته بندي مردم براساس نژاد ، زبان ، رسوم 820 "
و سنن محلي و تقويت وحدت ملي و ايجاد تفاهم بين اقوام
6- پرداختن به موضوعات اجتماعي در رابطه با خانه و خانواده و تحكيم اين
دو اصل مهم اجتماعي ، تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
و ارزش هاي ديني 820 "
7- انعكاس اخبار و گزارشات مذهبي ، فرهنگي و هنري 820 "
8- پرداختن به موضوعاتي نظير ايثار و دفاع مقدس ، مسجد محوري ،
نماز و جوانان 820 "
9- درج مطالب در جهت مبارزه با فرهنگ استعماري،تبيين انحطاط فرهنگ
واخلاق غرب،افشاي مداخلات و سياست هاي سلطه (سياسي – فرهنگي
– اقتصادي و ...)در كشورهاي اسلامي خاص ايران 780 "
10- رعايت اصول فني و حرفه اي 720 "
11- معرفي چهره هاي برجسته استان جهت الگوسازي براي جوانان 520 "
12- ترويج و فرهنگ اسلام ناب محمدي و سيره اهل بيت عليه السلام و
رهنمودها و فرمايشات مقام معظم رهبري 520 "
13- اميدآفريني و ايجاد نشاط 500 "
(ارشاداسلامی،1387).
با توجه به امتيازات كسب شده و نيز امتياز مبنا كه 1200 مي باشد جهت گيري ها وگرايشات مطبوعات استان براساس فاكتورهاي مطرح شده مشخص است.
تعداد نشریات استان
هم اكنون در استان آذربايجان غربي 41 نشريه در حال انتشار مي باشد كه از اين تعداد 31 نشريه توسط بخش خصوصي و 9 نشريه توسط بخش دولتي منتشر مي شوند.
در حال حاضر در شهرستان اروميه 26 نشريه خوي ، 3 نشريه مياندوآب ،‌3 نشريه ماكو ، 3 نشريه مهاباد ، يك نشريه و هر يك از شهرهاي سلماس ، نقده ، شاهين دژ ، قره ضياءالدين يك نشريه منتشر مي شود.
نشريات استان به ترتيب انتشار به شرح زير مي باشند.
هفته نامه : 18 نشريه ، دوهفته نامه : 6 نشريه ، ماهنامه : 10 نشريه و فصلنامه : 6 نشريه چاپ و توزيع مي شوند.
زبان بكار رفته در نشريات استان نیز کاملاٌ متنوع است بطوریکه مجله پزشكي اروميه به زبان انگلیسی منتشر مي شود.
 
منبع:http://patoghu.com/forum

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:56  توسط الف - ب  | 

اداره تحقيقات هواشناسي كهريز اروميه

 

مقدمه :

اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كهريز اروميه در سال 1366 بطور رسمي شروع بكار نموده و بر روي محصولات استراتژيك سازگار با اقليم اين استان از جمله : گندم ، جو ، انگور ، سويا و ذرت بررسي كرده و بولتن هاي اين اداره بصورت روزانه سه روزه ،‌ هفتگي ، ماهانه و فصلي را منتشر نموده و به بخشهاي مختلف تحقيقات هواشناسي كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي و سازمان كشاورزي ارسال نموده است .

 

مشخصات اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كهريز اروميه

 

1- نام ايستگاه :                  كهريز اروميه

2- شماره ايستگاه :              902

3- طول جغرافيائي :            َ10 -  ْ45

4- عرض جغرافيائي :          َ53 - ْ37

5- ارتفاع از سطح دريا :       1325  متر

6- نام استان :                    آذربايجانغربي

7- نام شهرستان :                اروميه

8- سال تأسيس :                 1366

9- شماره تلفن و فاكس :        3263423-0443

آدرس : اروميه كيلومتر 45 جاده اروميه سلماس - اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي

كهريز اورميه .

خلاصه اي از موقعيت و وضعيت اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كهريز اروميه

1-    مساحت زمين تحقيقات كشاورزي 100 هكتار

2-    زيربناي ساختمان اداري : 250 متر

3-    تعداد خانه هاي سازماني : 3  واحد

4-    مهمانسرا : 1  واحد

5-    فاصله تا شهرستان اروميه :‌ 45 كيلومتر

6-    نوع خاك : رسوبي بافت ريز - لومي

7-    اقليم كشاورزي ناحيه : نيمه خشك سرد كوهستاني

8-    حوضه آبريز : درياچه اروميه

9-    مالك زمين : اوقاف ( اجاره اي كشاورزي )

10-       نوع پوشش گياه منطقه : گياهان علفي نباتات كشت شده و درختان ميوه

11-   محصولات كشت شده در منطقه : گندم ، جو ، انگور ، انواع ميوه ، سيب زميني ، چغندرقند ، ذرت سيب ، آفتابگردان ، زردآلو و هلو

12-   محصولات مورد مطالعه در اداره : گندم ، انگور ، سيب ، گياهان داروئي (نيازهاي آبي درختان ميوه ، چغندر ، ذرت ، گندم ، جو وسويا )

13-   آفات و بيماريهاي غالب منطقه : كرم سيب ، كرم خوشه خوارانگور ، كنه قرمز اروپايي ، كنه خاكي ، شته هاي سبز و سياه ،‌سوسك كلرادو ، مينوز لكه گرد برگ سيب ، سن گندم ، بيماري زنگ قهوه اي ، سياهك آشكار و پنهان غلات ،‌ سفيدكهاي دروغي و حقيقي صيفي جات و درختان ميوه و انگور ، بيماري Monilia laxa  درختان هسته دار

بيماري آنتراكنوز گردو ، خشكيدگي سرشاخه هاي بادام ، بيماري آتشك سيب و گلابي

 

ويژگيهاي اقليم :

 

استان آذربايجانغربي در شمال غرب ايران بين َ53 - ْ37 و َ10 - ْ45 از نصف النهاري گرينويج واقع شده به استانهاي كردستان و آذربايجانشرقي ، زنجان و كشورهاي تركيه و عراق محدود مي باشد .

به دلايل شرايط خاص جغرافيايي و توپوگرافي داراي شرايط آب و هواي متغير و پارامترهاي جوي داراي نوسانات شديدي است .

اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كهريز در داخل محدوده تحقيقات كشاورزي دكتر نخجوان قرار داشته و در فاصله 45 كيلومتري اروميه واقع شده است و در غرب اروميه قرار دارد و بخاطر نزديكي به درياچه اروميه و اقليم خاصي بوده و تغييرات درجه حرارت و رطوبت و ساير پارامترهاي جوي زياد مي باشد .

محصولات كشت شده در اين اداره بصورت ازديادي ، آزمايشي ، نمايشي و كلكسيون درختان ميوه سردسيري مي باشد . در اين اداره بررسي عوامل اقليمي بر روي گياهان دارويي غير بومي استان به مدت 8 طرحهاي تحقيقاتي آزمايشي و مقايسه عملكرد توسط كارشناسان هواشناسي كشاورزي بر روي 32 رقم غيربومي انجام گرفته و درجه آداپتاسيون اين گياهان با منطقه بررسي شده است .

سردترين ماه سال بهمن با دماي حداقل 0c14- و گرمترين ماه سال مرداد ماه با حداكثر مطلق 0C37 و ميانگين دماي دراز مدت  0C8/11 ضريب خشكي سليانيف 87% مجموع درجات روز بيش از صفر درجه 4400 بيش از ده درجه 2000-1500  درجه نوع زمستان سخت - دوره يخبندان نوامبر - دسامبر و ژانويه بارندگي درازمدت 513 و 300 ميليمتر ، تعداد روزهاي يخبندان 110 روز بادهاي غالب منطقه 270-220 درجه غربي و جنوب غربي و ماكزيمم سرعت باد در طي دوره دراز مدت 25 متر برثانيه و 85 كيلومتر برساعت جمع تبخير 1600 ميليمتر و جمع ساعات آفتابي سالانه hr2950 و تبخير و تعرق 980 ميليمتر ( روش بلاني كريدل ) .

 

فعاليتهاي 14 ساله اخير هواشناسي كشاورزي كهريز و برنامه هاي فعلي و آتي آن به قرار زير مي باشد

 

1-    بررسي پارامترهاي جوي و ديده بانيهاي فنولژي و بيومتري گندم ، جو ،‌ سويا ، ذرت و انگور

2-    بررسي نياز آبي گياهان زراعي چغندرقند ، ذرت ، سويا ، چمن ، درختان ميوه گرده ، زردآلو ،‌ بادام

3-    ارائه بولتن هاي ماهانه و فصلي در طي 14 سال و انتقال اين اطلاعات بر روي ديسكت

4-  همكاري مستمر در كميته هاي پيش آگاهي و شبكه هاي مراقبت استان و كميته كاهش سموم دفع آفات نباتاتي - كميته هاي كاهش بلاياي طبيعي استان ( كميته فرعي حفاظت محيط زيست - كميته فرعي دفع آفات و سرمازدگي - كميته فرعي طوفان ، سيل و بهداشت و درمان آموزش پزشكي )

5-  همكاري مستمر با مراكز تحقيقات كشاورزي و شركت در جلسات شوراي تات استان و همكاري با سازمان جهاد كشاورزي و دانشگاه اروميه

6-  همكاري در آموزش « دانشجويان دانشكده هاي كشاورزي ، دانشگاههاي اروميه ، خوي و مهاباد در طي دوره هاي تابستاني سه ماه

7-  همكاري نزديك با آموزش و پرورش استان و بازديد دانشجويان و دانش آموزان و مراكز پيش دانشگاهي و مركز آموزش عالي شهيد باكري اروميه

8-    ترجمه سه متن انگليسي ( حفاظت گياهان - بررسي عوامل اقليمي بر روي آفات و بيماريها و زمان دقيق سمپاشي )

9-    ارائه دو جلد كتاب گياهان داروئي با عكس هاي رنگي در سالهاي 80-79

10-       انجام و ارائه بروشورهاي انگور و سويا كه چاپ و تكثير گرديده اند

11-       جمع آوري و نامگذاري آفات و بيماريهاي غالب استان با همكاري دانشگاه اروميه

12-       انجام امورات جاري واداري مركز

13-       انجام امورات ديده باني اقليم شناسي

منبع:http://www.irimet.net/irimo/agro/kahriz1.htm

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:30  توسط الف - ب  | 

کهریز در ویکی پدیا

ویکی پدیا یک دانش نامه ازاد است که یک سری اطلاعات جزیی در مورد همه چیز ارائه می دهد وهر چند بماند که در مورد ایران اطلاعات درستی ارائه نمی دهد!


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کهریز
اطلاعات کلی
نام رسمی : کهریز
کشور : ایران Flag of Iran.svg
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : ارومیه
بخش : بخش انزل
دهستان : انزل جنوبی


مردم
جمعیت ۲۵۵۳نفر


کهریز، روستایی است از توابع بخش انزل و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران.

[ویرایش] جمعیت

این روستا در دهستان انزل جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۵۵۳ نفر (۵۶۰ خانوار) بوده است.[۱]

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:28  توسط الف - ب  | 

شروع کارسلام


خدا را شاکرم که به من این فرصت را داد تا بتوانم جهت شکر گذاری از نعمت هایش این وبلاگ را راه اندازی کنم

چون بعد از کلی گشت وگذار متوجه شدم که اصلا در مورد این قطعه از بهشت کسی در این فضای سایبری کاری نکرده ،بران شدم تا دینم را اول به خدا ودوم به تمام مردمی که پاکند وهنوز برای زنده نگه داشتن پاکی ویگانگی نفس می کشند انجام داده باشم

کهریز ؛که انشالله در این وب گاه مفصلا شرح خواهم داد روستای از روستا های خدا است که در بخش انزل شهر ارومیه درحدود 45 کیلومتری جاده سلماس به ارومیه واقع شده واز ان جهت این نام "قطعه ای از بهشت "را برای این وب انتخاب کردم که باغات انگور ،درختان سیب وهلو ودرختان انبوه گیلاس ومزارع سرسبز وکوههای سر به فلک کشیده وچشمه های جوشان که در سرتاسر این قطعه به چشم می اید اینجا را بی تشابهه به انچه خدا وعده داده می نمایند وبالاتر از همه اینها انچه بهشت را در این قطعه در ذهن ادمی متبادرمی سازد پاکی،صداقت و وحدانیت است که د رپس این همه فتنه ها ومادی خواهی ها ودنیا گردی ها هنوز  یکه تازی می کند وهنوز مردم این قطعه بر خلاف همه خدا را فراموش نکرده اند ،روزه را سرسختانه ودر سر مزرعه وبا مشقات فراوان می گیرند ،هر شب به دیدار بزرگانش می روند وصله ارحام می کنند،هنوز که هنوز حتی در خانه های ما مادران وخواهران ما روسری را از سر نمی اندازند وهنوزحجاب در این قطعه ملاک اول همه چیز است مردانش از بی ابرویی می میرند ابرو ارزش جان ادمی است ،حکم حکم خداست،دراینجا کسی حق ندارد بیش از 3روز با برادرش قهر باشد ؛کسی حق ندارد جلوی بزرگترش درشت خویی کند وپاهایش را به نشانه بی ادبی دراز کند

در اینجا کسی حق ندارد به کسی سلام ندهد اینجا سلام مخصوص غریبه است وسر اینکه غربیه شب را مهمان که  باشد رقابت می کنند.اینجا هنوز هم با گذشت 1400 سال جمعه تعطیل است ومردم دراین روز سروکارشان باخداست .

هنوز هم در عروسی های هم از هم دستگیری می کنند وجوانان را کمک می کنند وهمه با هم در عروسی ها که دران ایه های وحدت ویگانگی موج می زند ومی شود غوطه ور شد شرکت می کنند دراینجا از پارتی ورقص وهزینه های ان چنانی خبری نیست!!

در عزاهایشان همه می گریند وهمه به عزای مرده هایشان می نشیند وتا 40روز به نشانه ای احترام از خیلی از شادیهای بی خودی خود می گذرند وخیلی از مراسم ها ی عروسی خود را به تعویق می اندازند!!

در فصل میوه چینی میوه ها همیشه به فکر همسایه خود هستند وسهم امام را همیشه کنار می گذارند ودر اول فصل میوه چینی ادا می کنند!!

هنوز در این قطعه مردم اعیادشان را با شهدا ودرقبرستان به سر می برند وهنوز به اینکه مرده ها زنده تر از ما هستند وحی وحاضرند وبه ان دنیا اعتقادی راسخ تراز خیلی ها دارند

اینجا کهریز

  قطعه ای از بهشت


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:53  توسط الف - ب  |